Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

Ide­al­nie nada­je się do szyb­kie­go usu­wa­nia lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by (lakie­rów plombujących/znakujących)

  • Łatwe uży­cie
  • Oszczęd­ność roz­pusz­czal­ni­ka
  • Uni­wer­sal­ne zasto­so­wa­nie

Dostępne w przypadku następujących lakierów zabezpieczających

Rozmiary pojemników

  • Butel­ka z kro­plo­mie­rzem 50 ml

Do pobrania

Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby.

Uni­wer­sal­ny zmy­wacz do lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by z Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG to pierw­szy dostęp­ny na ryn­ku zmy­wacz do lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by. Ide­al­nie nada­je się do szyb­kie­go usu­wa­nia lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by (lakie­rów plombujących/znakujących). Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w miej­scach i bran­żach, gdzie wyma­ga­ne jest czę­ste otwie­ra­nie zabez­pie­czo­ne­go połą­cze­nia śru­bo­we­go, wty­ko­we­go lub łączo­nych ele­men­tów obu­do­wy.

Technologia i nanoszenie.

Nasz uni­wer­sal­ny zmy­wacz do lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by jest gęstą mie­sza­ni­ną roz­pusz­czal­ni­ków, któ­rą nano­si się kro­pla­mi na lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by, aby następ­nie zmyć ją po ok. 30 minu­tach odpo­wied­nim roz­pusz­czal­ni­kiem (np. ace­to­nem lub octa­nem buty­lu) lub uni­wer­sal­nym roz­cień­czal­ni­kiem Bäder.

Zamów nasz Schraubensicherungslack Entferner.

Przewiń do góry