Bäder® — Lackfab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­schten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicherhe­itsstu­fe aus.


  * Die Sicherhe­itsstu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te tro­tzdem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­mati­o­nen ein.

  Ich habe die Ochra­na úda­jů zur Kennt­nis geno­m­men. Ich sti­m­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­na­h­me und Rückfragen dauer­haft gespe­i­chert werden. 


  Anwendungsbereich Schraubensicherungslack

  Univerzálně použitelné.

  Naše laky na zabez­pe­če­ní šrou­bů (plom­bo­va­cí laky) lze pou­ží­vat uni­ver­zál­ně. Zís­kej­te více infor­ma­cí o výho­dách, kte­ré zabez­pe­če­ní pro­duk­tu naším lakem přinese.

  1

  Torque loosening indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní indi­ká­tor uvol­ně­ní — torque loo­se­ning indi­ca­tor — pro oka­mži­té roz­po­zná­ní uvolnění/uzamčení bez­peč­nost­ních šrou­bo­vých spojů.

  2

  Visual inspection marker

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní kon­t­rol­ní ozna­če­ní — visu­al inspecti­on mar­ker — pro zob­ra­ze­ní, že šrou­bo­vý spoj již je řád­ně uta­žen nebo byl zkontrolován/uvolněn jiný obrobek.

  3

  Tamper indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor mani­pu­la­ce — tam­per indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, jest­li šrou­bo­vé spo­je nebo díly byly neo­práv­ně­ně uvolněny.

  4

  Assigment indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor při­řa­ze­ní — assig­ment indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, kte­ré mís­to ve výrob­ním řetěz­ci (napří­klad výro­ba, insta­la­ce, údrž­ba) bylo pro­ve­de­no jako posled­ní na aktu­ál­ním obrobku.

  5

  Threadlocker

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako zajiš­tě­ní šrou­bů — threadlocker — pro zajiš­tě­ní šrou­bo­vých spojů.

  Požádat nyní.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­ne­hmen möch­ten. Bit­te schre­i­ben Sie uns eine Mail oder füllen Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.