Topsecure (BäderIdent®)

The secu­ri­ty lev­el Topse­cure (BäderI­dent®) offers an unam­bigu­ous prod­uct iden­ti­fi­ca­tion, mak­ing it an effec­tive means against prod­uct coun­ter­feit­ing and manip­u­la­tion of every kind.

Dostupné pro následující zajišťovací laky

Barvy

Standard
 • Bílá

  #11001

 • Žlutá

  #12001

 • Čer­vená

  #13001

 • Mod­rá

  #14001

 • Zelená

  #15001

 • Oranžová

  #12201

 • Růžová

  #13201

Zero
 • Žlutá

  #12001w

 • Čer­vená

  #13001w

 • Mod­rá

  #14001w

 • Zelená

  #15001w

Fast Dry
 • Žlutá

  #12001f

Velikosti balení

Ke stažení

Technický datový list
Bezpečnostní datový list

Bezpečnostní úroveň Topsecure (BäderIdent®).

V boji pro­ti padělání výrobků a manip­u­lacím s nimi nabý­va­jí stále více na výz­na­mu indi­viduál­ní označo­vací sys­témy. Ať již je to v auto­mo­bilovém nebo elek­tron­ick­ém průmys­lu, stro­jíren­ství nebo v odvětví jem­né mechaniky – pirát­ské napodobování výrobků a záruční pod­vody se na všech trzích staly závažným eko­nom­ick­ým problémem.

Společnost Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG vám nabízí účin­nou ochranu v podobě bezpečnos­t­ní úrovně Topse­cure (BäderI­dent®). Náš ino­v­a­tivní sys­tém  umožňu­je jed­noz­načné zto­tožnění výrobků, což z něj činí osvědčený prostředek chránící výrobky před paděláním a vše­mi druhy manip­u­lace s nimi.

Přehrát video

Nová generace zajišťovacích laků.

Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) umožňu­je speci­fické přiřazení ve vztahu ke konkrét­ní­mu zákazníkovi, a před­stavu­je rovněž soud­ně uznatel­ný důkaz neporušenos­ti a původ­ního stavu uzavření.Tato úroveň je dos­tup­ná pro naše zajišťo­vací laky řad Stan­dard, Zero a Fast Dry.

Díky tech­nologii BäderI­dent® vždy s jis­to­tou víte, zda je dané zajištění vaše. Ideál­ně se pro­to hodí jako prostředek na proka­zování kval­i­ty vašich výrobků, na odhalování manip­u­lací a zneužití a na ochranu před neo­právněný­mi poža­davky na náhradu škody.

Technologie a aplikace.

Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) zahrnu­je nové adi­tivum inte­grované v nízké kon­cen­traci do lakového sys­té­mu. Toto adi­tivum před­stavu­je anor­gan­ick­ou flu­o­rescenční značko­vací látku. Pro získání speci­fičtějšího důkazu lze charak­ter­i­stické vlast­nos­ti této flu­o­rescenční značko­vací látky zjis­tit pomocí malého, mobil­ního detek­toru. Měření značko­vací látky, které lze provádět kdykoli pří­mo na místě, nedestruk­tivní metodou a v řádu sekund, je pro­to skvěle využitel­né v praxi.

Provádějte analýzu svého laku.

S použitím vhod­ného ana­lyzéru můžete kdykoli ověřit, zda je určitý výrobek orig­inál­ní, a zda s ním neby­lo manip­ulováno.
Přes­né měření výsled­ného označení značko­vací látk­ou pomocí detek­toru prak­ticky znemožňu­je zkopírování označení padělateli.

Pro­duk­ty s bezpečnos­t­ní úrovní Topse­cure (BäderI­dent®) jsou dos­tup­né v různých typech a velikostech balení, určených pro různé úče­ly použití a rozsahy spotře­by. Nabízíme je jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tuších o obje­mu 30 a 50 ml, tak i v ple­chovkách o hmot­nos­ti 1 kg.

BäderIdent ® je nabízen ve spolupráci s Polysecure.

Ochrana pravosti původu pro vaše komponenty.

Manip­u­lace a padělání vašich výrobků nejen ohrožu­jí pověst vaší firmy a tím i důvěru vašich zákazníků ve vaše výrobky, ale jsou rovněž spo­je­ny se značným finančním rizikem. Riziko, že budete vys­tavení neo­právněným regres­ním poža­davkům a poža­davkům na náhradu škody je vysoké a poten­ciál­ní výsled­né škody pro vaši fir­mu mohou být značné.

Dokonalé řešení.

Dok­lad orig­inál­ního původu

Ochrana zboží/ochrana značky

Důkaz otevření

Odhalování manip­u­lace

Účinná ochrana.

Indi­viduál­ní a jedinečný DNA kód produktu

Vel­mi sta­bil­ní, odol­ná a trvalá ochrana

Snad­ná aplikace, nízké nák­la­dy a min­imál­ní potře­ba místa 

Pro indi­viduál­ní ochranu vašich pro­duk­tů rádi vypracu­jeme správné řešení ve spoluprá­ci s vámi.

Bezpečnost dat.

Pro účin­nou ochranu před zneužitím a manip­u­lace­mi má však velký výz­nam nejen kvali­ta a s tím spo­jené zabezpečení použitého značko­vacího roz­toku pro­ti padělání, nýbrž také bezpečná dis­tribuce a zaručení důvěrnos­ti speci­fick­ých infor­ma­cí týka­jících se zákazní­ka. Zabezpečení dis­tribuce a ochrany infor­ma­cí pro­to u nás věnu­jeme max­imál­ní pozornost. Za tím­to účelem se pro­ces vyři­zování každé zakázky řídí pře­dem stanoveným, přís­ným pro­tokolem, zaruču­jícím nejvyšší mož­nou míru trans­par­ent­nos­ti a tím i zpět­né sle­dovatel­nos­ti každého jed­notlivého výrob­ního kroku.

Objednejte si svůj lak na zajišťování šroubů s bezpečnostní úrovní Topsecure.

Scroll to Top