Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sic­her­he­itss­tu­fe aus.


  * Die Sic­her­he­itss­tu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­dens­pe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anf­ra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­onen ein.

  Ich habe die Veri koru­ma­sı beya­nı zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­ta­uf­nah­me und Rückf­ra­gen dau­er­haft ges­pe­ic­hert werden. 


  Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

  Smart torque seal solutions.

  Güvenlik seviyesi Topsecure (BäderIdent®)

  Amacı olan teknoloji.

  Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) güven­lik sevi­ye­si belir­gin bir ürün tanım­la­ma­sı sağ­lı­yor ve böy­le­ce ürün sah­te­ci­li­ği­ne ve her tür­lü mani­pü­las­yo­na kar­şı kanıt­lan­mış bir araçtır.

  Ürünlerimize bir göz atın.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG, 1962 yılın­dan beri işle­me endüst­ri­si için cıva­ta güven­lik boya­la­rı (mühürleme/işaretleme boya­sı) üre­ti­min­de uzman­laş­mış­tır. Uygu­la­ma ala­nı­na bağ­lı ola­rak, bunun için hem temel model­de hem de Secu­re ve Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) güven­lik sevi­ye­le­rin­de kul­la­nı­la­bi­len bir dizi fark­lı cıva­ta güven­lik boya­la­rı sunuyoruz.

  Tube - Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Cıvata güvenlik boyası

  Standard serisi

  Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard ürü­nü­müz, emni­ye­te alma, işa­ret­le­me, kur­şun­la­ma, mühür­le­me ve ayrı­ca mani­pü­las­yon kanı­tı için vaz­ge­çil­mez bir yar­dım­cı araçtır.

  Tube - Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Nach­hal­tig­ke­it

  Cıvata güvenlik boyası

  Zero serisi

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin Schrauben­sicherungs­lack Zero boya­sı tama­men orga­nik sol­vent­ler olma­dan çalı­şan ilk yüz­de yüz su baz­lı güven­lik boya­sı sis­te­mi­dir (VOC içermez).

  Tube - Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Son dere­ce hız­lı kuruma

  Cıvata güvenlik boyası

  Fast Dry serisi

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin Schrauben­sicherungs­lack Fast Dry boya­sı, mükem­mel bir anti akış tutu­mu ve iyi tutun­ma özel­lik­le­ri ile ken­di­ni gös­te­ren son dere­ce hız­lı kuru­yan bir güven­lik boya­sı sistemidir.

  Flasche - Universal Schraubensicherungslack Entferner

  Aksesuar

  Evrensel sökücü

  Ide­al gee­ig­net zum sch­nel­len Lösen von Sch­ra­uben­sic­he­rungs­lac­ken (Plom­bi­er-/Sig­ni­er­lac­ken)

  Zubehör für Schraubensicherungslack

  Aksesuar

  Passendes Zubehör

  Cıva­ta güven­lik boya­la­rı­mı­za uygun geniş bir akse­su­ar yel­pa­ze­si sunuyoruz. 

  BäderIdent®.
  Teknolojik devrim.

  Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) güven­lik sevi­ye­si belir­gin bir ürün tanım­la­ma­sı sağ­lı­yor ve böy­le­ce ürün sah­te­ci­li­ği­ne ve her tür­lü mani­pü­las­yo­na kar­şı kanıt­lan­mış bir araçtır.

  Vide­oyu oynat

  Her ihtiyaç için artan güvenlik.

  İki ek güven­lik düze­yiy­le daha faz­la güvenlik.

  Lackfabrik Bäder

  Dünya çapında lider şirketler bize zaten güveniyor.

  Dün­ya çapın­da 20.000’den faz­la sana­yi şir­ke­ti­nin ürün­le­ri­ni güven­ce altı­na alıyoruz.

  Lackfabrik Bäder

  Uygun aksesuarlar.

  Cıva­ta güven­lik boya­la­rı­mı­za uygun geniş bir akse­su­ar yel­pa­ze­si sunuyoruz.

  Schnellverschlusskappe

  Şimdi sorgulayın.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te sch­re­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.