Topsecure (BäderIdent®)

Het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) maakt een dui­de­lij­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­mee een pro­baat mid­del tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie van wel­ke aard dan ook.

Verkrijgbaar voor volgende beveiligingslakken

Kleuren

Standard
 • Wit

  #11001

 • Geel

  #12001

 • Rood

  #13001

 • Blauw

  #14001

 • Groen

  #15001

 • Oran­je

  #12201

 • Roze

  #13201

Zero
 • Geel

  #12001w

 • Rood

  #13001w

 • Blauw

  #14001w

 • Groen

  #15001w

Fast Dry
 • Geel

  #12001f

Verpakkingsgroottes

 • Tube 20ml
 • Cart­rid­ge 30 ml / 50 ml
 • Blik 1 kg

Downloads

Technisch informatieblad
Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsniveau Topsecure (BäderIdent®).

In de strijd tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie spe­len indi­vi­du­e­le iden­ti­fi­ca­tie­sys­te­men een steeds belang­rij­ke­re rol. Of het nu gaat om de auto­mo­biel­in­du­strie, elek­tro­ni­ca, machi­ne­bouw of pre­ci­sie­tech­niek: pro­duct­pi­ra­te­rij en garan­tie­frau­de zijn in alle mark­ten een ern­stig eono­misch pro­bleem gewor­den.

Met het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) biedt Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG u een effec­tie­ve bescher­ming. Ons zeer inno­va­tie­ve sys­teem maakt een dui­de­lij­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­om een pro­baat mid­del tegen elke vorm van pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie.

Video afspe­len

De nieuwe generatie lakbeveiliging.

Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) maakt een klant­spe­ci­fie­ke toe­wij­zing moge­lijk, even­als een juri­disch bin­dend bewijs van de intact­heid en ori­gi­na­li­teit van slui­tin­gen. Het is ver­krijg­baar voor onze lak­be­vei­li­ging Standard, Zero en Fast Dry.

Met de Bäde­rI­dent®-tech­no­lo­gie weet u altijd dui­de­lijk wel­ke vei­lig­stel­ling van u is. Het is dus bij uit­stek geschikt om de kwa­li­teit van uw pro­duc­ten te bewij­zen, om mani­pu­la­tie en mis­bruik op te spo­ren en om zich tever­de­dig­ne tegen onge­recht­vaar­dig­de regres­vor­de­rin­gen.

Technologie en toepassing.

Het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) bevat een nieuw addi­tief dat in een lage con­cen­tra­tie in het lak­sys­teem is geïn­te­greerd. Het addi­tief is een anor­ga­ni­sche flu­r­o­res­cen­tie­mar­ker. Voor een meer spe­ci­fie­ke detec­tie kun­nen de karak­te­ris­tie­ke eigen­schap­pen van de flu­o­res­cen­tie­mar­ker wor­den geme­ten met een klei­ne, mobie­le detec­tor. De mar­ker kan op elk moment direct ter plaat­se bin­nen enke­le secon­den op een niet-destruc­tie­ve manier wor­den geme­ten en heeft dus een groot prak­tisch voor­deel.

Analyseer uw lak.

Met behulp van een geschikt ana­ly­se­ap­pa­raat kunt u de echt­heid en intact­heid van uw pro­duct te allen tij­de con­tro­le­ren. Door de nauw­keu­ri­ge detec­tor­me­ting van de resul­te­ren­de mar­ker is het voor ver­val­sers vrij­wel onmo­ge­lijk om de mar­ke­ring te kopi­ë­ren.

Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

BäderIdent® wordt aangeboden in samenwerking met Polysecure.

De originaliteitsbescherming voor uw componenten.

Mani­pu­la­tie en ver­val­sing van uw pro­duc­ten bren­gen niet alleen de repu­ta­tie van uw bedrijf en dus het ver­trou­wen van uw klan­ten in pro­duc­ten inge­vaar, ze bren­gen ook gro­te finan­ci­ë­le risico’s met zich mee. Het gevaar om te wor­den ver­volgd met onge­recht­vaar­dig­de regres- en scha­de­claims is groot en de moge­lijk scha­de voor uw bedrijf kan aan­zien­lijk zijn.

De perfecte oplossing.

Bewijs van ori­gi­na­li­teit

 

Arti­kel­be­wa­king / merk­be­scher­ming

 

Bewijs van ope­ning

 

Mani­pu­la­tie­de­tec­tie

 

Een unieke bescherming.

Indi­vi­du­e­le en unie­ke DNA-pro­duct­co­de

 

Zeer besten­di­ge, resis­ten­te en duur­za­me bescher­ming

Een­vou­dig aan te bren­gen, lage kos­ten en mini­ma­le beno­dig­de ruim­te

Voor de indi­vi­du­e­le bescher­ming van uw pro­duc­ten wer­ken wij graag samen met u de juis­te oplos­sing uit.

Gegevensbeveiliging.

Voor een effec­tie­ve en effi­ci­ën­te bescher­ming tegen mis­bruik en mani­pu­la­tie is ech­ter niet alleen de kwa­li­teit en dus de ver­val­sings­be­sten­dig­heid van de gebruik­te mar­ker­op­los­sing van belang, maar ook de vei­li­ge dis­tri­bu­tie en de gega­ran­deer­de ver­trou­we­lijk­heid van de klant­spe­ci­fie­ke infor­ma­tie. Dis­tri­bu­tie- en infor­ma­tie­be­vei­li­ging zijn dan ook onze top­pri­o­ri­teit. Om dit vei­lig te stel­len volgt elke order­ver­wer­king een strikt gede­fi­ni­eerd pro­to­col dat de grootst moge­lij­ke trans­pa­ran­tie garan­deert en zo de tra­ceer­baar­heid van elke afzon­der­lij­ke pro­duc­tie­stap moge­lijk maakt.

Koop uw schroefvergrendelingslak in veiligheidsniveau Topecure (BäderIdent®).

Scroll naar top