Bezpečnostní úrovně.

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (plombovací/označovací laky) vyrá­bě­né spo­leč­nos­tí Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG jsou dostup­né s bez­peč­nost­ní­mi úrov­ně­mi Basic, Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®)

Basic

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dostup­né ve své základ­ní vari­an­tě (bez pří­mě­si spe­ci­ál­ních čás­te­ček znač­ko­va­cí lát­ky).

Řada Stan­dard Řada Zero Řada Fast Dry

Secure

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dostup­né s bez­peč­nost­ní úrov­ní Secu­re. Vari­an­ta Secu­re zahr­nu­je skry­tý bez­peč­nost­ní prvek, kte­rý lze zvi­di­tel­nit pomo­cí nasví­ce­ní pří­stro­jem gene­ru­jí­cím infra­čer­ve­né záře­ní (flu­o­rescen­ce).

Zjis­tě­te více

Topsecure (BäderIdent®)

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dostup­né s bez­peč­nost­ní úrov­ní Top­secu­re (Bäde­rI­dent®). Vari­an­ta Bäde­rI­dent® umož­ňu­je zto­tož­ně­ní výrob­ku na zákla­dě jeho jed­no­znač­né­ho při­řa­ze­ní spe­ci­fic­ké­mu zákaz­ní­ko­vi, což z ní činí osvěd­če­ný pro­stře­dek na ochra­nu před padě­lá­ním výrob­ků a jakým­ko­li dru­hem mani­pu­la­ce s nimi.

Zjis­tě­te více

Basic

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dostup­né ve své základ­ní vari­an­tě (bez pří­mě­si spe­ci­ál­ních čás­te­ček znač­ko­va­cí lát­ky).

Stu­peň zabez­pe­če­ní

5/10

Secure

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dostup­né s bez­peč­nost­ní úrov­ní Secu­re. Vari­an­ta Secu­re zahr­nu­je skry­tý bez­peč­nost­ní prvek, kte­rý lze zvi­di­tel­nit pomo­cí nasví­ce­ní pří­stro­jem gene­ru­jí­cím infra­čer­ve­né záře­ní (flu­o­rescen­ce).

Stu­peň zabez­pe­če­ní

7/10

Topsecure (BäderIdent®)

Všech­ny laky na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dostup­né s bez­peč­nost­ní úrov­ní Top­secu­re (Bäde­rI­dent®). Vari­an­ta Bäde­rI­dent® umož­ňu­je zto­tož­ně­ní  výrob­ku na zákla­dě jeho jed­no­znač­né­ho při­řa­ze­ní spe­ci­fic­ké­mu zákaz­ní­ko­vi, což z ní činí osvěd­če­ný pro­stře­dek na ochra­nu před padě­lá­ním výrob­ků a jakým­ko­li dru­hem mani­pu­la­ce s nimi.

Stu­peň zabez­pe­če­ní

10/10

BäderIdent®.
Technologická revoluce.

Bez­peč­nost­ní úro­veň Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) umož­ňu­je jed­no­znač­né zto­tož­ně­ní pro­duk­tu, což z ní činí osvěd­če­ný pro­stře­dek na ochra­nu pro­ti padě­lá­ní výrob­ků a všem dru­hům mani­pu­la­ce s výrob­ky.

Pře­hrát video

Srovnání našich laků.

Níže najde­te srov­ná­va­cí pře­hled našich laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů

Standard

Zero

Fast Dry (již brzy)

 • Whi­te

  #11000

 • Yellow

  #12000

 • Red

  #13000

 • Blue

  #14000

 • Gre­en

  #15000

 • Grey

  #17000

 • Black

  #18000

 • Oran­ge

  #12200

 • Pink

  #13200

 • Transpa­rent

  #10081

 • Yellow

  #12000

 • Red

  #13000

 • Blue

  #14000

 • Gre­en

  #15000

 • Yellow

  #12000

Technické údaje

Viscosity

 • 15.000–20.000 mPas
 • -
 • -

Application temperature

 • +5–30° C
 • +5–30° C
 • -

Temperature stability

 • 125° C
 • ca. 90° C
 • -

Breakaway torque

 • -
 • -
 • -

Flash point

 • 29° C
 • non appli­ca­ble
 • -

Dust dry after

 • 5–20 min. (Coa­ting thickness depen­dent)
 • 10–30 min. (Coa­ting thickness depen­dent)
 • -

Fully hardened after

 • -
 • -
 • -

Density

 • ca. 1,05 g/cm3
 • ca. 0,98 g/cm3
 • -

MAK value

 • 100 ppm; 480 mg/m3
 • non appli­ca­ble
 • -

Ignition temperature

 • ca. 330° C accor­ding to DIN 51794
 • non appli­ca­ble
 • -

Fire and explosion hazard

 • Lower explo­si­on limit 1.1 vol.%; upper explo­si­on limit 7.5 vol.%; not self-igni­ting
 • non appli­ca­ble
 • -

Odolnost proti prostředkům

Vysvětlivky

 • Odol­ný: žád­né naru­še­ní nebo vel­mi níz­ká míra naru­še­ní
 • Ome­ze­ně odol­ný: sla­bé až střed­ně sil­né naru­še­ní
 • Nesta­bil­ní: sil­né naru­še­ní / lak se v pro­střed­ku roz­pouš­tí

Water

 • -

White spirit 135/175

 • -

Special boiling point product 100/140

 • -

Ethanol

 • -

Isopropylalkohol (IPA)

 • -

n‑Butanol

 • -

2‑Methoxy-1-Propanol

 • -

Butylacetat

 • -

Ethylacetat

 • -

Aceton

 • -

Methylethylketon (MEK)

 • -
Scroll to Top