Bäder® – Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gew­ün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­f­ür kun­den­s­pe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­o­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cy­ver­kla­ring zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert werden. 


  FAQ – Häufige Fragen.

  Algemene vragen

  Bäder®-producten zijn recht­streeks ver­krijg­baar bij Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG en via ons wereld­wij­de dea­ler­net­werk. Neem con­tact met ons op via +49 (0)711 381607 of stuur ons een e‑mail aan info@baederlacke.eu.

  Alle pro­duc­ten wor­den door Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG in Duits­land gemaakt.

  Alle pro­duc­ten van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG zijn REACH- en RoHs-conform.

  Alle che­mi­sche stof­fen in de pro­duc­ten van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG vol­doen aan de Toxic Sub­stan­ces Con­trol Act van de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka (posi­ti­ve certification).

  Alle pro­duc­ten van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG zijn CA Prop 65-conform.

  Geen enkel pro­duct van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG valt onder ITAR (Inter­na­ti­o­nal Traf­fic­king in Arma­ments Regu­la­ti­ons) of EAR (Export Con­trol Act).

  Ja. De pro­duc­ten van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG zijn ook inter­na­ti­o­naal ver­krijg­baar. stuur ons gewoon een aan­vraag en we hel­pen u om de gepas­te dea­ler te vinden.

  Productspecifieke vragen

  De droog- en de door­droog­snel­heid zijn sterk afhan­ke­lijk van de laag­dik­te en de omge­vings­om­stan­dig­he­den. Als alge­me­ne vuist­re­gel geldt ech­ter dat onze Fast Dry-reeks stof­d­roog is in 30–45 s, onze Standard-reeks in onge­veer 5 min. en onze Zero-reeks in onge­veer 10 min. 

  Die Durcht­rock­nungs­ge­schwin­dig­keit beträgt etwa: Fast Dry Rei­he 24 Stun­den, Standard Rei­he 24 Stun­den und Zero Rei­he 4 Stunden.”

  De houd­baar­heid van onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken hangt af van de gebruik­te ver­pak­king (tube, cart­rid­ge of blik). Bij tubes bedraagt de houd­baar­heid 2 jaar voor onze Standard-reeks en 6 maan­den voor onze Zero- of Fast Dry-reeks.

  Onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken wor­den het best opge­sla­gen tus­sen 10–18° Celsius.

  Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u onze schroef­ver­gren­de­lingslak in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

  Afhan­ke­lijk van het soort ver­pak­king (tube of cart­rid­ge) zijn er ver­schil­len­de doseer­tips waar­uit u kunt kiezen.

  U vindt deze in onze toebehorensectie.

  Afhan­ke­lijk van het order­vo­lu­me zijn spe­ci­a­le kleu­ren mogelijk.

  Onze Standard- en Fast Dry-reeks kan wor­den gebruikt tot maxi­maal tem­pe­ra­tu­ren van 125° C en onze Zero-reeks tot maxi­maal tem­pe­ra­tu­ren van 90° C.

  Schroef­ver­gren­de­lingslak­ken van Bäder wor­den gebruikt in ver­schil­len­de sec­to­ren. Als vuist­re­gel geldt dat ze over­al wor­den gebruikt waar schroef- en behui­zings­ver­bin­din­gen nodig zijn. De belang­rijk­ste afne­mers van onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (zegel­lak­ken) zijn de spoorweg‑, automobiel‑, lucht- en ruim­te­vaart­in­du­strie, de machi­ne­bouw, de mili­tai­re en de elek­tro­ni­ca-indu­strie om er maar enke­le te noemen.