Secure

Bez­peč­nost­ní úro­veň Secu­re zahr­nu­je skry­tý bez­peč­nost­ní prvek, kte­rý lze zvi­di­tel­nit nasví­ce­ním laku pro­střed­nic­tvím pří­stro­je gene­ru­jí­cí­ho infra­čer­ve­né záře­ní.

Dostupné pro následující zajišťovací laky

Barvy

Standard
 • Bílá

  #11002

 • Žlu­tá

  #12002

Zero
 • Žlu­tá

  #12002w

Fast Dry
 • Žlu­tá

  #12002f

Velikosti balení

 • Tuba 20 ml
 • Kar­tu­še 30 ml/50 ml
 • Ple­chov­ka 1 kg

Ke stažení

Technický datový list
Bezpečnostní datový list

Bezpečnostní úroveň Secure.

V reak­ci na ros­tou­cí počet záruč­ních pod­vo­dů a mani­pu­la­cí s výrob­ky v téměř všech odvět­vích zpra­co­va­tel­ské­ho prů­mys­lu se v posled­ních letech neu­stá­le zvy­šo­va­la poptáv­ka po bez­peč­něj­ších ozna­čo­va­cích sys­té­mech. Naší odpo­vě­dí na mění­cí se potře­by našich zákaz­ní­ků je bez­peč­nost­ní stu­peň Secu­re (flu­o­rescenč­ní plom­bo­va­cí a ozna­čo­va­cí lak), kte­rá záro­veň před­sta­vu­je spo­jo­va­cí člá­nek mezi základ­ní bez­peč­nost­ní úrov­ní Basic a bez­peč­nost­ní úrov­ní Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

NEUE HEADLINE.

Der Bäde­rI­dent®-Siche­run­gslack ist die Wei­te­ren­twic­klung unse­res Klas­si­kers, dem Schrauben­sicherungs­lack, und ermö­g­licht eine kun­den­spe­zi­fische Zuord­nung, sowie einen gerichts­fes­ten Nachweis der Unver­se­hrthe­it und Ori­gi­na­li­tät von Ver­schlüs­sen.

Mit der Bäde­rI­dent®-Tech­no­lo­gie wis­sen Sie immer ein­de­u­tig, welche Siche­rung von Ihnen ist. Er eignet sich deshalb ide­al zum Qua­li­tätsna­chweis Ihrer Pro­duk­te, zur Erken­nung von Mani­pu­lati­on und Missbrauch und zur Abwehr von unbe­rech­ti­g­ten Regressansprü­chen.

Technologie a aplikace.

Bez­peč­nost­ní úro­veň Secu­re (flu­o­rescenč­ní plombovací/označovací lak) zahr­nu­je skry­tý bez­peč­nost­ní prvek, kte­rý lze zvi­di­tel­nit nasví­ce­ním laku pro­střed­nic­tvím pří­stro­je gene­ru­jí­cí­ho infra­čer­ve­né záře­ní. Při tom­to pou­ží­va­ná mobil­ní a nede­struk­tiv­ní zku­šeb­ní meto­da umož­ňu­je ově­ře­ní, kte­ré lze libo­vol­ně čas­to opa­ko­vat, a kte­ré lze vždy pro­vá­dět pří­mo na mís­tě, a to aniž by bylo nej­pr­ve nut­no odstra­nit lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů.
Bez­peč­nost­ní úro­veň Secu­re je dostup­ná pro naše zajiš­ťo­va­cí laky řad Stan­dard, Zero a Fast Dry.

Pro­duk­ty s bez­peč­nost­ní úrov­ní Secu­re lze zís­kat v růz­ných typech a veli­kos­tech bale­ní, v závis­los­ti na indi­vi­du­ál­ní situ­a­ci a roz­sa­hu spo­tře­by. Nabí­zí­me je jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tu­ších o obje­mu 30 a 50 ml, tak i v ple­chov­kách o hmot­nos­ti 1 kg.

Datensicherheit.

Für einen effek­ti­ven und effi­zi­en­ten Schu­tz vor Missbrauch und Mani­pu­lati­on ist jedoch nicht nur die Qua­li­tät und damit ver­bun­den die Fäl­schun­gs­si­cherhe­it der verwen­de­ten Mar­ker­lö­sung von Bede­u­tung, son­dern auch der siche­re Ver­trieb und die garan­tier­te Ver­trau­li­ch­ke­it der kun­den­spe­zi­fischen Infor­mati­o­nen. Dis­tri­bu­ti­ons- und Infor­mati­ons­si­cherhe­it haben deshalb bei uns ober­s­te Pri­o­ri­tät. Um dies sicher zu stellen, fol­gt jede Auftragsa­bwic­klung einem streng vor­ge­ge­be­nen Pro­to­koll, wodurch eine größtmö­g­liche Transpa­renz gewähr­leis­tet und dadurch eine Nachver­fol­gbar­ke­it jedes ein­zel­nen Pro­duk­ti­onsschrit­tes ermö­g­licht wird.

Objednejte si svůj lak na zajišťování šroubů s bezpečnostní úrovní Secure.

Scroll to Top