Bäder® — Lackfab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­schten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicherhe­itsstu­fe aus.


  * Die Sicherhe­itsstu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te tro­tzdem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­mati­o­nen ein.

  Ich habe die Ochra­na úda­jů zur Kennt­nis geno­m­men. Ich sti­m­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­na­h­me und Rückfragen dauer­haft gespe­i­chert werden. 


  Standard od roku 1962.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Řada Standard

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard je nepo­stra­da­tel­ný pomoc­ník při zabez­pe­čo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, peče­tě­ní a při pro­ka­zo­vá­ní manipulací.

  Barvy

  • Bílá

  • Žlu­tá

  • Čer­ve­ná

  • Mod­rá

  • Zele­ná

  • Šedá

  • Čer­ná

  • Oran­žo­vá

  • Růžo­vá

  • Prů­hled­ná

  Úrovně bezpečnosti

  Velikosti balení

  • Icon TubeTuba 20 ml
  • Icon TubeKar­tuš 30 ml/50 ml
  • Icon TubePle­chov­ka 1 kg

  Průmyslové specifikace

  • Air­bus-Spe­zi­fi­kati­on ECS‑L 2274
  • Boeing-Spe­zi­fi­kati­on BMS8 45 Type II
  • Rolls Roy­ce Spe­zi­fi­kati­on MSRR1102 
  • Bosch Norm 2580–1

  Ke stažení

  Zjistěte více o řadě Standard

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je od roku 1962 refe­renč­ní pro­dukt na trhu laků na zabez­pe­če­ní šrou­bů, při­čemž za dlou­há léta své exis­ten­ce našel uplat­ně­ní v mno­ha mili­ó­nech apli­ka­cí ve výrob­ních pro­vo­zech malých, střed­ně vel­kých i mezi­ná­rod­ních prů­mys­lo­vých pod­ni­ků jak v Němec­ku, tak i v zahraničí.

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard je nepo­stra­da­tel­ný pomoc­ník při zabez­pe­čo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, peče­tě­ní a při pro­ka­zo­vá­ní manipulací.

  Tra­dič­ní pří­stup spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG v oblas­ti tech­no­lo­gií, spo­čí­va­jí­cí v závaz­ku vyví­jet vyso­ce kva­lit­ní a bez­vad­ně fun­gu­jí­cí pro­duk­ty a záro­veň pou­ží­vat suro­vi­ny co nej­še­tr­něj­ší k lidem a pří­ro­dě, se v prů­bě­hu let osvěd­čil. Není pro­to náho­da, že náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Stan­dard nemá v tom­to ohle­du v našem odvět­ví prak­tic­ky žád­nou konkurenci.

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard (plom­bo­va­cí lak) je stá­lý ve vodě, ole­ji a ben­zí­nu a odol­ný pro­ti zře­dě­ným lou­hům a kyse­li­nám. Lze jej bez pro­blé­mů pou­žít při tep­lo­tách do 125° C. Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů (znač­ko­va­cí lak) je dostup­ný v růz­ných typech a veli­kos­tech bale­ní, urče­ných pro růz­né úče­ly pou­ži­tí a roz­sa­hy spo­tře­by. Nabí­zí­me ho jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tu­ších o obje­mu 30 ml a 50 ml, tak v ple­chov­kách o hmot­nos­ti 1 kg.

  Schraubensicherungslack Standard

  Eine Standard Reihe, viele Möglichkeiten.

  1. Torque loosening indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní indi­ká­tor uvol­ně­ní — torque loo­se­ning indi­ca­tor — pro oka­mži­té roz­po­zná­ní uvolnění/uzamčení bez­peč­nost­ních šrou­bo­vých spojů. 

  2. Visual inspection marker

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní kon­t­rol­ní ozna­če­ní — visu­al inspecti­on mar­ker — pro zob­ra­ze­ní, že šrou­bo­vý spoj již je řád­ně uta­žen nebo byl zkontrolován/uvolněn jiný obrobek. 

  3. Tamper indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor mani­pu­la­ce — tam­per indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, jest­li šrou­bo­vé spo­je nebo díly byly neo­práv­ně­ně uvolněny. 

  4. Assigment indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor při­řa­ze­ní — assig­ment indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, kte­ré mís­to ve výrob­ním řetěz­ci (napří­klad výro­ba, insta­la­ce, údrž­ba) bylo pro­ve­de­no jako posled­ní na aktu­ál­ním obrobku. 

  Důvod použití

  3. Tamper indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor mani­pu­la­ce — tam­per indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, jest­li šrou­bo­vé spo­je nebo díly byly neo­práv­ně­ně uvolněny. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  3. Tamper indicator

  Životní prostředí a zdraví

  Vyro­be­no ze suro­vin, kte­ré jsou co nej­ví­ce šetr­né k život­ní­mu pro­stře­dí a přírodě.

  Odolnost

  Náš lak na zabezpečení šroubů Schraubensicherungslack Standard (plombovací lak) je stálý ve vodě, oleji a benzínu a odolný proti zředěným louhům a kyselinám. Lze jej bez problémů použít při teplotách do 125° C.

  Důvod použití

  1. Torque loosening indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní indi­ká­tor uvol­ně­ní — torque loo­se­ning indi­ca­tor — pro oka­mži­té roz­po­zná­ní uvolnění/uzamčení bez­peč­nost­ních šrou­bo­vých spojů. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  2. Visual inspection marker

  Důvod použití

  2. Visual inspection marker

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní kon­t­rol­ní ozna­če­ní — visu­al inspecti­on mar­ker — pro zob­ra­ze­ní, že šrou­bo­vý spoj již je řád­ně uta­žen nebo byl zkontrolován/uvolněn jiný obrobek. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  2. Visual inspection marker

  Důvod použití

  4. Assigment indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor při­řa­ze­ní — assig­ment indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, kte­ré mís­to ve výrob­ním řetěz­ci (napří­klad výro­ba, insta­la­ce, údrž­ba) bylo pro­ve­de­no jako posled­ní na aktu­ál­ním obrobku. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  4. Assigment indicator

  Nejvyšší bezpečnost ve třech úrovních.

  Podle potřeby můžete řadu Standard použít v bezpečnostních úrovních Basic, Secure a Topsecure (BäderIdent®).

  Schraubensicherungslack Standard

  Vhodné příslušenství.

  K našim lakům na zabez­pe­če­ní šrou­bů dodá­vá­me roz­sáh­lý sor­ti­ment příslušenství.

  Schnellverschlusskappe

  Požádat nyní.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­ne­hmen möch­ten. Bit­te schre­i­ben Sie uns eine Mail oder füllen Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.