Bäder® — Lackfab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­schten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicherhe­itsstu­fe aus.


  * Die Sicherhe­itsstu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te tro­tzdem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­mati­o­nen ein.

  Ich habe die Ochra­na úda­jů zur Kennt­nis geno­m­men. Ich sti­m­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­na­h­me und Rückfragen dauer­haft gespe­i­chert werden. 


  Snadná demontáž.

  Univerzální odstraňovač laku na zabezpečení šroubů

  Univerzální odstraňovač laku na zabezpečení šroubů

  Ide­ál­ně vhod­ný k rych­lé­mu odstra­ňo­vá­ní laků na zabez­pe­če­ní šrou­bů (plombovacích/označovacích laků).

  Odstraňuje následující laky

  Velikosti balení

  • Icon TubeKapa­cí lah­vič­ka o obje­mu 50 ml

  Ke stažení

  Další informace.

  Uni­ver­zál­ní odstra­ňo­vač laku na zabez­pe­če­ní šrou­bů výrob­ce Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ní odstra­ňo­vač laku na zabez­pe­če­ní šrou­bů dostup­ným na trhu. Ide­ál­ně se hodí na rych­lé odstra­ňo­vá­ní laků na zabez­pe­če­ní šrou­bů (plombovacích/označovacích laků). Je obzvláš­tě uži­teč­ný v oblas­tech, kde dochá­zí k čas­té­mu ote­ví­rá­ní zabez­pe­če­ných šrou­bo­vých a zástrč­ných spo­jů nebo spo­jů na skří­ních a pouzdrech.

  Náš Uni­ver­zál­ní odstra­ňo­vač laku na zabez­pe­če­ní šrou­bů je viskóz­ní směs roz­pouš­tě­del, kte­rá se po kap­kách naná­ší na lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů a po při­bliž­ně 30 minu­tách půso­be­ní se smy­je vhod­ným roz­pouš­tě­dlem (např. ace­to­nem nebo butyla­ce­tá­tem) nebo uni­ver­zál­ním ředi­dlem Bäder®.

  Požádat nyní.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­ne­hmen möch­ten. Bit­te schre­i­ben Sie uns eine Mail oder füllen Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.