Univerzální odstraňovač laku na zajišťování šroubů

Ide­ál­ně vhod­ný k rych­lé­mu odstra­ňo­vá­ní laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (plombovacích/označovacích laků)

  • Snad­ná mani­pu­la­ce
  • Úspo­ra roz­pouš­tě­dla
  • Uni­ver­zál­ně pou­ži­tel­ný

Dostupné pro následující zajišťovací laky

Velikosti balení

  • Kapa­cí lah­vič­ka o obje­mu 50 ml

Ke stažení

Univerzální odstraňovač laku na zajišťování šroubů.

Uni­ver­zál­ní odstra­ňo­vač laku na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů výrob­ce Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ním odstra­ňo­va­čem laku na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů dostup­ným na trhu. Ide­ál­ně se hodí na rych­lé odstra­ňo­vá­ní laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (plombovacích/označovacích laků). Je obzvláš­tě uži­teč­ný v oblas­tech, kde dochá­zí k čas­té­mu ote­ví­rá­ní zajiš­tě­ných šrou­bo­vých a zástrč­ných spo­jů nebo spo­jů na skří­ních a pouz­drech.

Technologie a aplikace.

Náš Uni­ver­zál­ní odstra­ňo­vač laku na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů je viskóz­ní roz­pouš­tě­dlo­vá směs, kte­rá se po kap­kách naná­ší na lak na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů a po při­bliž­ně 30 minu­tách expo­zi­ce se smy­je vhod­ným roz­pouš­tě­dlem (např. ace­to­nem nebo butyla­ce­tá­tem) nebo Uni­ver­zál­ním ředi­dlem Bäder.

Objednejte si náš Schraubensicherungslack — lak na zajišťování šroubů.

Scroll to Top