Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.









  Ich habe die Adatvédel­mi nyi­latkozat zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Egyértelmű termékazonosítás.
  Csak Önöknek.

  Sicherheitsstufe Topsecure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Blackbox

  Topsecure (BäderIdent®) biztonsági szint

  A Topse­cure (BäderI­dent®) biz­ton­sá­gi szint egyértelmű ter­méka­zonosítást tesz lehetővé, és ezál­tal kipróbált eszköz a ter­mékhamisítás valamint bár­mi­lyen jel­legű ter­mék­ma­nip­ulálás ellen.

  Kapható a következő lakkok és festékek formájában

  • Stan­dard termékcsalád
   • Fehér

    #11001

   • Sár­ga

    #12001

   • Piros

    #13001

   • Kék

    #14001

   • Zöld

    #15001

   • Naranc­ssár­ga

    #12201

   • Rózsaszín

    #13201

  • Zero ter­mékc­salád
   • Fehér

    #11001w

   • Sár­ga

    #12001w

   • Piros

    #13001w

   • Kék

    #14001w

   • Zöld

    #15001w

   • Naranc­ssár­ga

    #12201w

   • Rózsaszín

    #13201w

  • Fast Dry termékcsalád
   • Fehér

    #11001f

   • Sár­ga

    #12001f

   • Piros

    #13001f

   • Kék

    #14001f

   • Zöld

    #15001f

   • Naranc­ssár­ga

    #12201f

   • Rózsaszín

    #13201f

  Kiszerelési méretek

  • Icon Tube20 ml-es tubus
  • Icon Tube30 ml / 50 ml-es patron
  • Icon Tube1 kg-os doboz

  Letöltések

  A rögzítőlakkok új generációja.

  A BäderI­dent® tech­nológiá­val mindig egyértelműen tud­ja, hogy melyik rögzítés a Öné. Ezért kiválóan alka­lmas az Ön ter­mékeinek minőség-iga­zolására, a manip­ulá­ciók és a vis­sza­élések felis­merésére valamint a jogo­su­lat­lan kártérítési igények elhárítására.

  Egyszerűen felhordható

  Változatlan feldolgozás minden kiszerelésben.

  Egyszerű mérés

  Mérési eredmény másodpercek alatt.

  A megfelelő elemzőkészülék segít­ségév­el bár­mikor ellenőrizheti a ter­méke ere­de­tiségét és sértetlen­ségét. A ered­ményül szol­gáló jelölőanyag pon­tos detek­toros mérésév­el a hamisítók számára gyako­r­lati­lag lehetetlen a jelölés lemásolása.

  topsecure-messung-1000

  Roncsolásmentes mérési módszer

  Termékellenőrzés a szállítási lánc minden pontján.

  A mobil, ronc­solás­mentes ellenőrző mód­sz­er tet­szőlege­sen gyakran ismétel­hető hite­lesítést tesz lehetővé, ame­lyre mindig a helyszí­nen, és ezál­tal a csavar­rögzítő lakk eltávolítása nélkül kerül­het sor.

  Lackmessung - Topsecure (BäderIdent®)
  Videó leját­szása

  Az alkatrészei eredetiségének védelme.

  A ter­mékei egyéni védelmére szívesen kidol­goz­zuk Önnel közösen a megfelelő megoldást.

  A tökéletes megoldás.

  Az eredetiség igazolása

  Termékbiztosítás / márkavédelem

  A felnyitás igazolása

  A manipuláció felismerése

  Egyedülálló védelem.

  Egyéni és egyedi, ügyfélspecifikus termékkód

  Nagyon tartós, ellenálló, megmaradó védelem

  Egyszerűen felvihető, olcsó, minimális helyigényű

  A ter­mékei manip­ulálása és hamisítása nem­c­sak a cége hírnevét, és ezál­tal az ügyfeleinek a ter­mékeibe vetett bizalmát ron­t­ja, hanem jelen­tős pénzü­gyi kock­áza­tokat is rejt. Nagy annak a veszé­lye, hogy jogo­su­lat­lan kártérítési igényekkel for­dul­nak Önökhöz, és a cégüket ebből adódóan érő esetleges kár akár jelen­tős is lehet.

  És mindez egy kis lakkban.

  A Topse­cure (BäderI­dent®) biz­ton­sá­gi szint kis kon­cen­trá­cióban új, a lakkrend­szerbe inte­grált adalékanyagot tartalmaz.

  Marker részecskék. A különböző marker részecskék összetételével egyedi festéket hozunk létre csak az Ön számára.

  Biztonságos csavaros csatlakozás. A megfelelő elemzőkészülék segítségével bármikor ellenőrizheti a terméke eredetiségét és sértetlenségét.

  Az adalékanyag egy szervetlen flu­o­reszkáló jelölőanyag. A speci­fikus iga­zoláshoz a flu­o­reszkáló jelölőanyag jel­legzetes tula­j­don­sá­gait kis, mobil detek­tor­ral lehet mérni. A jelölőanyag mérését bár­mikor el lehet végezni a helyszí­nen ronc­solás­mente­sen másod­percek alatt, így ennek nagy a gyako­r­lati haszna.

  Az Ön adatai nálunk biztonságban vannak.

  Mi, a Bäder® cégnél az ügyfeleink részére a biz­ton­ság és adatvédelem hal­adó folya­matait tesszük lehetővé, hogy megvéd­hesség a ter­mékeiket és az adataikat.

  A vis­sza­élés és manip­ulá­ció hatékony és hatá­sos védelme érdekében azon­ban nem­c­sak az alka­lma­zott jelölőmegoldá­sok minősége és ezál­tal a hamisítás-védelme jelen­tős, hanem az ügyfél­speci­fikus infor­má­ciók biz­ton­sá­gos ter­jesztése és a bizal­masság garan­tálása. Ezért nálunk a leg­ma­gasabb pri­or­itást élvezi a ter­jesztési és infor­má­ciós biz­ton­ság. Ennek biz­tosítására min­den meg­bízás lebony­olítása szig­orúan előírt pro­tokollt követ, ame­ly által a lehető leg­nagy­obb átláthatóság, és ezál­tal min­den egyes ter­mék­lépés nyomon köve­thetősége biztosítható.

  Kiváló partnerség.

  A Topsecure (BäderIdent®) biztonsági szintünket a Polysecure GmbH-val együttműködve kínáljuk.

  Tartozékok

  Elemzőkészülék Brandproof®

  A megfelelő elemzőkészülék segít­ségév­el bár­mikor ellenőrizheti a ter­méke ere­de­tiségét és sértetlenségét.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät