Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­he­its­stu­fe aus.


  * Die Sicher­he­its­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochro­na danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespe­ichert werden. 


  FAQ — Häufige Fragen.

  Pytania ogólne

  Pro­duk­ty Bäder® dostęp­ne są bez­po­śred­nio w fir­mie Bäder oraz poprzez naszą sieć dys­try­bu­to­rów na całym świe­cie. Pro­si­my o kon­takt pod nume­rem +49 (0)711 381607 lub o prze­sła­nie nam wia­do­mo­ści e‑mail na adres info@baederlacke.eu.

  Wszyst­kie pro­duk­ty są wytwa­rza­ne przez Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG w Niemczech.

  Wszyst­kie pro­duk­ty fir­my Bäder są zgod­ne z RoHS i REACH.

  Wszyst­kie sub­stan­cje che­micz­ne sto­so­wa­ne w pro­duk­tach fir­my Bäder są zgod­ne z Usta­wą o Kon­tro­li Sub­stan­cji Tok­sycz­nych (cer­ty­fi­kat pozytywny).

  Wszyst­kie pro­duk­ty Bäder nie zawie­ra­ją sub­stan­cji obję­tych Cali­for­nia Pro­po­si­tion 65

  Wszyst­kie pro­duk­ty fir­my Bäder nie są obję­te prze­pi­sa­mi ITAR (Inter­na­tio­nal Traf­fic­king in Arma­ments Regu­la­tions) oraz EAR (Export Con­trol Regulations).

  Tak, pro­duk­ty Bäder są dostęp­ne na całym świe­cie. Wystar­czy wysłać do nas zapy­ta­nie, a my pomo­że­my Ci zna­leźć odpo­wied­nie­go dystrybutora.

  Wystar­czy wysłać do nas e‑mail na adres info@lackfabrik-baeder.de i podać swo­je pytanie.

  Pytania dotyczące konkretnych produktów

  Szyb­kość schnię­cia przy kon­tak­cie i prze­lo­to­we­go jest sil­nie uza­leż­nio­na od gru­bo­ści powło­ki i warun­ków oto­cze­nia. Jed­nak­że, jako ogól­ną zasa­dę moż­na przy­jąć, że nasze pro­duk­ty z serii Fast Dry schną w przy kon­tak­cie w cią­gu 30–45 sekund, pro­duk­ty z serii Stan­dard w cią­gu ok. 5 minut, a pro­duk­ty z serii Zero w cią­gu ok. 10 minut. 

  Die Durch­trock­nungs­ge­schwin­dig­ke­it beträgt etwa: Fast Dry Reihe 24 Stun­den, Stan­dard Reihe 24 Stun­den und Zero Reihe 4 Stunden.”

  Okres trwa­ło­ści naszych lakie­rów do zabez­pie­cza­nia śrub przed mani­pu­la­cją. Okres trwa­ło­ści naszych szcze­liw odpor­nych na mani­pu­la­cje zale­ży od uży­wa­nych pojem­ni­ków (tuby, kar­tu­sze lub pusz­ki). W przy­pad­ku tub okres trwa­ło­ści wyno­si 2 lata dla serii Stan­dard i 6 mie­się­cy dla serii Zero i Fast Dry.

  Nasze lakie­ry do zabez­pie­cza­nia śrub naj­le­piej prze­cho­wy­wać w tem­pe­ra­tu­rze 10–18° Celsjusza.

  W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia i ilo­ści zuży­cia mogą Pań­stwo nabyć nasze lakie­ry do zabez­pie­cza­nia śrub w róż­nych rodza­jach i wiel­ko­ściach. Ofe­ru­je­my je w tub­kach 20 ml, kar­tu­szach 30 i 50 ml oraz w pusz­kach 1 kg.

  W zależ­no­ści od pojem­ni­ka (tuba lub kar­tridż), do wybo­ru są róż­ne koń­ców­ki dozujące.

  Moż­na je zna­leźć w naszej zakład­ce z akcesoriami.

  Opcja kolo­rów spe­cjal­nych jest moż­li­wa w zależ­no­ści od obję­to­ści zamówienia.

  Nasze pro­duk­ty z serii Stan­dard i Fast Dry mogą być sto­so­wa­ne w tem­pe­ra­tu­rach do 125°C, a pro­duk­ty z serii Zero w tem­pe­ra­tu­rach do 90°C.

  Lakie­ry do zabez­pie­cza­nia śrub fir­my Bäder są sto­so­wa­ne w róż­nych gałę­ziach prze­my­słu. Z regu­ły są one uży­wa­ne wszę­dzie tam, gdzie wyma­ga­ne są połą­cze­nia śru­bo­we i obu­do­wy. Głów­ny­mi odbior­ca­mi naszych lakie­rów do zabez­pie­cza­nia śrub (lakie­rów plom­bu­ją­cych) są bran­że kole­jo­wa, samo­cho­do­wa, lot­ni­cza, kosmicz­na, bran­ża budo­wy maszyn, woj­sko­wa i elek­tro­nicz­na, by wymie­nić tyl­ko kil­ka z nich.