Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­he­its­stu­fe aus.


  * Die Sicher­he­its­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochro­na danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespe­ichert werden. 


  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Ide­al­nie nada­je się do szyb­kie­go usu­wa­nia lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by (lakie­rów plombujących/znakujących).

  Usuwa następujące lakiery

  Rozmiary pojemników

  • Icon TubeButel­ka z kro­plo­mie­rzem 50 ml

  Do pobrania

  Dowiedz się więcej.

  Uni­wer­sal­ny zmy­wacz do lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by z Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG to pierw­szy dostęp­ny na ryn­ku zmy­wacz do lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by. Ide­al­nie nada­je się do szyb­kie­go usu­wa­nia lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by (lakie­rów plombujących/znakujących). Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w miej­scach i bran­żach, gdzie wyma­ga­ne jest czę­ste otwie­ra­nie zabez­pie­czo­ne­go połą­cze­nia śru­bo­we­go, wty­ko­we­go lub łączo­nych ele­men­tów obudowy.

  Nasz uni­wer­sal­ny zmy­wacz do lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by jest gęstą mie­sza­ni­ną roz­pusz­czal­ni­ków, któ­rą nano­si się kro­pla­mi na lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by, aby następ­nie zmyć ją po ok. 30 minu­tach odpo­wied­nim roz­pusz­czal­ni­kiem (np. ace­to­nem lub octa­nem buty­lu) lub uni­wer­sal­nym roz­cień­czal­ni­kiem Bäder®.

  Zamów teraz.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te schre­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kürze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.