Řada Zero

Náš Schrauben­sicherungslack Zero — lak na zajišťování šroubů — je nepostra­datel­ným pomoc­níkem při zajišťování, označování, plom­bování, zapečeťování a rovněž při proka­zování manip­u­lací. Je na vod­ní bázi a není nebezpeč­nou látkou.

Barvy

 • Žlutá

  #12000

 • Čer­vená

  #13000

 • Mod­rá

  #14000

 • Zelená

  #15000

Dostupné bezpečnostní úrovně

Velikosti balení

Průmyslové specifikace

Ke stažení

Řada Zero.

Lak na zajišťování šroubů — Schrauben­sicherungslack Zero výrobce Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prvním sys­témem zajišťo­vacího laku na 100% vod­ní bázi, který neob­sahu­je napros­to žád­ná  organ­ická rozpouštěd­la (bez těkavých organ­ick­ých látek — VOC). Vedle svých vynika­jících adhezivních vlast­nos­tí se může pochlu­bit rovněž dobrý­mi vlast­nos­t­mi při lomu a rychlostí schnutí, kter­ou lze u sys­té­mu na vod­ní bázi označit za fenomenál­ní. Navíc není klasi­fikován jako nebezpečná lát­ka, což zaruču­je min­i­mal­izaci rizika pro uži­vatele při jeho zpracování.

Náš Schrauben­sicherungslack Zero — lak na zajišťování šroubů — je nepostra­datel­ným pomoc­níkem při zajišťování, označování, plom­bování, zapečeťování a rovněž při proka­zování manip­u­lací. Používá se na šroubové a zástrčné spo­je a na spo­je skříní a pouzder v odvětvích auto­mo­bilového a leteck­ého průmys­lu, elek­tron­iky, stro­jíren­ství a jem­né mechaniky.

Technologie a aplikace.

Náš Schrauben­sicherungslack Zero — lak na zajišťování šroubů — je dosavad­ním vrc­holem odráže­jícím tradiční příst­up společnos­ti Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG v oblasti tech­nologií, spočí­va­jící v závazku vyví­jet vysoce kval­it­ní a bez­vad­ně fun­gu­jící pro­duk­ty a zároveň použí­vat suroviny co nejšetrnější k lidem a přírodě. Díky tomu, že se zcela obe­jde bez organ­ick­ých rozpouštědel (neob­sahu­je žád­né těkavé organ­ické látky — VOC), aktivně přis­pívá k budouc­nos­ti šetrnější ke kli­matu a rovněž před­stavu­je bezpeč­nou alter­na­tivu běžných sys­témů zajišťo­vacích laků, klasi­fiko­vaných jako nebezpečné látky.

Náš Schrauben­sicherungslack Zero — lak na zajišťování šroubů — je odol­ný vůči vodě, ole­jům a ben­zínu, ste­jně jako vůči zředěným louhům a kyselinám. Použí­vat ho lze při teplotách do cca 90 °C.

Der Originalitätsschutz für ihre Bauteile.

Schrauben­sicherungslack ist unent­behrlich zum Sich­ern von Schraub­verbindun­gen aller Art in Maschi­nen­bau, Fein­mechanik, Auto­mo­bilin­dus­trie und Elektronik.

Schrauben­sicherungslack schützt Ihre Qual­ität­sar­beit vor Manip­u­la­tio­nen durch Nach­weis unberechtigten Lösens von Schrauben und Verbindungen.

Schrauben­sicherungslack doku­men­tiert Ihre Qual­itätssicherung, Fer­ti­gungskon­trolle und Pro­duk­t­prü­fung durch ein Lacksiegel.

Maximální bezpečnost ve třech úrovních.

V závis­losti na indi­viduál­ních potře­bách lze řadu Zero získat s bezpečnos­t­ní­mi úrovně­mi Basic (stan­dard­ní vari­anta), Secure a Topse­cure (BäderI­dent®).

Objednejte si náš rychleschnoucí lak na zajišťování šroubů — Schraubensicherungslack Zero.

Scroll to Top