Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrana úda­jů zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Jednoznačná identifikace produktu.
  Pouze pro vás.

  Sicherheitsstufe Topsecure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Blackbox

  Bezpečnostní úroveň Topsecure (BäderIdent®)

  Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) umožňu­je jed­noz­nač­nou iden­ti­fikaci pro­duk­tu a je pro­to osvědčeným prostřed­kem pro­ti falšování pro­duk­tů a manip­u­laci jakéhokoli druhu.

  Dostupné v těchto lacích a barvách

  • Řada Stan­dard
   • Bílá

    #11001

   • Žlutá

    #12001

   • Čer­vená

    #13001

   • Mod­rá

    #14001

   • Zelená

    #15001

   • Oranžová

    #12201

   • Růžová

    #13201

  • Řada Zero
   • Bílá

    #11001w

   • Žlutá

    #12001w

   • Čer­vená

    #13001w

   • Mod­rá

    #14001w

   • Zelená

    #15001w

   • Oranžová

    #12201w

   • Růžová

    #13201w

  • Řada Fast Dry
   • Bílá

    #11001f

   • Žlutá

    #12001f

   • Čer­vená

    #13001f

   • Mod­rá

    #14001f

   • Zelená

    #15001f

   • Oranžová

    #12201f

   • Růžová

    #13201f

  Velikosti balení

  • Icon TubeTuba 20 ml
  • Icon TubeKar­tuš 30 ml/50 ml
  • Icon TubePle­chov­ka 1 kg

  Ke stažení

  Nová generace zabezpečovacích laků.

  Společnost Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG vám nabízí účin­nou ochranu v podobě bezpečnos­t­ní úrovně Topse­cure (BäderI­dent®). Náš ino­v­a­tivní sys­tém umožňu­je jed­noz­načné zto­tožnění výrobků, což z něj činí osvědčený prostředek chránící výrobky před paděláním a vše­mi druhy manip­u­lace s nimi.

  Jednoduchá aplikace

  Nezměněné zpracování ve všech baleních.

  Jednoduché měření

  Velmi rychlý výsledek měření.

  S použitím vhod­ného ana­lyzá­toru můžete kdykoli ověřit, jestli je určitý výrobek orig­inál­ní a neporušený. Přes­né měření výsled­ného označení detek­torem prak­ticky znemožňu­je kopírování označení padělateli.

  topsecure-messung-1000

  Nedestruktivní měřicí metoda

  Kontrola produktu v každém bodu dodavatelského řetězce.

  Mobil­ní a nedestruk­tivní zkušeb­ní meto­da umožňu­je provést ověření, které lze libo­vol­ně čas­to opako­vat, a které lze provádět vždy pří­mo na místě, aniž by bylo nejprve nut­no odstran­it vrstvu laku na zabezpečení šroubů.

  Lackmessung - Topsecure (BäderIdent®)
  Přehrát video

  Ochrana pravosti původu pro vaše komponenty.

  Pro indi­viduál­ní ochranu vašich pro­duk­tů rádi vypracu­jeme správné řešení ve spoluprá­ci s vámi.

  Dokonalé řešení.

  Doklad originálního původu

  Ochrana zboží/ochrana značky

  Důkaz otevření

  Odhalování manipulace

  Účinná ochrana.

  Individuální a jedinečný kód produktu podle specifikací zákazníka

  Velmi stabilní, odolná a trvalá ochrana

  Snadná aplikace, nízké náklady a minimální potřeba místa

  Manip­u­lace a padělání vašich výrobků nejen ohrožu­jí pověst vaší firmy a tím důvěru zákazníků ve vaše výrobky, ale jsou také spo­je­ny se značným finančním rizikem. Riziko, že budete vys­tavení neo­právněným regres­ním poža­davkům a poža­davkům na náhradu škody je vysoké a poten­ciál­ní výsled­né škody pro vaši fir­mu mohou být značné.

  A to vše s trochou laku.

  Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) obsahu­je v nízké kon­cen­traci nové adi­tivum, inte­grované do lakového systému.

  Markerové částice. Složením různých markerových částic vytvoříme jedinečnou barvu přímo pro vás.

  Zabezpečené šroubové spojení. S použitím vhodného analyzátoru můžete kdykoli ověřit, jestli je určitý výrobek originální a neporušený. Přesné měření výsledného označení detektorem prakticky znemožňuje kopírování označení padělateli.

  Toto adi­tivum před­stavu­je anor­gan­ick­ou flu­o­rescenční značko­vací látku. Pro získání speci­fičtějšího důkazu lze charak­ter­i­stické vlast­nos­ti této flu­o­rescenční značko­vací látky zjis­tit pomocí malého, mobil­ního detek­toru. Měření značko­vací látky, které lze provádět kdykoli pří­mo na místě, nedestruk­tivní metodou a v něko­li­ka sekundách, má pro­to velké prak­tické využití.

  Vaše data jsou u nás v bezpečných rukou.

  My, společnos­ti Bäder®, umožňu­jeme našim zákazníkům využití pokrokových pos­tupů pro bezpečnost a ochranu dat, které chrání jejich pro­duk­ty a data.

  Pro efek­tivní a účin­nou ochranu před zneužitím a manip­u­lací má však velký výz­nam nejen kvali­ta a s tím spo­jené zabezpečení použitého značko­vacího roz­toku pro­ti padělání, ale také bezpečná dis­tribuce a zaručená důvěrnost speci­fick­ých infor­ma­cí týka­jících se zákazní­ka. Bezpečnos­ti dis­tribuce a ochrany infor­ma­cí pro­to u nás má nejvyšší pri­or­itu. Aby­chom to zajis­tili, pro­ces vyři­zování každé zakázky se řídí pře­dem stanoveným přís­ným pro­tokolem, zaruču­jícím nejvyšší mož­nou míru trans­par­ent­nos­ti a tím také zpět­né vysle­dovatel­nos­ti každého jed­notlivého výrob­ního kroku.

  Vynikající partnerství.

  Naše úroveň zabezpečení Topsecure (BäderIdent®) je nabízena ve spolupráci se společností Polysecure GmbH.

  Příslušenství

  Analyzátor Brandproof®

  Pomocí vhod­ného ana­lyzá­toru lze kdykoli pří­mo na místě zkon­trolo­vat pravost a neporušenost produktu.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät