Bäder® — Lackfab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­schten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicherhe­itsstu­fe aus.


  * Die Sicherhe­itsstu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te tro­tzdem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­mati­o­nen ein.

  Ich habe die Ochra­na úda­jů zur Kennt­nis geno­m­men. Ich sti­m­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­na­h­me und Rückfragen dauer­haft gespe­i­chert werden. 


  FAQ — Häufige Fragen.

  Všeobecné dotazy

  Pro­duk­ty Bäder® dosta­ne­te pří­mo u spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG a pro­střed­nic­tvím naší celo­svě­to­vé obchod­ní sítě. Kon­tak­tuj­te nás pro­sím na čís­le +49 (0)711 381607 nebo nám zašle­te e‑mail na adre­su info@baederlacke.eu.

  Všech­ny pro­duk­ty jsou vyrá­bě­ny u spo­leč­nos­ti Bäder GmbH & Co. KG v Německu.

  Všech­ny pro­duk­ty spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG jsou ve sho­dě se směr­ni­cí REACH a RoHS.

  Všech­ny che­mic­ké lát­ky v pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG odpo­ví­da­jí záko­nu Toxic Sub­stan­ces Con­t­rol Act — Zákon o kon­t­ro­le toxic­kých látek (pozi­tiv­ní certifikace).

  Všech­ny pro­duk­ty spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG jsou ve sho­dě se směr­ni­cí CA Prop 65.

  Všech pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG se směr­ni­ce (Inter­nati­o­nal Traf­fic­king in Arma­ments Regu­lati­ons) a EAR (Export Con­t­rol Regu­lati­ons) netýkají.

  Ano. Pro­duk­ty spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG jsou k dostá­ní také mezi­ná­rod­ně. Jed­no­du­še nám napiš­te svůj dotaz a rádi vám pomů­že­me při vyhle­dá­ní vhod­né­ho obchodníka.

  Jed­no­du­še nám zašle­te e‑mail na adre­su info@lackfabrik-baeder.de s vaším dotazem.

  Dotazy týkající se produktu

  Rych­lost zaschnu­tí a vyschnu­tí závi­sí sil­ně na okol­ních pod­mín­kách. Jako vše­o­bec­né empi­ric­ké pra­vi­dlo pla­tí, že naše řada Fast Dry zasy­chá pro­ti pra­chu za 30–45 s, naše řada Stan­dard za asi 5 minut a naše řada Zero za asi 10 minut. 

  Die Durch­trocknun­gs­geschwin­di­g­ke­it beträ­gt etwa: Fast Dry Rei­he 24 Stun­den, Stan­dard Rei­he 24 Stun­den und Zero Rei­he 4 Stunden.”

  Trvan­li­vost našich laků na zabez­pe­če­ní šrou­bů závi­sí na pou­ži­tých oba­lech (tuba, kar­tuš nebo ple­chov­ka). U tub je trvan­li­vost 2 roky u naší řady Stan­dard a 6 měsí­ců u našich řad Zero a Fast Dry.

  Naše laky na zabez­pe­če­ní šrou­bů skla­duj­te nej­lé­pe při tep­lo­tách 10–18 °C.

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů je dostup­ný v růz­ných typech a veli­kos­tech bale­ní, urče­ných pro růz­né úče­ly pou­ži­tí a roz­sa­hy spo­tře­by. Nabí­zí­me ho jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tu­ších o obje­mu 30 ml a 50 ml, tak v ple­chov­kách o hmot­nos­ti 1 kg.

  V závis­los­ti na oba­lu (tuba nebo kar­tuš) lze vybí­rat růz­né dáv­ko­va­cí špičky.

  Nalez­ne­te je v naší čás­ti s příslušenstvím.

  Pod­le veli­kos­ti zakáz­ky dodá­vá­me také zvlášt­ní barvy.

  Naše řady Stan­dard a Fast Dry může­te pou­ží­vat až do tep­lo­ty 125° C a naši řadu Zero až do tep­lo­ty 90° C.

  Laky na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­va­jí v růz­ných obo­rech prů­mys­lu. Jako vše­o­bec­né empi­ric­ké pra­vi­dlo pla­tí, že se pou­ží­va­jí všu­de tam, kde jsou potřeb­né šrou­bo­vé spo­je a spo­je skří­ní a pouz­der. Hlav­ní obo­ry odbě­ra­te­lů našich laků na zabez­pe­če­ní šrou­bů (plom­bo­va­cí laky) jsou napří­klad dráž­ní, auto­mo­bi­lo­vý, letec­ký, vojen­ský a elek­tro­nic­ký prů­my­sl a prů­my­sl vesmír­ných letů.