Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sic­her­he­itss­tu­fe aus.


  * Die Sic­her­he­itss­tu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­dens­pe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anf­ra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­onen ein.

  Ich habe die Veri koru­ma­sı beya­nı zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­ta­uf­nah­me und Rückf­ra­gen dau­er­haft ges­pe­ic­hert werden. 


  FAQ — Häufige Fragen.

  Genel sorular

  Bäder® ürün­le­ri doğ­ru­dan Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’­den ve dün­ya çapın­da­ki bayi ağı­mız­dan temin edi­le­bi­lir. Lüt­fen bizim­le +49 (0)711 381607 üze­rin­den ile­ti­şim kurun veya info@baederlacke.eu adre­si­ne bir e‑posta gönderin.

  Tüm ürün­ler Almanya’da Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’de üretilmektedir.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin tüm ürün­le­ri REACH ve RoHS uyumludur.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin ürün­le­rin­de­ki tüm kim­ya­sal mad­de­ler Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri Tok­sik Mad­de­ler Kont­rol Yasa­sı­na uygun­dur (pozi­tif sertifika).

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin tüm ürün­le­ri CA Prop 65 uyumludur.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin tüm ürün­le­ri ITAR (Ulus­la­ra­ra­sı silah kaçak­çı­lı­ğı Yönet­me­lik­le­ri) ve EAR’den (İhra­cat Kont­rol Yasa­sı) etkilenmez.

  Evet. Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG ürün­le­ri ulus­la­ra­ra­sı ola­rak da temin edi­le­bi­lir? Bize yazı­lı ola­rak sorun ve biz uygun bir satı­cı bul­ma­nı­za yar­dım­cı olalım.

  Bize info@lackfabrik-baeder.de adre­si­ne bir e‑posta gön­de­rin ve soru­nu­zu sorun.

  Ürüne özgü sorular

  Kuru­ma ve tam kuru­ma hız­la­rı, önem­li ölçü­de kat­man kalın­lı­ğı­na ve ortam koşul­la­rı­na bağ­lı­dır. Ancak genel bir kural ola­rak, Fast Dry seri­miz 30–45 sani­ye­de kurur, Stan­dard seri­miz yak­la­şık 5 daki­ka­da ve Zero seri­miz yak­la­şık 10 daki­ka­da kurur. 

  Die Durcht­rock­nungs­gesc­h­win­dig­ke­it bet­r­ägt etwa: Fast Dry Reihe 24 Stun­den, Stan­dard Reihe 24 Stun­den und Zero Reihe 4 Stunden.”

  Cıva­ta koru­ma boya­la­rı­mı­zın son kul­lan­ma tari­hi, kul­la­nı­lan kap­la­ra bağ­lı­dır (tüp, kar­tuş veya kutu). Tüp­le­rin raf ömrü stan­dart seri­miz için 2 yıl ve Zero veya Fast Dry seri­miz için 6 aydır.

  Cıva­ta güven­lik boya­la­rı­mız en iyi şekil­de 10–18° san­tig­rat ara­sın­da depolanır.

  Kul­la­nım duru­mu­na ve tüke­tim mik­ta­rı­na göre cıva­ta güven­lik boya­mı­zı çeşit­li kap tür­le­rin­de ve boyut­la­rın­da ala­bi­lir­si­niz. 20 ml’­lik tüp­ler­de, 30 ve 50 ml’­lik kar­tuş­lar­da ve 1 kg’­lık bidon­lar­da sunuyoruz.

  Kaba bağ­lı ola­rak (tüp veya kar­tuş) çeşit­li dozaj uçla­rı seçi­me sunulur.

  Bun­la­rı akse­su­ar­lar bölü­mü­müz­de bulabilirsiniz.

  Sipa­riş hac­mi­ne bağ­lı ola­rak özel renk­ler mümkündür.

  Stan­dart ve Fast Dry seri­miz 125 °C’ye kadar, Zero seri­miz ise 90 °C sıcak­lı­ğa kadar kullanılabilir.

  Bäder cıva­ta güven­lik boya­la­rı çeşit­li sek­tör­ler­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Genel bir kural ola­rak, vida ve göv­de bağ­lan­tı­la­rı­nın gerek­li oldu­ğu her yer­de kul­la­nı­lır­lar. Cıva­ta güven­lik boya­la­rı­mız (mühür­le­me boya­la­rı) için ana müş­te­ri sek­tör­le­ri, sade­ce bir­ka­çı­nı say­mak gere­kir­se, demir yolu, oto­mo­tiv, hava­cı­lık ve uzay endüst­ri­le­ri, maki­ne mühen­dis­li­ği, aske­ri ve elektroniktir.