Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­denspe­zi­fisch her­gestellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Data­skydd zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Ang­a­ben zur Kon­tak­taufnah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespeichert werden. 


  FAQ — Häufige Fragen.

  Allmänna frågor

  Bäder®-produkter kan köpas direkt från Bäder® och via vårt glo­ba­la nät­verk av åter­för­säl­ja­re. Kon­tak­ta oss på +49 (0)711 381607 eller skic­ka e‑post till info@baederlacke.eu.

  Alla pro­duk­ter till­ver­kas av Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co KG i Tyskland.

  Alla pro­duk­ter från Bäder upp­fyl­ler RoHS och REACH.

  Alla kemis­ka sub­stan­ser i pro­duk­ter från Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co KG lever upp till kra­ven i the Tox­ic Sub­stan­sec Con­trol Act i USA (posi­tiv certifiering).

  Alla pro­duk­ter från Bäder GmbH & Co KG upp­fyl­ler kra­ven i CA Prop 65.

  Alla pro­duk­ter från Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co KG omfat­tas inte av ITAR (Inter­na­tio­nal Traf­fic­king in Arma­ments Regu­la­tions) och EAR (Export Con­trol Act).

  Ja, pro­duk­ter från Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co KG är till­gäng­li­ga inter­na­tio­nellt. Skic­ka oss en för­frå­gan så hjäl­per vi dig att hit­ta en lämp­lig distributör.

  Skic­ka ett e‑postmeddelande till info@lackfabrik-baeder.de och ange din fråga.

  Produktspecifika frågor

  Tork­nings- och genom­tork­nings­has­tig­he­ter­na är starkt bero­en­de av skikt­tjock­le­ken och omgiv­nings­för­hål­lan­de­na. Som all­män tum­re­gel gäl­ler att vår serie Fast Dry är dammtorr efter 30–45 s, vår serie Stan­dard efter ca. 5 min och vår serie Zero efter cir­ka 10 minu­ter. 

  Die Durcht­roc­knungs­ge­schwin­dig­keit beträgt etwa: Fast Dry Rei­he 24 Stun­den, Stan­dard Rei­he 24 Stun­den und Zero Rei­he 4 Stunden.”

  Håll­bar­he­ten hos våra skruv­säk­rings­lac­ker beror på de behål­la­re som används (tub, patron eller burk). För tuber är håll­bar­he­ten 2 år för seri­en Stan­dard och 6 måna­der för våra seri­er Zero och Fast Dry.

  Våra skruv­säk­rings­lac­ker bör för­va­ras mel­lan 10 och 18° Celcius.

  Bero­en­de på tillämp­ning och för­bruk­nings­mängd finns våra skruv­säk­rings­lac­ker i oli­ka typer och stor­le­kar. Vi till­han­da­hål­ler dem i både 20 ml, 30 ml och 50 ml patro­ner, samt i bur­kar om 1 kg.

  Bero­en­de på behål­la­re (tub eller patron) finns oli­ka typer av dose­rings­spet­sar att väl­ja mellan.

  Du hit­tar dem i avdel­ning­en Tillbehör.

  Bero­en­de på beställ­nings­vo­lym kan fär­gen anpassas.

  Våra seri­er Stan­dard och Fast Dry kan använ­das upp till 125° C och vår serie Zero på tem­pe­ra­tu­rer upp tilll 90° C.

  Skruv­säk­rings­lac­ker från Bäder används inom oli­ka indu­stri­er. Som en all­män tum­re­gel används de över­allt där det finns behov av skruv- och höl­jes­för­bin­del­ser. De indu­stri­er som huvud­sak­li­gen använ­der våra skruv­säk­rings­lac­ker (plom­be­rings­lac­ker) är tåg‑, bil‑, och fly­gin­du­strin, samt maskin­bygg­nad, mili­tä­ra tillämp­ning­ar och elekt­ro­nik, för att näm­na någ­ra få-