Secure

W wer­sji o pozio­mie bez­pie­czeń­stwa Secu­re znaj­du­je się ukry­ty znacz­nik bez­pie­czeń­stwa, widocz­ny dopie­ro po oświe­tle­niu pro­mien­ni­kiem pod­czer­wie­ni.

Dostępne w przypadku następujących lakierów zabezpieczających

Kolory

Standard
 • Bia­ły

  #11002

 • Żół­ty

  #12002

Zero
 • Żół­ty

  #12002w

Fast Dry
 • Żół­ty

  #12002f

Rozmiary pojemników

 • Tub­ka 20 ml
 • Kar­tusz 30 ml/50 ml
 • Pusz­ka 1 kg

Do pobrania

Specyfikacja techniczna
Karta substancji niebezpiecznej

Poziom bezpieczeństwa Secure.

Ze wzglę­du na wydłu­żo­ną gwa­ran­cję i oszu­stwa zwią­za­ne z mani­pu­la­cją w pra­wie wszyst­kich bran­żach pro­duk­cyj­nych, w cią­gu ostat­nich kil­ku lat sta­le rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na bez­piecz­niej­sze sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji, dają­ce więk­szą pew­ność.  Poziom bez­pie­czeń­stwa Secu­re (flu­ore­scen­cyj­ny lakier plombujący/znakujący) to nasza odpo­wiedź na zmie­nia­ją­ce się potrze­by klien­tów a zara­zem wer­sja pośred­nia mię­dzy pozio­mem bez­pie­czeń­stwa Basic a pozio­mem bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®).

NEUE HEADLINE.

Der Bäde­rI­dent®-Siche­rung­slack ist die Weite­ren­twic­klung unse­res Klas­si­kers, dem Schrauben­sicherungs­lack, und ermöglicht eine kun­den­spe­zi­fi­sche Zuord­nung, sowie einen gerichts­fe­sten Nachwe­is der Unver­sehr­the­it und Ori­gi­na­li­tät von Ver­schlüs­sen.

Mit der Bäde­rI­dent®-Tech­no­lo­gie wis­sen Sie immer ein­deu­tig, welche Siche­rung von Ihnen ist. Er eignet sich deshalb ide­al zum Quali­tät­sna­chwe­is Ihrer Pro­duk­te, zur Erken­nung von Mani­pu­la­tion und Miss­brauch und zur Abwehr von unbe­rech­tig­ten Regres­san­sprüchen.

Technologia i nanoszenie.

W wer­sji o pozio­mie bez­pie­czeń­stwa Secu­re (flu­ore­scen­cyj­ny lakier plombujący/znakujący) znaj­du­je się ukry­ty znacz­nik bez­pie­czeń­stwa, widocz­ny dopie­ro po oświe­tle­niu pro­mien­ni­kiem pod­czer­wie­ni. Zasto­so­wa­na tu mobil­na i nie­nisz­czą­ca meto­da bada­nia umoż­li­wia powta­rza­nie uwie­rzy­tel­nie­nia tak czę­sto, jak to jest wyma­ga­ne, przy czym pro­ce­du­rę tę moż­na zawsze wyko­nać na miej­scu, a więc bez usu­wa­nia lakie­ru Schrauben­sicherungs­lack. Poziom bez­pie­czeń­stwa Secu­re jest dostęp­ny w przy­pad­ku naszych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych Stan­dard, ZeroFast Dry.

W zależ­no­ści od rodza­ju zasto­so­wa­nia i potrzeb­nej ilo­ści nasz pro­dukt o pozio­mie bez­pie­czeń­stwa Secu­re moż­na zamó­wić w roz­ma­itych pojem­ni­kach, mają­cych róż­ną obję­tość. Ofe­ru­je­my go w tub­kach po 20 ml, w kar­tu­szach po 30 i 50 ml oraz w pusz­kach po 1 kg.

Datensicherheit.

Für einen effek­ti­ven und effi­zien­ten Schutz vor Miss­brauch und Mani­pu­la­tion ist jedoch nicht nur die Quali­tät und damit ver­bun­den die Fäl­schungs­si­cher­he­it der ver­wen­de­ten Mar­ker­lösung von Bedeu­tung, son­dern auch der siche­re Ver­trieb und die garan­tier­te Ver­trau­lich­ke­it der kun­den­spe­zi­fi­schen Infor­ma­tio­nen. Distri­bu­tions- und Infor­ma­tions­si­cher­he­it haben deshalb bei uns obe­rste Prio­ri­tät. Um dies sicher zu stel­len, folgt jede Auftrag­sa­bwic­klung einem streng vor­ge­ge­be­nen Pro­to­koll, wodurch eine größt­mögli­che Trans­pa­renz gewähr­le­istet und dadurch eine Nachver­folg­bar­ke­it jedes ein­zel­nen Pro­duk­tions­schrit­tes ermöglicht wird.

Zamów swój lakier zabezpieczający śruby o poziomie bezpieczeństwa Secure.

Przewiń do góry