Topsecure (BäderIdent®)

Het vei­lighei­d­sniveau Topse­cure (BäderI­dent®) maakt een duidelijke pro­duc­ti­den­ti­fi­catie mogelijk en is daarmee een probaat mid­del tegen pro­ductver­vals­ing en ‑manip­u­latie van welke aard dan ook.

Verkrijgbaar voor volgende beveiligingslakken

Kleuren

Standard
 • Wit

  #11001

 • Geel

  #12001

 • Rood

  #13001

 • Blauw

  #14001

 • Groen

  #15001

 • Oran­je

  #12201

 • Roze

  #13201

Zero
 • Geel

  #12001w

 • Rood

  #13001w

 • Blauw

  #14001w

 • Groen

  #15001w

Fast Dry
 • Geel

  #12001f

Verpakkingsgroottes

Downloads

Technisch informatieblad
Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsniveau Topsecure (BäderIdent®).

In de stri­jd tegen pro­ductver­vals­ing en ‑manip­u­latie spe­len indi­vidu­ele iden­ti­fi­catiesys­te­men een steeds belan­grijkere rol. Of het nu gaat om de auto­mo­bielin­dus­trie, elek­tron­i­ca, machinebouw of pre­cisi­etech­niek: pro­duct­pi­ra­ter­ij en garantiefraude zijn in alle mark­ten een ern­stig eonomisch prob­leem geworden.

Met het vei­lighei­d­sniveau Topse­cure (BäderI­dent®) biedt Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG u een effec­tieve bescherming. Ons zeer inno­vatieve sys­teem maakt een duidelijke pro­duc­ti­den­ti­fi­catie mogelijk en is daarom een probaat mid­del tegen elke vorm van pro­ductver­vals­ing en ‑manip­u­latie.

Video afspe­len

De nieuwe generatie lakbeveiliging.

Die Sicher­heitsstufe Topse­cure (BäderI­dent®) maakt een klantspec­i­fieke toewi­jz­ing mogelijk, eve­nals een juridisch bindend bewi­js van de intac­theid en orig­i­naliteit van sluitin­gen. Het is verkri­jg­baar voor onze lak­beveilig­ing Stan­dard, Zero en Fast Dry.

Met de BäderI­dent®-tech­nolo­gie weet u alti­jd duidelijk welke veilig­stelling van u is. Het is dus bij uit­stek geschikt om de kwaliteit van uw pro­ducten te bewi­jzen, om manip­u­latie en mis­bruik op te sporen en om zich teverdedigne tegen ongerecht­vaardigde regresvorderingen.

Technologie en toepassing.

Het vei­lighei­d­sniveau Topse­cure (BäderI­dent®) bevat een nieuw addi­tief dat in een lage con­cen­tratie in het laksys­teem is geïn­te­greerd. Het addi­tief is een anor­gan­is­che flurores­cen­tiemark­er. Voor een meer spec­i­fieke detec­tie kun­nen de karak­ter­istieke eigen­schap­pen van de flu­o­res­cen­tiemark­er wor­den geme­ten met een kleine, mobiele detec­tor. De mark­er kan op elk moment direct ter plaatse bin­nen enkele sec­on­den op een niet-destruc­tieve manier wor­den geme­ten en heeft dus een groot prak­tisch voordeel.

Analyseer uw lak.

Met behulp van een geschikt analy­seap­pa­raat kunt u de echtheid en intac­theid van uw prod­uct te allen tijde con­trol­eren. Door de nauwkeurige detec­tormet­ing van de resul­terende mark­er is het voor ver­valsers vri­jwel onmo­gelijk om de mark­er­ing te kopiëren.

Afhanke­lijk van de toepass­ing en de ver­bruik­shoeveel­heid kunt u het vei­lighei­d­sniveau Topse­cure (BäderI­dent®) in ver­schil­lende soorten en mat­en ver­pakkin­gen verkri­j­gen. We bieden het aan in zow­el tubes van 20 ml, als car­tridges van 30 en 50 ml alsook in blikken van 1 kg aan.

BäderIdent® wordt aangeboden in samenwerking met Polysecure.

De originaliteitsbescherming voor uw componenten.

Manip­u­latie en ver­vals­ing van uw pro­ducten bren­gen niet alleen de rep­u­tatie van uw bedri­jf en dus het vertrouwen van uw klanten in pro­ducten ingevaar, ze bren­gen ook grote finan­ciële risico’s met zich mee. Het gevaar om te wor­den ver­vol­gd met ongerecht­vaardigde regres- en schade­claims is groot en de mogelijk schade voor uw bedri­jf kan aanzien­lijk zijn.

De perfecte oplossing.

Bewi­js van originaliteit

 

Artikel­be­wak­ing / merkbescherming

 

Bewi­js van opening

 

Manip­u­latiede­tec­tie

 

Een unieke bescherming.

Indi­vidu­ele en unieke DNA-productcode

 

Zeer bestendi­ge, resistente en duurzame bescherming

Een­voudig aan te bren­gen, lage kosten en min­i­male ben­odigde ruimte

Voor de indi­vidu­ele bescherming van uw pro­ducten werken wij graag samen met u de juiste oploss­ing uit.

Gegevensbeveiliging.

Voor een effec­tieve en effi­ciënte bescherming tegen mis­bruik en manip­u­latie is echter niet alleen de kwaliteit en dus de ver­vals­ings­bestendigheid van de gebruik­te markero­ploss­ing van belang, maar ook de veilige dis­trib­u­tie en de gegaran­deerde vertrouwelijkheid van de klantspec­i­fieke infor­matie. Dis­trib­u­tie- en infor­matiebeveilig­ing zijn dan ook onze top­pri­or­iteit. Om dit veilig te stellen vol­gt elke orderver­w­erk­ing een strikt gedefinieerd pro­to­col dat de grootst mogelijke transparantie garan­deert en zo de traceer­baarheid van elke afzon­der­lijke pro­duc­ti­estap mogelijk maakt.

Koop uw schroefvergrendelingslak in veiligheidsniveau Topecure (BäderIdent®).

Scroll naar top