Topsecure (BäderIdent®)

The secu­ri­ty level Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) offers an unam­bi­gu­ous pro­duct iden­ti­fi­cati­on, making it an effecti­ve means aga­inst pro­duct coun­ter­fe­i­ting and mani­pu­lati­on of eve­ry kind.

Dostupné pro následující zajišťovací laky

Barvy

Standard
 • Bílá

  #11001

 • Žlu­tá

  #12001

 • Čer­ve­ná

  #13001

 • Mod­rá

  #14001

 • Zele­ná

  #15001

 • Oran­žo­vá

  #12201

 • Růžo­vá

  #13201

Zero
 • Žlu­tá

  #12001w

 • Čer­ve­ná

  #13001w

 • Mod­rá

  #14001w

 • Zele­ná

  #15001w

Fast Dry
 • Žlu­tá

  #12001f

Velikosti balení

 • Tuba 20 ml
 • Kar­tu­še 30 ml/50 ml
 • Ple­chov­ka 1 kg

Ke stažení

Technický datový list
Bezpečnostní datový list

Bezpečnostní úroveň Topsecure (BäderIdent®).

V boji pro­ti padě­lá­ní výrob­ků a mani­pu­la­cím s nimi nabý­va­jí stá­le více na význa­mu indi­vi­du­ál­ní ozna­čo­va­cí sys­témy. Ať již je to v auto­mo­bi­lo­vém nebo elek­tro­nic­kém prů­mys­lu, stro­jí­ren­ství nebo v odvět­ví jem­né mecha­ni­ky – pirát­ské napo­do­bo­vá­ní výrob­ků a záruč­ní pod­vo­dy se na všech trzích sta­ly závaž­ným eko­no­mic­kým pro­blé­mem.

Spo­leč­nost Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG vám nabí­zí účin­nou ochra­nu v podo­bě bez­peč­nost­ní úrov­ně Top­secu­re (Bäde­rI­dent®). Náš ino­va­tiv­ní sys­tém  umož­ňu­je jed­no­znač­né zto­tož­ně­ní výrob­ků, což z něj činí osvěd­če­ný pro­stře­dek chrá­ní­cí výrob­ky před padě­lá­ním a vše­mi dru­hy mani­pu­la­ce s nimi.

Pře­hrát video

Nová generace zajišťovacích laků.

Bez­peč­nost­ní úro­veň Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) umož­ňu­je spe­ci­fic­ké při­řa­ze­ní ve vzta­hu ke kon­krét­ní­mu zákaz­ní­ko­vi, a před­sta­vu­je rov­něž soud­ně uzna­tel­ný důkaz nepo­ru­še­nos­ti a původ­ní­ho sta­vu uzavření.Tato úro­veň je dostup­ná pro naše zajiš­ťo­va­cí laky řad Stan­dard, Zero a Fast Dry.

Díky tech­no­lo­gii Bäde­rI­dent® vždy s jis­to­tou víte, zda je dané zajiš­tě­ní vaše. Ide­ál­ně se pro­to hodí jako pro­stře­dek na pro­ka­zo­vá­ní kva­li­ty vašich výrob­ků, na odha­lo­vá­ní mani­pu­la­cí a zne­u­ži­tí a na ochra­nu před neo­práv­ně­ný­mi poža­dav­ky na náhra­du ško­dy.

Technologie a aplikace.

Bez­peč­nost­ní úro­veň Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) zahr­nu­je nové adi­ti­vum inte­gro­va­né v níz­ké kon­cen­t­ra­ci do lako­vé­ho sys­té­mu. Toto adi­ti­vum před­sta­vu­je anor­ga­nic­kou flu­o­rescenč­ní znač­ko­va­cí lát­ku. Pro zís­ká­ní spe­ci­fič­těj­ší­ho důka­zu lze cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti této flu­o­rescenč­ní znač­ko­va­cí lát­ky zjis­tit pomo­cí malé­ho, mobil­ní­ho detek­to­ru. Měře­ní znač­ko­va­cí lát­ky, kte­ré lze pro­vá­dět kdy­ko­li pří­mo na mís­tě, nede­struk­tiv­ní meto­dou a v řádu sekund, je pro­to skvě­le vyu­ži­tel­né v pra­xi.

Provádějte analýzu svého laku.

S pou­ži­tím vhod­né­ho ana­ly­zé­ru může­te kdy­ko­li ově­řit, zda je urči­tý výro­bek ori­gi­nál­ní, a zda s ním neby­lo mani­pu­lo­vá­no.
Přes­né měře­ní výsled­né­ho ozna­če­ní znač­ko­va­cí lát­kou pomo­cí detek­to­ru prak­tic­ky zne­mož­ňu­je zko­pí­ro­vá­ní ozna­če­ní padě­la­te­li.

Pro­duk­ty s bez­peč­nost­ní úrov­ní Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) jsou dostup­né v růz­ných typech a veli­kos­tech bale­ní, urče­ných pro růz­né úče­ly pou­ži­tí a roz­sa­hy spo­tře­by. Nabí­zí­me je jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tu­ších o obje­mu 30 a 50 ml, tak i v ple­chov­kách o hmot­nos­ti 1 kg.

BäderIdent ® je nabízen ve spolupráci s Polysecure.

Ochrana pravosti původu pro vaše komponenty.

Mani­pu­la­ce a padě­lá­ní vašich výrob­ků nejen ohro­žu­jí pověst vaší fir­my a tím i důvě­ru vašich zákaz­ní­ků ve vaše výrob­ky, ale jsou rov­něž spo­je­ny se znač­ným finanč­ním rizi­kem. Rizi­ko, že bude­te vysta­ve­ní neo­práv­ně­ným regres­ním poža­dav­kům a poža­dav­kům na náhra­du ško­dy je vyso­ké a poten­ci­ál­ní výsled­né ško­dy pro vaši fir­mu mohou být znač­né.

Dokonalé řešení.

Doklad ori­gi­nál­ní­ho půvo­du

Ochra­na zboží/ochrana znač­ky

Důkaz ote­vře­ní

Odha­lo­vá­ní mani­pu­la­ce

Účinná ochrana.

Indi­vi­du­ál­ní a jedi­neč­ný DNA kód pro­duk­tu

Vel­mi sta­bil­ní, odol­ná a trva­lá ochra­na

Snad­ná apli­ka­ce, níz­ké nákla­dy a mini­mál­ní potře­ba mís­ta

Pro indi­vi­du­ál­ní ochra­nu vašich pro­duk­tů rádi vypra­cu­je­me správ­né řeše­ní ve spo­lu­prá­ci s vámi.

Bezpečnost dat.

Pro účin­nou ochra­nu před zne­u­ži­tím a mani­pu­la­ce­mi má však vel­ký význam nejen kva­li­ta a s tím spo­je­né zabez­pe­če­ní pou­ži­té­ho znač­ko­va­cí­ho roz­to­ku pro­ti padě­lá­ní, nýbrž také bez­peč­ná dis­tri­buce a zaru­če­ní důvěr­nos­ti spe­ci­fic­kých infor­ma­cí týka­jí­cích se zákaz­ní­ka. Zabez­pe­če­ní dis­tri­buce a ochra­ny infor­ma­cí pro­to u nás věnu­je­me maxi­mál­ní pozor­nost. Za tím­to úče­lem se pro­ces vyři­zo­vá­ní kaž­dé zakáz­ky řídí pře­dem sta­no­ve­ným, přís­ným pro­to­ko­lem, zaru­ču­jí­cím nej­vyš­ší mož­nou míru transpa­rent­nos­ti a tím i zpět­né sle­do­va­tel­nos­ti kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho výrob­ní­ho kro­ku.

Objednejte si svůj lak na zajišťování šroubů s bezpečnostní úrovní Topsecure.

Scroll to Top