Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sic­her­he­itss­tu­fe aus.


  * Die Sic­her­he­itss­tu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­dens­pe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anf­ra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­onen ein.

  Ich habe die Veri koru­ma­sı beya­nı zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­ta­uf­nah­me und Rückf­ra­gen dau­er­haft ges­pe­ic­hert werden. 


  Uygun aksesuarlar.

  Üniversal cıvata güvenlik boyası sökücü

  Piya­sa­da bulu­nan ilk cıva­ta güven­lik boya­sı sökücü.

  Üniversal cıvata güvenlik boyası sökücü

  Aksesuar tüpü

  Dozaj ucu

  Dozaj ucu

  Dozaj ucu 40 mm, iç Ø 1 mm

  Tekrar kullanılabilir hızlı kilitleme kapağı

  Çalış­ma adım­la­rı ara­sın­da boru için hız­lı kilit­le­me seçeneği.

  Tekrar kullanılabilir mıknatıslı tüp tutucusu

  Tüpün iki çalış­ma adı­mı ara­sın­da hız­lı ve kar­ma­şık olma­yan sabit­len­me­si­ni müm­kün kılar.

  Tutuculu tüp ezici

  Tüpün tama­men boşal­tıl­ma­sı­nı sağ­lar ve tüp aya­ğı ola­rak kullanılabilir. 

  Kartuş aksesuarı

  Dosierpistole

  Dozaj iğnesi ve dozaj tabancası

  Dozaj iğne­si 1/4 inç

  İç Ø 0,33 mm
  İç Ø 0,41 mm
  İç Ø 0,58 mm
  İç Ø 0,84 mm
  İç Ø 1,19 mm
  İç Ø 1,37 mm

  Güvenlik seviyeleri aksesuarı

  Secure - Laser-Pointer

  Secure güvenlik seviyesi

  300mW lazer işaretleyici

  Secu­re güven­lik sevi­ye­si, boya üze­rin­de 300 mW IR ışı­nı (980 nm) ile aydın­la­tı­la­rak görü­nür hale geti­ri­le­bi­len giz­li bir güven­lik özel­li­ği içerir.

  Güvenlik seviyesi Topsecure (BäderIdent®)

  Analiz cihazı Brandproof®

  Uygun bir ana­liz ciha­zı ile ürü­nün ori­ji­nal­li­ği­ni ve sağ­lam­lı­ğı­nı her zaman kont­rol edebilirsiniz.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät

  Şimdi sorgulayın.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te sch­re­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.