Řada Zero

 • Neob­sa­hu­je roz­pouš­tě­dla
 • Nevo­di­vý
 • Dob­rá odol­nost pro­ti pro­střed­kům

Náš Schrauben­sicherungs­lack Zero — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem při zajiš­ťo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, zape­če­ťo­vá­ní a rov­něž při pro­ka­zo­vá­ní mani­pu­la­cí. Je na vod­ní bázi a není nebez­peč­nou lát­kou.

Barvy

 • Žlu­tá

  #12000

 • Čer­ve­ná

  #13000

 • Mod­rá

  #14000

 • Zele­ná

  #15000

Dostupné bezpečnostní úrovně

Velikosti balení

 • Tuba 20 ml
 • Kar­tu­še 30 ml/50 ml
 • Ple­chov­ka 1 kg

Průmyslové specifikace

 • Boeing-Spe­ci­fi­cati­on BMS8 45 Type II
 • Rolls Roy­ce Spe­ci­fi­cati­on MSRR1102
 • Bosch Norm 2580–1

Ke stažení

Řada Zero.

Lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — Schrauben­sicherungs­lack Zero výrob­ce Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ním sys­té­mem zajiš­ťo­va­cí­ho laku na 100% vod­ní bázi, kte­rý neob­sa­hu­je napros­to žád­ná  orga­nic­ká roz­pouš­tě­dla (bez těka­vých orga­nic­kých látek — VOC). Ved­le svých vyni­ka­jí­cích adhe­ziv­ních vlast­nos­tí se může pochlu­bit rov­něž dob­rý­mi vlast­nost­mi při lomu a rych­los­tí schnu­tí, kte­rou lze u sys­té­mu na vod­ní bázi ozna­čit za feno­me­nál­ní. Navíc není kla­si­fi­ko­ván jako nebez­peč­ná lát­ka, což zaru­ču­je mini­ma­li­za­ci rizi­ka pro uži­va­te­le při jeho zpra­co­vá­ní.

Náš Schrauben­sicherungs­lack Zero — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem při zajiš­ťo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, zape­če­ťo­vá­ní a rov­něž při pro­ka­zo­vá­ní mani­pu­la­cí. Pou­ží­vá se na šrou­bo­vé a zástrč­né spo­je a na spo­je skří­ní a pouz­der v odvět­vích auto­mo­bi­lo­vé­ho a letec­ké­ho prů­mys­lu, elek­tro­ni­ky, stro­jí­ren­ství a jem­né mecha­ni­ky.

Technologie a aplikace.

Náš Schrauben­sicherungs­lack Zero — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je dosa­vad­ním vrcho­lem odrá­že­jí­cím tra­dič­ní pří­stup spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG v oblas­ti tech­no­lo­gií, spo­čí­va­jí­cí v závaz­ku vyví­jet vyso­ce kva­lit­ní a bez­vad­ně fun­gu­jí­cí pro­duk­ty a záro­veň pou­ží­vat suro­vi­ny co nej­še­tr­něj­ší k lidem a pří­ro­dě. Díky tomu, že se zce­la obe­jde bez orga­nic­kých roz­pouš­tě­del (neob­sa­hu­je žád­né těka­vé orga­nic­ké lát­ky — VOC), aktiv­ně při­spí­vá k budouc­nos­ti šetr­něj­ší ke kli­ma­tu a rov­něž před­sta­vu­je bez­peč­nou alter­na­ti­vu běž­ných sys­té­mů zajiš­ťo­va­cích laků, kla­si­fi­ko­va­ných jako nebez­peč­né lát­ky.

Náš Schrauben­sicherungs­lack Zero — lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů — je odol­ný vůči vodě, olejům a ben­zí­nu, stej­ně jako vůči zře­dě­ným lou­hům a kyse­li­nám. Pou­ží­vat ho lze při tep­lo­tách do cca 90 °C.

Der Originalitätsschutz für ihre Bauteile.

Schrauben­sicherungs­lack ist unent­be­hr­lich zum Sichern von Schraub­ver­bin­dun­gen aller Art in Maschi­nenbau, Fein­me­cha­nik, Auto­mo­bi­lin­dustrie und Elek­tro­nik.

Schrauben­sicherungs­lack schützt Ihre Qua­li­tät­sar­be­it vor Mani­pu­lati­o­nen durch Nachweis unbe­rech­ti­g­ten Lösens von Schrau­ben und Ver­bin­dun­gen.

Schrauben­sicherungs­lack doku­men­tiert Ihre Qua­li­täts­si­che­rung, Fer­ti­gun­gskon­t­rolle und Pro­dukt­prü­fung durch ein Lacksie­gel.

Maximální bezpečnost ve třech úrovních.

V závis­los­ti na indi­vi­du­ál­ních potře­bách lze řadu Zero zís­kat s bez­peč­nost­ní­mi úrov­ně­mi Basic (stan­dard­ní vari­an­ta), Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

Objednejte si náš rychleschnoucí lak na zajišťování šroubů — Schraubensicherungslack Zero.

Scroll to Top