Secure

Bezpečnos­t­ní úroveň Secure zahrnu­je skry­tý bezpečnos­t­ní prvek, který lze zviditel­nit nasví­cením laku prostřed­nictvím přístro­je generu­jícího infračer­vené záření.

Dostupné pro následující zajišťovací laky

Barvy

Standard
 • Bílá

  #11002

 • Žlutá

  #12002

Zero
 • Žlutá

  #12002w

Fast Dry
 • Žlutá

  #12002f

Velikosti balení

Ke stažení

Technický datový list
Bezpečnostní datový list

Bezpečnostní úroveň Secure.

V reak­ci na ros­toucí počet záručních pod­vodů a manip­u­lací s výrobky v téměř všech odvětvích zpra­co­v­a­tel­ského průmys­lu se v posled­ních letech neustále zvyšo­vala pop­táv­ka po bezpečnějších označo­vacích sys­témech. Naší odpovědí na měnící se potře­by našich zákazníků je bezpečnos­t­ní stu­peň Secure (flu­o­rescenční plom­bo­vací a označo­vací lak), která zároveň před­stavu­je spo­jo­vací článek mezi zák­lad­ní bezpečnos­t­ní úrovní Basic a bezpečnos­t­ní úrovní Topse­cure (BäderI­dent®).

NEUE HEADLINE.

Der BäderI­dent®-Sicherungslack ist die Weit­er­en­twick­lung unseres Klas­sik­ers, dem Schrauben­sicherungslack, und ermöglicht eine kun­den­spez­i­fis­che Zuord­nung, sowie einen gerichts­festen Nach­weis der Unversehrtheit und Orig­i­nal­ität von Verschlüssen.

Mit der BäderI­dent®-Tech­nolo­gie wis­sen Sie immer ein­deutig, welche Sicherung von Ihnen ist. Er eignet sich deshalb ide­al zum Qual­ität­snach­weis Ihrer Pro­duk­te, zur Erken­nung von Manip­u­la­tion und Miss­brauch und zur Abwehr von unberechtigten Regressansprüchen.

Technologie a aplikace.

Bezpečnos­t­ní úroveň Secure (flu­o­rescenční plombovací/označovací lak) zahrnu­je skry­tý bezpečnos­t­ní prvek, který lze zviditel­nit nasví­cením laku prostřed­nictvím přístro­je generu­jícího infračer­vené záření. Při tom­to použí­vaná mobil­ní a nedestruk­tivní zkušeb­ní meto­da umožňu­je ověření, které lze libo­vol­ně čas­to opako­vat, a které lze vždy provádět pří­mo na místě, a to aniž by bylo nejprve nut­no odstran­it lak na zajišťování šroubů.
Bezpečnos­t­ní úroveň Secure je dos­tup­ná pro naše zajišťo­vací laky řad Stan­dard, Zero a Fast Dry.

Pro­duk­ty s bezpečnos­t­ní úrovní Secure lze získat v různých typech a velikostech balení, v závis­losti na indi­viduál­ní situaci a rozsahu spotře­by. Nabízíme je jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tuších o obje­mu 30 a 50 ml, tak i v ple­chovkách o hmot­nos­ti 1 kg.

Datensicherheit.

Für einen effek­tiv­en und effizien­ten Schutz vor Miss­brauch und Manip­u­la­tion ist jedoch nicht nur die Qual­ität und damit ver­bun­den die Fälschungssicher­heit der ver­wen­de­ten Mark­er­lö­sung von Bedeu­tung, son­dern auch der sichere Ver­trieb und die garantierte Ver­traulichkeit der kun­den­spez­i­fis­chen Infor­ma­tio­nen. Dis­tri­b­u­tions- und Infor­ma­tion­ssicher­heit haben deshalb bei uns ober­ste Pri­or­ität. Um dies sich­er zu stellen, fol­gt jede Auf­tragsab­wick­lung einem streng vorgegebe­nen Pro­tokoll, wodurch eine größt­mögliche Trans­parenz gewährleis­tet und dadurch eine Nachver­fol­gbarkeit jedes einzel­nen Pro­duk­tion­ss­chrittes ermöglicht wird.

Objednejte si svůj lak na zajišťování šroubů s bezpečnostní úrovní Secure.

Scroll to Top