Secure

W wer­sji o poziomie bez­pieczeńst­wa Secure zna­j­du­je się ukry­ty znacznik bez­pieczeńst­wa, widoczny dopiero po oświ­etle­niu promi­en­nikiem podczerwieni.

Dostępne w przypadku następujących lakierów zabezpieczających

Kolory

Standard
 • Biały

  #11002

 • Żół­ty

  #12002

Zero
 • Żół­ty

  #12002w

Fast Dry
 • Żół­ty

  #12002f

Rozmiary pojemników

Do pobrania

Specyfikacja techniczna
Karta substancji niebezpiecznej

Poziom bezpieczeństwa Secure.

Ze wzglę­du na wydłużoną gwarancję i oszust­wa związane z manip­u­lacją w praw­ie wszys­t­kich branżach pro­duk­cyjnych, w ciągu ostat­nich kilku lat stale rośnie zapotrze­bowanie na bez­pieczniejsze sys­te­my iden­ty­fikacji, dające więk­szą pewność.  Poziom bez­pieczeńst­wa Secure (flu­o­res­cen­cyjny laki­er plombujący/znakujący) to nasza odpowiedź na zmieni­a­jące się potrze­by klien­tów a zarazem wer­s­ja pośred­nia między poziomem bez­pieczeńst­wa Basic a poziomem bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®).

NEUE HEADLINE.

Der BäderI­dent®-Sicherungslack ist die Weit­er­en­twick­lung unseres Klas­sik­ers, dem Schrauben­sicherungslack, und ermöglicht eine kun­den­spez­i­fis­che Zuord­nung, sowie einen gerichts­festen Nach­weis der Unversehrtheit und Orig­i­nal­ität von Verschlüssen.

Mit der BäderI­dent®-Tech­nolo­gie wis­sen Sie immer ein­deutig, welche Sicherung von Ihnen ist. Er eignet sich deshalb ide­al zum Qual­ität­snach­weis Ihrer Pro­duk­te, zur Erken­nung von Manip­u­la­tion und Miss­brauch und zur Abwehr von unberechtigten Regressansprüchen.

Technologia i nanoszenie.

W wer­sji o poziomie bez­pieczeńst­wa Secure (flu­o­res­cen­cyjny laki­er plombujący/znakujący) zna­j­du­je się ukry­ty znacznik bez­pieczeńst­wa, widoczny dopiero po oświ­etle­niu promi­en­nikiem pod­cz­er­wieni. Zas­tosowana tu mobil­na i nieniszczą­ca meto­da bada­nia umożli­wia pow­tarzanie uwierzytel­nienia tak częs­to, jak to jest wyma­gane, przy czym pro­ce­durę tę moż­na zawsze wykon­ać na miejs­cu, a więc bez usuwa­nia lakieru Schrauben­sicherungslack. Poziom bez­pieczeńst­wa Secure jest dostęp­ny w przy­pad­ku naszych lakierów zabez­piecza­ją­cych Stan­dard, ZeroFast Dry.

W zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowa­nia i potrzeb­nej iloś­ci nasz pro­dukt o poziomie bez­pieczeńst­wa Secure moż­na zamówić w roz­maitych pojem­nikach, mają­cych różną obję­tość. Ofer­u­je­my go w tubkach po 20 ml, w kar­tuszach po 30 i 50 ml oraz w puszkach po 1 kg.

Datensicherheit.

Für einen effek­tiv­en und effizien­ten Schutz vor Miss­brauch und Manip­u­la­tion ist jedoch nicht nur die Qual­ität und damit ver­bun­den die Fälschungssicher­heit der ver­wen­de­ten Mark­er­lö­sung von Bedeu­tung, son­dern auch der sichere Ver­trieb und die garantierte Ver­traulichkeit der kun­den­spez­i­fis­chen Infor­ma­tio­nen. Dis­tri­b­u­tions- und Infor­ma­tion­ssicher­heit haben deshalb bei uns ober­ste Pri­or­ität. Um dies sich­er zu stellen, fol­gt jede Auf­tragsab­wick­lung einem streng vorgegebe­nen Pro­tokoll, wodurch eine größt­mögliche Trans­parenz gewährleis­tet und dadurch eine Nachver­fol­gbarkeit jedes einzel­nen Pro­duk­tion­ss­chrittes ermöglicht wird.

Zamów swój lakier zabezpieczający śruby o poziomie bezpieczeństwa Secure.

Przewiń do góry