Poziomy bezpieczeństwa

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (lakiery plombujące/znakujące) z Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG są dostęp­ne z następu­ją­cy­mi pozioma­mi bez­pieczeńst­waBasic , Secure i Topse­cure (BäderI­dent®)

Basic

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) moż­na nabyć w wer­sji pod­sta­wowej (bez domiesz­ki spec­jal­nych cząstek markerów).

Seria Stan­dard Seria Zero Seria Fast Dry

Secure

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z poziomem bez­pieczeńst­waSe­cure. W wer­sji Secure zna­j­du­je się ukry­ty znacznik bez­pieczeńst­wa, widoczny dopiero po oświ­etle­niu wskaźnikiem laserowym na pod­cz­er­wień (flu­o­res­cen­cyjny).

Dowiedz się więcej

Topsecure (BäderIdent®)

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z  poziomem bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®). Wer­s­ja BäderI­dent® umożli­wia przeprowadze­nie iden­ty­fikacji według wyty­cznych klien­ta, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

Dowiedz się więcej

Basic

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) moż­na nabyć w wer­sji pod­sta­wowej (bez domiesz­ki spec­jal­nych cząstek markerów).

Stopień bez­pieczeńst­wa

5/10

Secure

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z poziomem bez­pieczeńst­waSecure. W wer­sji Secure zna­j­du­je się ukry­ty znacznik bez­pieczeńst­wa, widoczny dopiero po oświ­etle­niu wskaźnikiem laserowym na pod­cz­er­wień (flu­o­res­cen­cyjny).

Stopień bez­pieczeńst­wa

7/10

Topsecure (BäderIdent®)

Wszys­tkie lakiery zabez­piecza­jące śru­by (Stan­dard, Zero, Fast Dry) są dostęp­ne z  poziomem bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®). Wer­s­ja BäderI­dent® umożli­wia przeprowadze­nie iden­ty­fikacji według wyty­cznych klien­ta, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

Stopień bez­pieczeńst­wa

10/10

BäderIdent®.
Rewolucja technologiczna.

Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

Odtwórz wideo

Porównanie naszych lakierów.

Poniżej zna­j­du­je się zestaw­ie­nie porów­naw­cze naszych lakierów zabez­piecza­ją­cych śruby.

Standard

Zero

Fast Dry (już wkrótce)

 • Biały

  #11000

 • Żół­ty

  #12000

 • Czer­wony

  #13000

 • Niebies­ki

  #14000

 • Zielony

  #15000

 • Szary

  #17000

 • Czarny

  #18000

 • Pomarań-czowy

  #12200

 • Różowy

  #13200

 • Przezro-czysty

  #10081

 • Żół­ty

  #12000w

 • Czer­wony

  #13000w

 • Niebies­ki

  #14000w

 • Zielony

  #15000w

 • Żół­ty

  #12000f

Dane techniczne

VOC content

Viscosity

Application temperature

Temperature stability

Breakaway torque

Flash point

Touch dry after

Fully hardened after

Density

MAK value

Ignition temperature

Fire and explosion hazard

* Może się niez­nacznie różnić w zależnoś­ci od koloru.
** Suchość dotykowa i szy­bkość suszenia zależą w dużym stop­niu od gruboś­ci powło­ki i warunk­ów otoczenia. Proszę przetestować dla włas­nej aplikacji.

Odporność na działanie mediów

Water

Gasoline

Super 95

White spirit 135/175

Special boiling point product 100/140

Ethanol

Isopropyl alcohol (IPA)

n‑Butanol

2‑Methoxy-1-Propanol

Butylacetate

Ethylacetate

Acetone

Methyl ethyl ketone (MEK)

Titanium grease

WD-40

The above infor­ma­tion in this Tech­ni­cal Data Sheet (TDS), in par­tic­u­lar sug­ges­tions for the pro­cess­ing and the field of appli­ca­tion of our prod­ucts, is based on our cur­rent knowl­edge and expe­ri­ence. Due to the var­i­ous pos­si­ble appli­ca­tions and the appli­ca­tion and work­ing con­di­tions beyond our con­trol, we do not accept any lia­bil­i­ty for the suit­abil­i­ty of our prod­ucts for the rel­e­vant pro­duc­tion process­es under the spe­cif­ic work­ing con­di­tions and the intend­ed pro­cess­ing pur­pos­es and results. To ensure such suit­abil­i­ty, we rec­om­mend in any case suf­fi­cient pre­vi­ous own tri­als and tests.
Any lia­bil­i­ty result­ing from the infor­ma­tion giv­en in this tech­ni­cal data sheet and any oth­er writ­ten or oral advice giv­en for the present prod­uct is express­ly exclud­ed, unless oth­er­wise agreed in indi­vid­ual con­tracts, unless there is a case of injury to life, limb or health, unless we are guilty of intent or gross neg­li­gence or unless lia­bil­i­ty exists under manda­to­ry prod­uct lia­bil­i­ty law.
The data con­tained here­in is for infor­ma­tion pur­pos­es only and is con­sid­ered reli­able to the best of our knowl­edge. How­ev­er, we can­not accept lia­bil­i­ty for results obtained by oth­ers over whose meth­ods we have no con­trol. It is the respon­si­bil­i­ty of the user to deter­mine the suit­abil­i­ty of pro­duc­tion meth­ods men­tioned here­in for his own pur­pos­es and to take such pre­cau­tions as may be nec­es­sary to pro­tect prop­er­ty and per­sons from the haz­ards that may arise in the han­dling and use of these prod­ucts. Accord­ing­ly, Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG specif­i­cal­ly rejects any claims aris­ing from the sale or use of prod­ucts made by Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG, includ­ing all war­ranties or guar­an­tees of suit­abil­i­ty for a spe­cif­ic pur­pose. The com­pa­ny Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG espe­cial­ly rejects any lia­bil­i­ty for con­se­quen­tial or indi­rect dam­ages of any kind, includ­ing lost profits.

Przewiń do góry