Bäder® — Lackfab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­schten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicherhe­itsstu­fe aus.


  * Die Sicherhe­itsstu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te tro­tzdem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­mati­o­nen ein.

  Ich habe die Ochra­na úda­jů zur Kennt­nis geno­m­men. Ich sti­m­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­na­h­me und Rückfragen dauer­haft gespe­i­chert werden. 


  Ekologická alternativa.
  Na vodní bázi.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Řada Zero

  *pod­le naří­ze­ní (ES) č. 1935/2004 a v sou­la­du s před­pi­sy němec­ké­ho záko­ní­ku o potra­vi­nách a krmi­vech (Leben­smit­tel- und Fut­ter­mit­tel­gese­tzbuch, LFGB).

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Zero od spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ní sys­té­me zabez­pe­čo­va­cí­ho laku na sto­pro­cent­ní vod­ní bázi, kte­rý neob­sa­hu­je napros­to žád­ná  orga­nic­ká roz­pouš­tě­dla (bez těka­vých orga­nic­kých látek — VOC).

  Barvy

  • Bílá

  • Žlu­tá

  • Čer­ve­ná

  • Mod­rá

  • Zele­ná

  • Šedá

  • Čer­ná

  • Neon Oran­ge

  Úrovně bezpečnosti

  Velikosti balení

  • Icon TubeTuba 20 ml
  • Icon TubeKar­tuš 30 ml/50 ml
  • Icon TubePle­chov­ka 1 kg

  Průmyslové specifikace

  Ke stažení

  Zjistěte více o řadě Zero.

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Zero od spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ní sys­té­me zabez­pe­čo­va­cí­ho laku na sto­pro­cent­ní vod­ní bázi, kte­rý neob­sa­hu­je napros­to žád­ná  orga­nic­ká roz­pouš­tě­dla (bez těka­vých orga­nic­kých látek — VOC). Ved­le svých vyni­ka­jí­cích adhe­ziv­ních vlast­nos­tí se může pochlu­bit také dob­rý­mi vlast­nost­mi při lomu a rych­los­tí schnu­tí, kte­rou lze u sys­té­mu na vod­ní bázi ozna­čit za feno­me­nál­ní. Navíc není kla­si­fi­ko­ván jako nebez­peč­ná lát­ka, což zaru­ču­je mini­ma­li­za­ci rizi­ka pro uži­va­te­le při jeho zpracování.

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Zero je nepo­stra­da­tel­ný pomoc­ník při zabez­pe­če­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, peče­tě­ní a také při pro­ka­zo­vá­ní mani­pu­la­cí. Pou­ží­vá se na šrou­bo­vé a zástrč­né spo­je a na spo­je skří­ní a pouz­der v odvět­vích auto­mo­bi­lo­vé­ho a letec­ké­ho prů­mys­lu, elek­tro­ni­ky, stro­jí­ren­ství a jem­né mechaniky.

  Tra­dič­ní pří­stup spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG v oblas­ti tech­no­lo­gií, spo­čí­va­jí­cí v závaz­ku vyví­jet vyso­ce kva­lit­ní a bez­vad­ně fun­gu­jí­cí pro­duk­ty a záro­veň pou­ží­vat suro­vi­ny co nej­še­tr­něj­ší k lidem a pří­ro­dě, se v prů­bě­hu let osvěd­čil a pro­je­vil se nale­ze­ním dosa­vad­ní­ho vrcho­lu v našem laku na zabez­pe­če­ní šrou­bů Zero. Díky tomu, že se zce­la obe­jde bez orga­nic­kých roz­pouš­tě­del (neob­sa­hu­je žád­né těka­vé orga­nic­ké lát­ky — VOC), aktiv­ně při­spí­vá k budouc­nos­ti šetr­něj­ší ke kli­ma­tu a také před­sta­vu­je bez­peč­nou alter­na­ti­vu běž­ných sys­té­mů zabez­pe­čo­va­cích laků, kla­si­fi­ko­va­ných jako nebez­peč­né látky.

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Zero je stá­lý ve vodě, ole­ji a ben­zí­nu a odol­ný pro­ti zře­dě­ným lou­hům a kyse­li­nám. Lze jej bez pro­blé­mů pou­žít při tep­lo­tách do 125° C. Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů (znač­ko­va­cí lak) je dostup­ný v růz­ných typech a veli­kos­tech bale­ní, urče­ných pro růz­né úče­ly pou­ži­tí a roz­sa­hy spo­tře­by. Nabí­zí­me ho jak v tubách o obje­mu 20 ml, kar­tu­ších o obje­mu 30 ml a 50 ml, tak v ple­chov­kách o hmot­nos­ti 1 kg.

  Schraubensicherungslack Zero

  Eine Zero Reihe, viele Möglichkeiten.

  Funkce

  Bez­peč­né pro potraviny.

  *pod­le naří­ze­ní (ES) č. 1935/2004 a v sou­la­du s před­pi­sy němec­ké­ho záko­ní­ku o potra­vi­nách a krmi­vech (Leben­smit­tel- und Fut­ter­mit­tel­gese­tzbuch, LFBG).

  1. Torque loosening indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní indi­ká­tor uvol­ně­ní — torque loo­se­ning indi­ca­tor — pro oka­mži­té roz­po­zná­ní uvolnění/uzamčení bez­peč­nost­ních šrou­bo­vých spojů. 

  2. Visual inspection marker

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní kon­t­rol­ní ozna­če­ní — visu­al inspecti­on mar­ker — pro zob­ra­ze­ní, že šrou­bo­vý spoj již je řád­ně uta­žen nebo byl zkontrolován/uvolněn jiný obrobek. 

  3. Tamper indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor mani­pu­la­ce — tam­per indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, jest­li šrou­bo­vé spo­je nebo díly byly neo­práv­ně­ně uvolněny. 

  4. Assigment indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor při­řa­ze­ní — assig­ment indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, kte­ré mís­to ve výrob­ním řetěz­ci (napří­klad výro­ba, insta­la­ce, údrž­ba) bylo pro­ve­de­no jako posled­ní na aktu­ál­ním obrobku. 

  Důvod použití

  4. Assigment indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor při­řa­ze­ní — assig­ment indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, kte­ré mís­to ve výrob­ním řetěz­ci (napří­klad výro­ba, insta­la­ce, údrž­ba) bylo pro­ve­de­no jako posled­ní na aktu­ál­ním obrobku. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  4. Assigment indicator

  Funkce

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Zero od spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ní sys­té­me zabez­pe­čo­va­cí­ho laku na sto­pro­cent­ní vod­ní bázi, kte­rý neob­sa­hu­je napros­to žád­ná  orga­nic­ká roz­pouš­tě­dla (bez těka­vých orga­nic­kých látek — VOC).

  Důvod použití

  1. Torque loosening indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní indi­ká­tor uvol­ně­ní — torque loo­se­ning indi­ca­tor — pro oka­mži­té roz­po­zná­ní uvolnění/uzamčení bez­peč­nost­ních šrou­bo­vých spojů. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  1. Torque loosening indicator

  Odolnost

  Náš lak na zabezpečení šroubů Zero je stálý ve vodě, oleji a benzínu a odolný proti zředěným louhům a kyselinám. Lze jej bez problémů použít při teplotách do 90° C.

  Důvod použití

  2. Visual inspection marker

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako vizu­ál­ní kon­t­rol­ní ozna­če­ní — visu­al inspecti­on mar­ker — pro zob­ra­ze­ní, že šrou­bo­vý spoj již je řád­ně uta­žen nebo byl zkontrolován/uvolněn jiný obrobek. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  2. Visual inspection marker

  Životní prostředí a zdraví

  Vyro­be­no ze suro­vin, kte­ré jsou co nej­ví­ce šetr­né k život­ní­mu pro­stře­dí a přírodě.

  Důvod použití

  3. Tamper indicator

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů se pou­ží­vá jako indi­ká­tor mani­pu­la­ce — tam­per indi­ca­tor — pro zob­ra­ze­ní, jest­li šrou­bo­vé spo­je nebo díly byly neo­práv­ně­ně uvolněny. 

  Zjis­tě­te více

  Důvod použití

  3. Tamper indicator

  Nejvyšší bezpečnost ve třech úrovních.

  Pod­le potře­by může­te řadu Stan­dard pou­žít v bez­peč­nost­ních úrov­ních Basic, Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

  Schraubensicherungslack Zero

  Vhodné příslušenství.

  K našim lakům na zabez­pe­če­ní šrou­bů dodá­vá­me roz­sáh­lý sor­ti­ment příslušenství.

  Schnellverschlusskappe

  Požádat nyní.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­ne­hmen möch­ten. Bit­te schre­i­ben Sie uns eine Mail oder füllen Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.