Topsecure (BäderIdent®)

Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

Dostępne w przypadku następujących lakierów zabezpieczających

Kolory

Standard
 • Biały

  #11001

 • Żół­ty

  #12001

 • Czer­wony

  #13001

 • Niebies­ki

  #14001

 • Zielony

  #15001

 • Pomarań-czowy

  #12201

 • Różowy

  #13201

Zero
 • Żół­ty

  #12001w

 • Czer­wony

  #13001w

 • Niebies­ki

  #14001w

 • Zielony

  #15001w

Fast Dry
 • Żół­ty

  #12001f

Rozmiary pojemników

Do pobrania

Specyfikacja techniczna
Karta substancji niebezpiecznej

Poziom bezpieczeństw Topsecure (BäderIdent®).

W walce z podra­bi­an­iem pro­duk­tów oraz z manip­u­lac­ja­mi dokony­wany­mi na nich coraz więk­szą rolę odgry­wa­ją indy­wid­u­alne sys­te­my oznaczeń. Piract­wo pro­duk­towe oraz oszust­wa związane ze świad­czeni­a­mi gwaran­cyjny­mi stały się poważnym prob­le­mem eko­nom­icznym na wszys­t­kich rynkach, czy to w prze­myśle moto­ryza­cyjnym, czy w elek­tron­ice, budowie maszyn, czy też w mechan­ice precyzyjnej.

Ofer­u­jąc poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG zapew­nia skuteczną ochronę. Nasz niezwyk­le innowa­cyjny sys­tem umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

Odtwórz wideo

Nowa generacja lakierów zabezpieczających.

Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) umożli­wia przy­porząd­kowanie wypro­dukowanego ele­men­tu tak, jak ma to miejsce u klien­ta, jak również sądowe potwierdze­nie inte­gral­noś­ci i ory­gi­nal­noś­ci zamknięć. Jest on dostęp­ny w przy­pad­ku naszych lakierów zabez­piecza­ją­cych Stan­dard, ZeroFast Dry.

Dzię­ki tech­nologii BäderI­dent® zawsze będziesz dokład­nie wiedzieć, jakie zabez­piecze­nie masz. Dlat­ego też nada­je się ona ide­al­nie do potwierdza­nia jakoś­ci Twoich pro­duk­tów, do wykry­wa­nia manip­u­lacji oraz nadużyć, a także do opra­cow­a­nia argu­men­tów w sytu­acji otrzy­ma­nia roszczenia zwrotnego.

Technologia i nanoszenie.

Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) zapewniony jest dzię­ki obec­noś­ci w sys­temie lakieru­ją­cym nowego dodatku o niewielkim stęże­niu. Ten dodatek to nieor­gan­iczny znacznik flu­o­res­cen­cyjny. W przy­pad­ku koniecznoś­ci dokład­niejszego określe­nia stanu pro­duk­tu poziom cech charak­terysty­cznych znaczni­ka flu­o­res­cen­cyjnego moż­na mierzyć przy uży­ciu małego przenośnego detek­to­ra. Pomi­ar poziomu znaczni­ka moż­na wykon­ać w postaci pró­by nieniszczącej, w ciągu kilku sekund, w dowol­nym momen­cie, bezpośred­nio na miejs­cu, co niesie ze sobą wiele korzyś­ci praktycznych.

Poddaj swój lakier analizie.

Przy pomo­cy odpowied­niego anal­iza­to­ra moż­na w każdej chwili sprawdz­ić aut­en­ty­czność i inte­gral­ność pro­duk­tu.
Pre­cyzyjny pomi­ar poziomu znaczni­ka, wyko­nany przez detek­tor, spraw­ia, że sko­pi­owanie tego typu oznaczenia jest dla fałsz­erzy prak­ty­cznie niemożliwe.

W zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowa­nia i potrzeb­nej iloś­ci nasz pro­dukt o poziomie bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) moż­na zamówić w roz­maitych pojem­nikach, mają­cych różną obję­tość. Ofer­u­je­my go w tubkach po 20 ml, w kar­tuszach po 30 i 50 ml oraz w puszkach po 1 kg.

BäderIdent® jest oferowany we współpracy z firmą Polysecure.

Ochrona oryginalności Twoich części.

Manip­u­lac­je dokony­wane na Twoich pro­duk­tach oraz fałs­zowanie ich nie tylko zagraża rep­utacji Two­jej firmy, a tym samym pod­waża zau­fanie klien­tów do Two­jej firmy, ale może wiązać się także ze znacznym ryzykiem finan­sowym. Pon­ad­to wzras­ta wów­czas praw­dopodobieńst­wo postępowa­nia sądowego z powodu nieuza­sad­nionych roszczeń zwrot­nych i odszkodowaw­czych, co potenc­jal­nie spowodu­je znaczne szkody dla Two­jej firmy.

Idealne rozwiązanie.

Potwierdze­nie oryginalności

 

Zabez­piecze­nie towaru/ochrona marki

 

Potwierdze­nie otwarcia

 

 

Wykry­wanie doko­nanych manipulacji

Unikatowa ochrona.

Indy­wid­u­al­nym niepow­tarzal­ny kod DNA produktu

Trwała, niezniszczal­na i nieusuwal­na ochrona

Łat­wość zas­tosowa­nia, niewielkie kosz­ty i min­i­malne zapotrze­bowanie na miejsce

Chęt­nie wspól­nie z Tobą opracu­je­my odpowied­nie rozwiązanie, umożli­wia­jące zapewnie­nie indy­wid­u­al­nie dopa­sowanej ochrony Twoich produktów.

Bezpieczeństwo danych.

Dla zapewnienia skutecznej i wyda­jnej ochrony przed naduży­ci­a­mi i manip­u­lac­ja­mi waż­na jest jed­nak nie tylko jakość, a tym samym zabez­piecze­nie przed podra­bi­an­iem zas­tosowanego rozwiąza­nia doty­czącego oznaczeń, ale także bez­piecz­na dys­try­buc­ja i gwaran­towana poufność infor­ma­cji odnoszą­cych się do danego klien­ta. Dlat­ego też dys­try­buc­ja i bez­pieczeńst­wo infor­ma­cji są naszym najwyższym pri­o­ry­tetem. W celu ich zapewnienia każde zamówie­nie real­i­zowane jest zgod­nie ze ściśle określonym pro­tokołem, który zapew­nia maksy­mal­ną możli­wą prze­jrzys­tość, a tym samym umożli­wia iden­ty­fikowal­ność każdego poszczegól­nego eta­pu produkcji.

Zamów swój lakier zabezpieczający śruby o poziomie bezpieczeństwa Topsecure.

Przewiń do góry