Schraubensicherungslack Standard

Standard od roku 1962.

Řada Standard

Náš Schrauben­sicherungslack Stan­dard — lak na zajišťování šroubů — je nepostra­datel­ným pomoc­níkem při zajišťování, označování, plom­bování, zapečeťování a rovněž při proka­zování manipulací.

Barvy

 • Bílá

  #11000

 • Žlutá

  #12000

 • Čer­vená

  #13000

 • Mod­rá

  #14000

 • Zelená

  #15000

 • Šedá

  #17000

 • Černá

  #18000

 • Oranžová

  #12200

 • Růžová

  #13200

 • Průh­led­ná

  #10081

Dostupné bezpečnostní úrovně

 • Basic (stan­dard­ní varianta) 
 • Secure 
 • Topse­cure (BäderI­dent®)

Velikosti balení

 • Tube
  Tuba 20ml 
 • Kartusche
  Kar­tuše 30ml / 50ml 
 • Dose
  Ple­chov­ka 1kg 

Průmyslové specifikace

 • Air­bus-Spec­i­fi­ca­tion ECS‑L 2274 
 • Boe­ing-Spec­i­fi­ca­tion BMS8 45 Type II 
 • Rolls Royce Spec­i­fi­ca­tion MSRR1102 
 • Bosch Norm 2580–1

Ke stažení

 • Tech­nický datový list 
 • Bezpečnos­t­ní datový list 

Řada Standard

Náš Schrauben­sicherungslack Stan­dard — lak na zajišťování šroubů — je nepostra­datel­ným pomoc­níkem při zajišťování, označování, plom­bování, zapečeťování a rovněž při proka­zování manipulací.

Barvy

 • Bílá

  #11000

 • Žlutá

  #12000

 • Čer­vená

  #13000

 • Mod­rá

  #14000

 • Zelená

  #15000

 • Šedá

  #17000

 • Černá

  #18000

 • Oranžová

  #12200

 • Růžová

  #13200

 • Průh­led­ná

  #10081

Dostupné bezpečnostní úrovně

Velikosti balení

Průmyslové specifikace

Ke stažení

Řada Standard.

Lak na zajišťování šroubů společnos­ti Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG je od roku1962 ref­er­enčním pro­duk­tem na trhu laků na zajišťování šroubů, přičemž za dlouhá léta své exis­tence našel uplat­nění v mno­ha mil­iónech aplikací ve výrob­ních provozech malých, střed­ně velkých i mez­inárod­ních průmyslových pod­niků jak v Německu, tak i v zahraničí.

Náš Schrauben­sicherungslack — lak na zajišťování šroubů — je nepostra­datel­ným pomoc­níkem při zajišťování, označování, plom­bování, zapečeťování, a rovněž při proka­zování manip­u­lací. Používá se na šroubové a zástrčné spo­je a na spo­je skříní a pouzder v odvětvích auto­mo­bilového a leteck­ého průmys­lu, elek­tron­iky, stro­jíren­ství a jem­né mechaniky.

Technologie a aplikace.

Tradiční příst­up společnos­ti Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG v oblasti tech­nologií, spočí­va­jící v závazku vyví­jet vysoce kval­it­ní a bez­vad­ně fun­gu­jící pro­duk­ty a zároveň použí­vat suroviny co nejšetrnější k lidem a přírodě, se v průběhu let osvědčil. Není pro­to náhodou, že náš lak na zajišťování šroubů nemá v tom­to ohle­du v našem odvětví prak­ticky žád­nou konkurenci.

Náš Schrauben­sicherungslack — lak na zajišťování šroubů — je odol­ný vůči vodě, ole­jům a ben­zínu, ste­jně jako vůči zředěným louhům a kyselinám. Použí­vat ho lze při teplotách do 125 °C. Náš Schrauben­sicherungslack — lak na zajišťování šroubů — je dos­tup­ný v různých typech a velikostech balení, určených pro různé úče­ly použití a rozsahy spotře­by. Nabízíme ho jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tuších o obje­mu 30 ml a 50 ml, tak i v ple­chovkách o hmot­nos­ti 1 kg.

Ochrana pravosti původu pro vaše komponenty.

Schrauben­sicherungslack — lak na zajišťování šroubů je nepostra­datel­ným pomoc­níkem při zajišťování šroubových spo­jů vše­ho druhu v odvětvích stro­jíren­ství, jem­né mech­niky a auto­mo­bilového a elek­tron­ick­ého průmyslu.

Schrauben­sicherungslack — lak na zajišťování šroubů — chrání hod­not­né výsled­ky vaší poc­tivé práce před manip­u­lace­mi, neboť slouží jako prostředek k prokázání neo­právněného uvol­nění šroubů a spojů.

Schrauben­sicherungslack — lak na zajišťování šroubů — dok­ládá prostřed­nictvím lakové pečeti vaše řízení kval­i­ty, výrob­ní kon­trolu a testování výrobků.

Maximální bezpečnost ve třech úrovních.

V závis­losti na indi­viduál­ních potře­bách lze řadu Stan­dard získat s bezpečnos­t­ní­mi úrovně­mi Basic (stan­dard­ní vari­anta), Secure a Topse­cure (BäderI­dent®).

Objednejte si náš rychleschnoucí lak na zajišťování šroubů — Schraubensicherungslack Standard.

Scroll to Top