Řada Standard

 • Rych­leschnou­cí
 • Nevo­di­vý
 • Dob­rá odol­nost pro­ti pro­střed­kům

Náš Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem při zajiš­ťo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, zape­če­ťo­vá­ní a rov­něž při pro­ka­zo­vá­ní mani­pu­la­cí.

Barvy

 • Bílá

  #11000

 • Žlu­tá

  #12000

 • Čer­ve­ná

  #13000

 • Mod­rá

  #14000

 • Zele­ná

  #15000

 • Šedá

  #17000

 • Čer­ná

  #18000

 • Oran­žo­vá

  #12200

 • Růžo­vá

  #13200

 • Prů­hled­ná

  #10081

Dostupné bezpečnostní úrovně

Velikosti balení

 • Tuba 20 ml
 • Kar­tu­še 30 ml/50 ml
 • Ple­chov­ka 1 kg

Průmyslové specifikace

 • Air­bus-Spe­ci­fi­cati­on ECS‑L 2274
 • Boeing-Spe­ci­fi­cati­on BMS8 45 Type II
 • Rolls Roy­ce Spe­ci­fi­cati­on MSRR1102
 • Bosch Norm 2580–1

Ke stažení

Řada Standard.

Lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je od roku1962 refe­renč­ním pro­duk­tem na trhu laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů, při­čemž za dlou­há léta své exis­ten­ce našel uplat­ně­ní v mno­ha mili­ó­nech apli­ka­cí ve výrob­ních pro­vo­zech malých, střed­ně vel­kých i mezi­ná­rod­ních prů­mys­lo­vých pod­ni­ků jak v Němec­ku, tak i v zahra­ni­čí.

Náš Schrauben­sicherungs­lack — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem při zajiš­ťo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, zape­če­ťo­vá­ní, a rov­něž při pro­ka­zo­vá­ní mani­pu­la­cí. Pou­ží­vá se na šrou­bo­vé a zástrč­né spo­je a na spo­je skří­ní a pouz­der v odvět­vích auto­mo­bi­lo­vé­ho a letec­ké­ho prů­mys­lu, elek­tro­ni­ky, stro­jí­ren­ství a jem­né mecha­ni­ky.

Technologie a aplikace.

Tra­dič­ní pří­stup spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG v oblas­ti tech­no­lo­gií, spo­čí­va­jí­cí v závaz­ku vyví­jet vyso­ce kva­lit­ní a bez­vad­ně fun­gu­jí­cí pro­duk­ty a záro­veň pou­ží­vat suro­vi­ny co nej­še­tr­něj­ší k lidem a pří­ro­dě, se v prů­bě­hu let osvěd­čil. Není pro­to náho­dou, že náš lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů nemá v tom­to ohle­du v našem odvět­ví prak­tic­ky žád­nou kon­ku­ren­ci.

Náš Schrauben­sicherungs­lack — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je odol­ný vůči vodě, olejům a ben­zí­nu, stej­ně jako vůči zře­dě­ným lou­hům a kyse­li­nám. Pou­ží­vat ho lze při tep­lo­tách do 125 °C. Náš Schrauben­sicherungs­lack — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je dostup­ný v růz­ných typech a veli­kos­tech bale­ní, urče­ných pro růz­né úče­ly pou­ži­tí a roz­sa­hy spo­tře­by. Nabí­zí­me ho jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tu­ších o obje­mu 30 ml a 50 ml, tak i v ple­chov­kách o hmot­nos­ti 1 kg.

Ochrana pravosti původu pro vaše komponenty.

Schrauben­sicherungs­lack — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem při zajiš­ťo­vá­ní šrou­bo­vých spo­jů vše­ho dru­hu v odvět­vích stro­jí­ren­ství, jem­né mech­ni­ky a auto­mo­bi­lo­vé­ho a elek­tro­nic­ké­ho prů­mys­lu.

Schrauben­sicherungs­lack — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — chrá­ní hod­not­né výsled­ky vaší pocti­vé prá­ce před mani­pu­la­ce­mi, neboť slou­ží jako pro­stře­dek k pro­ká­zá­ní neo­práv­ně­né­ho uvol­ně­ní šrou­bů a spo­jů.

Schrauben­sicherungs­lack — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — doklá­dá pro­střed­nic­tvím lako­vé peče­ti vaše říze­ní kva­li­ty, výrob­ní kon­t­ro­lu a tes­to­vá­ní výrob­ků.

Maximální bezpečnost ve třech úrovních.

V závis­los­ti na indi­vi­du­ál­ních potře­bách lze řadu Stan­dard zís­kat s bez­peč­nost­ní­mi úrov­ně­mi Basic (stan­dard­ní vari­an­ta), Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

Objednejte si náš rychleschnoucí lak na zajišťování šroubů — Schraubensicherungslack Standard.

Scroll to Top