Poziomy bezpieczeństwa

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (lakie­ry plombujące/znakujące) z Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG są dostęp­ne z nastę­pu­ją­cy­mi pozio­ma­mi bez­pie­czeń­stwaBasic , Secu­re i Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®)

Basic

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) moż­na nabyć w wer­sji pod­sta­wo­wej (bez domiesz­ki spe­cjal­nych czą­stek mar­ke­rów).

Seria Stan­dard Seria Zero Seria Fast Dry

Secure

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z pozio­mem bez­pie­czeń­stwa­Se­cu­re. W wer­sji Secu­re znaj­du­je się ukry­ty znacz­nik bez­pie­czeń­stwa, widocz­ny dopie­ro po oświe­tle­niu wskaź­ni­kiem lase­ro­wym na pod­czer­wień (flu­ore­scen­cyj­ny).

Dowiedz się wię­cej

Topsecure (BäderIdent®)

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z  pozio­mem bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®). Wer­sja Bäde­rI­dent® umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie iden­ty­fi­ka­cji według wytycz­nych klien­ta, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek mani­pu­la­cji.

Dowiedz się wię­cej

Basic

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) moż­na nabyć w wer­sji pod­sta­wo­wej (bez domiesz­ki spe­cjal­nych czą­stek mar­ke­rów).

Sto­pień bez­pie­czeń­stwa

5/10

Secure

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z pozio­mem bez­pie­czeń­stwaSecu­re. W wer­sji Secu­re znaj­du­je się ukry­ty znacz­nik bez­pie­czeń­stwa, widocz­ny dopie­ro po oświe­tle­niu wskaź­ni­kiem lase­ro­wym na pod­czer­wień (flu­ore­scen­cyj­ny).

Sto­pień bez­pie­czeń­stwa

7/10

Topsecure (BäderIdent®)

Wszyst­kie lakie­ry zabez­pie­cza­ją­ce śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z  pozio­mem bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®). Wer­sja Bäde­rI­dent® umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie iden­ty­fi­ka­cji według wytycz­nych klien­ta, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek mani­pu­la­cji.

Sto­pień bez­pie­czeń­stwa

10/10

BäderIdent®.
Rewolucja technologiczna.

Poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek mani­pu­la­cji.

Odtwórz wideo

Porównanie naszych lakierów.

Poni­żej znaj­du­je się zesta­wie­nie porów­naw­cze naszych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by.

Standard

Zero

Fast Dry (już wkrótce)

 • Bia­ły

  #11000

 • Żół­ty

  #12000

 • Czer­wo­ny

  #13000

 • Nie­bie­ski

  #14000

 • Zie­lo­ny

  #15000

 • Sza­ry

  #17000

 • Czar­ny

  #18000

 • Poma­rań-czo­wy

  #12200

 • Różo­wy

  #13200

 • Prze­zro-czy­sty

  #10081

 • Żół­ty

  #12000w

 • Czer­wo­ny

  #13000w

 • Nie­bie­ski

  #14000w

 • Zie­lo­ny

  #15000w

 • Żół­ty

  #12000f

Dane techniczne

Viscosity

 • 15.000–20.000 mPas
 • -
 • -

Application temperature

 • +5–30° C
 • +5–30° C
 • -

Temperature stability

 • 125° C
 • ca. 90° C
 • -

Breakaway torque

 • -
 • -
 • -

Flash point

 • 29° C
 • non appli­ca­ble
 • -

Dust dry after

 • 5–20 min. (Coating thick­ness depen­dent)
 • 10–30 min. (Coating thick­ness depen­dent)
 • -

Fully hardened after

 • -
 • -
 • -

Density

 • ca. 1,05 g/cm3
 • ca. 0,98 g/cm3
 • -

MAK value

 • 100 ppm; 480 mg/m3
 • non appli­ca­ble
 • -

Ignition temperature

 • ca. 330° C accor­ding to DIN 51794
 • non appli­ca­ble
 • -

Fire and explosion hazard

 • Lower explo­sion limit 1.1 vol.%; upper explo­sion limit 7.5 vol.%; not self-igni­ting
 • non appli­ca­ble
 • -

Odporność na działanie mediów

Legenda

 • Odpor­ny: brak nega­tyw­ne­go wpły­wu lub wpływ nie­znacz­ny
 • Odpor­ny warun­ko­wo: wni­ka­nie w stop­niu od nie­wiel­kie­go do znacz­ne­go
 • Nie­od­por­ny: sil­ne wni­ka­nie / lakier roz­pusz­cza się w medium

Water

 • -

White spirit 135/175

 • -

Special boiling point product 100/140

 • -

Ethanol

 • -

Isopropylalkohol (IPA)

 • -

n‑Butanol

 • -

2‑Methoxy-1-Propanol

 • -

Butylacetat

 • -

Ethylacetat

 • -

Aceton

 • -

Methylethylketon (MEK)

 • -

The abo­ve infor­ma­tion in this Tech­ni­cal Data She­et (TDS), in par­ti­cu­lar sug­ge­stions for the pro­ces­sing and the field of appli­ca­tion of our pro­ducts, is based on our cur­rent know­led­ge and expe­rien­ce. Due to the vario­us possi­ble appli­ca­tions and the appli­ca­tion and wor­king con­di­tions bey­ond our con­trol, we do not accept any lia­bi­li­ty for the suita­bi­li­ty of our pro­ducts for the rele­vant pro­duc­tion pro­ces­ses under the spe­ci­fic wor­king con­di­tions and the inten­ded pro­ces­sing pur­po­ses and results. To ensu­re such suita­bi­li­ty, we recom­mend in any case suf­fi­cient pre­vio­us own trials and tests.
Any lia­bi­li­ty resul­ting from the infor­ma­tion given in this tech­ni­cal data she­et and any other writ­ten or oral advi­ce given for the pre­sent pro­duct is expres­sly exc­lu­ded, unless other­wi­se agre­ed in indi­vi­du­al con­tracts, unless the­re is a case of inju­ry to life, limb or health, unless we are guil­ty of intent or gross negli­gen­ce or unless lia­bi­li­ty exi­sts under man­da­to­ry pro­duct lia­bi­li­ty law.
The data con­ta­ined here­in is for infor­ma­tion pur­po­ses only and is con­si­de­red relia­ble to the best of our know­led­ge. Howe­ver, we can­not accept lia­bi­li­ty for results obta­ined by others over who­se methods we have no con­trol. It is the respon­si­bi­li­ty of the user to deter­mi­ne the suita­bi­li­ty of pro­duc­tion methods men­tio­ned here­in for his own pur­po­ses and to take such pre­cau­tions as may be neces­sa­ry to pro­tect pro­per­ty and per­sons from the hazards that may ari­se in the han­dling and use of the­se pro­ducts. Accor­din­gly, Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG spe­ci­fi­cal­ly rejects any cla­ims ari­sing from the sale or use of pro­ducts made by Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG, inc­lu­ding all war­ran­ties or guaran­te­es of suita­bi­li­ty for a spe­ci­fic pur­po­se. The com­pa­ny Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG espe­cial­ly rejects any lia­bi­li­ty for con­se­qu­en­tial or indi­rect dama­ges of any kind, inc­lu­ding lost pro­fits.

Przewiń do góry