Topsecure (BäderIdent®)

Poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek mani­pu­la­cji.

Dostępne w przypadku następujących lakierów zabezpieczających

Kolory

Standard
 • Bia­ły

  #11001

 • Żół­ty

  #12001

 • Czer­wo­ny

  #13001

 • Nie­bie­ski

  #14001

 • Zie­lo­ny

  #15001

 • Poma­rań-czo­wy

  #12201

 • Różo­wy

  #13201

Zero
 • Żół­ty

  #12001w

 • Czer­wo­ny

  #13001w

 • Nie­bie­ski

  #14001w

 • Zie­lo­ny

  #15001w

Fast Dry
 • Żół­ty

  #12001f

Rozmiary pojemników

 • Tub­ka 20 ml
 • Kar­tusz 30 ml/50 ml
 • Pusz­ka 1 kg

Do pobrania

Specyfikacja techniczna
Karta substancji niebezpiecznej

Poziom bezpieczeństw Topsecure (BäderIdent®).

W wal­ce z pod­ra­bia­niem pro­duk­tów oraz z mani­pu­la­cja­mi doko­ny­wa­ny­mi na nich coraz więk­szą rolę odgry­wa­ją indy­wi­du­al­ne sys­te­my ozna­czeń. Pirac­two pro­duk­to­we oraz oszu­stwa zwią­za­ne ze świad­cze­nia­mi gwa­ran­cyj­ny­mi sta­ły się poważ­nym pro­ble­mem eko­no­micz­nym na wszyst­kich ryn­kach, czy to w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym, czy w elek­tro­ni­ce, budo­wie maszyn, czy też w mecha­ni­ce pre­cy­zyj­nej.

Ofe­ru­jąc poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG zapew­nia sku­tecz­ną ochro­nę. Nasz nie­zwy­kle inno­wa­cyj­ny sys­tem umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek mani­pu­la­cji.

Odtwórz wideo

Nowa generacja lakierów zabezpieczających.

Poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) umoż­li­wia przy­po­rząd­ko­wa­nie wypro­du­ko­wa­ne­go ele­men­tu tak, jak ma to miej­sce u klien­ta, jak rów­nież sądo­we potwier­dze­nie inte­gral­no­ści i ory­gi­nal­no­ści zamknięć. Jest on dostęp­ny w przy­pad­ku naszych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych Stan­dard, ZeroFast Dry.

Dzię­ki tech­no­lo­gii Bäde­rI­dent® zawsze będziesz dokład­nie wie­dzieć, jakie zabez­pie­cze­nie masz. Dla­te­go też nada­je się ona ide­al­nie do potwier­dza­nia jako­ści Two­ich pro­duk­tów, do wykry­wa­nia mani­pu­la­cji oraz nad­użyć, a tak­że do opra­co­wa­nia argu­men­tów w sytu­acji otrzy­ma­nia rosz­cze­nia zwrot­ne­go.

Technologia i nanoszenie.

Poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) zapew­nio­ny jest dzię­ki obec­no­ści w sys­te­mie lakie­ru­ją­cym nowe­go dodat­ku o nie­wiel­kim stę­że­niu. Ten doda­tek to nie­orga­nicz­ny znacz­nik flu­ore­scen­cyj­ny. W przy­pad­ku koniecz­no­ści dokład­niej­sze­go okre­śle­nia sta­nu pro­duk­tu poziom cech cha­rak­te­ry­stycz­nych znacz­ni­ka flu­ore­scen­cyj­ne­go moż­na mie­rzyć przy uży­ciu małe­go prze­no­śne­go detek­to­ra. Pomiar pozio­mu znacz­ni­ka moż­na wyko­nać w posta­ci pró­by nie­nisz­czą­cej, w cią­gu kil­ku sekund, w dowol­nym momen­cie, bez­po­śred­nio na miej­scu, co nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści prak­tycz­nych.

Poddaj swój lakier analizie.

Przy pomo­cy odpo­wied­nie­go ana­li­za­to­ra moż­na w każ­dej chwi­li spraw­dzić auten­tycz­ność i inte­gral­ność pro­duk­tu.
Pre­cy­zyj­ny pomiar pozio­mu znacz­ni­ka, wyko­na­ny przez detek­tor, spra­wia, że sko­pio­wa­nie tego typu ozna­cze­nia jest dla fał­sze­rzy prak­tycz­nie nie­moż­li­we.

W zależ­no­ści od rodza­ju zasto­so­wa­nia i potrzeb­nej ilo­ści nasz pro­dukt o pozio­mie bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) moż­na zamó­wić w roz­ma­itych pojem­ni­kach, mają­cych róż­ną obję­tość. Ofe­ru­je­my go w tub­kach po 20 ml, w kar­tu­szach po 30 i 50 ml oraz w pusz­kach po 1 kg.

BäderIdent® jest oferowany we współpracy z firmą Polysecure.

Ochrona oryginalności Twoich części.

Mani­pu­la­cje doko­ny­wa­ne na Two­ich pro­duk­tach oraz fał­szo­wa­nie ich nie tyl­ko zagra­ża repu­ta­cji Two­jej fir­my, a tym samym pod­wa­ża zaufa­nie klien­tów do Two­jej fir­my, ale może wią­zać się tak­że ze znacz­nym ryzy­kiem finan­so­wym. Ponad­to wzra­sta wów­czas praw­do­po­do­bień­stwo postę­po­wa­nia sądo­we­go z powo­du nie­uza­sad­nio­nych rosz­czeń zwrot­nych i odszko­do­waw­czych, co poten­cjal­nie spo­wo­du­je znacz­ne szko­dy dla Two­jej fir­my.

Idealne rozwiązanie.

Potwier­dze­nie ory­gi­nal­no­ści

 

Zabez­pie­cze­nie towaru/ochrona mar­ki

 

Potwier­dze­nie otwar­cia

 

 

Wykry­wa­nie doko­na­nych mani­pu­la­cji

Unikatowa ochrona.

Indy­wi­du­al­nym nie­po­wta­rzal­ny kod DNA pro­duk­tu

Trwa­ła, nie­znisz­czal­na i nie­usu­wal­na ochro­na

Łatwość zasto­so­wa­nia, nie­wiel­kie kosz­ty i mini­mal­ne zapo­trze­bo­wa­nie na miej­sce

Chęt­nie wspól­nie z Tobą opra­cu­je­my odpo­wied­nie roz­wią­za­nie, umoż­li­wia­ją­ce zapew­nie­nie indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­nej ochro­ny Two­ich pro­duk­tów.

Bezpieczeństwo danych.

Dla zapew­nie­nia sku­tecz­nej i wydaj­nej ochro­ny przed nad­uży­cia­mi i mani­pu­la­cja­mi waż­na jest jed­nak nie tyl­ko jakość, a tym samym zabez­pie­cze­nie przed pod­ra­bia­niem zasto­so­wa­ne­go roz­wią­za­nia doty­czą­ce­go ozna­czeń, ale tak­że bez­piecz­na dys­try­bu­cja i gwa­ran­to­wa­na pouf­ność infor­ma­cji odno­szą­cych się do dane­go klien­ta. Dla­te­go też dys­try­bu­cja i bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cji są naszym naj­wyż­szym prio­ry­te­tem. W celu ich zapew­nie­nia każ­de zamó­wie­nie reali­zo­wa­ne jest zgod­nie ze ści­śle okre­ślo­nym pro­to­ko­łem, któ­ry zapew­nia mak­sy­mal­ną moż­li­wą przej­rzy­stość, a tym samym umoż­li­wia iden­ty­fi­ko­wal­ność każ­de­go poszcze­gól­ne­go eta­pu pro­duk­cji.

Zamów swój lakier zabezpieczający śruby o poziomie bezpieczeństwa Topsecure.

Przewiń do góry