Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sic­her­he­itss­tu­fe aus.


  * Die Sic­her­he­itss­tu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­dens­pe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anf­ra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­onen ein.

  Ich habe die Veri koru­ma­sı beya­nı zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­ta­uf­nah­me und Rückf­ra­gen dau­er­haft ges­pe­ic­hert werden. 


  Gizli güvenlik özelliği.

  Floresan.

  Sicherheitsstufe Secure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Batterie

  Secure güvenlik seviyesi

  Secu­re güven­lik sevi­ye­si, boya üze­rin­de 300 mW IR ışı­nı (980 nm) ile aydın­la­tı­la­rak görü­nür hale geti­ri­le­bi­len giz­li bir güven­lik özel­li­ği içerir.

  Aşağıdaki boya ve renklerde temin edilebilir

  Kap büyüklükleri

  • Icon TubeTüp 20ml
  • Icon TubeKar­tuş 30ml / 50ml
  • Icon TubeKutu 1kg

  İndirmeler

  Daha fazla bilgi edin.

  Nere­dey­se tüm işle­me endüst­ri­le­rin­de artan garan­ti ve mani­pü­las­yon sah­te­kar­lı­ğı nede­niy­le, daha güven­li işa­ret­le­me sis­tem­le­ri­ne olan talep son bir­kaç yıl­da sürek­li ola­rak arttı. 

  Güven­lik sevi­ye­si Secure(floresan mühürleme/işaretleme boya­sı) müş­te­ri­le­ri­mi­zin deği­şen ihti­yaç­la­rı­na olan yanı­tı­mız­dır ve Basic güven­lik sevi­ye­si ile Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) güven­lik sevi­ye­si ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı tem­sil eder.

  Secu­re güven­lik sevi­ye­si, boya üze­rin­de 300 mW IR ışı­nı (980 nm) ile aydın­la­tı­la­rak görü­nür hale geti­ri­le­bi­len giz­li bir güven­lik özel­li­ği içerir.

  Bu sıra­da kul­la­nı­lan mobil ve tah­ri­bat­sız test yön­te­mi, iste­nil­di­ği kadar tek­rar­la­na­bi­len, her zaman yerin­de ve dola­yı­sıy­la cıva­ta güven­lik boya­sı­nın çıka­rıl­ma­sı­na gerek kal­ma­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­len kim­lik doğ­ru­la­ma­yı müm­kün kılar. Güven­lik sevi­ye­si Secu­re, Stan­dard, Zero ve Fast Dry güven­lik boya­la­rı­mız için temin edilebilir.

  Kul­la­nım duru­mu­na ve tüke­tim mik­ta­rı­na göre Secu­re güven­lik sevi­ye­si­ni çeşit­li kap tür­le­rin­de ve boyut­la­rın­da ala­bi­lir­si­niz. 20 ml’­lik tüp­ler­de, 30 ve 50 ml’­lik kar­tuş­lar­da ve 1 kg’­lık bidon­lar­da sunuyoruz.

  Floresan mühürleme/işaretleme boyası.

  Güven­lik sevi­ye­si Secure(floresan mühürleme/işaretleme boya­sı) müş­te­ri­le­ri­mi­zin deği­şen ihti­yaç­la­rı­na olan yanı­tı­mız­dır ve Basic güven­lik sevi­ye­si ile Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) güven­lik sevi­ye­si ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı tem­sil eder.

  Kolay uygulama

  Tüm kaplarda değişmeyen işleme.

  Kolay ölçüm

  Saniyeler içerisinde ölçüm sonucu

  Secu­re güven­lik sevi­ye­si, boya üze­rin­de 300 mW IR ışı­nı (980 nm) ile aydın­la­tı­la­rak görü­nür hale geti­ri­le­bi­len giz­li bir güven­lik özel­li­ği içerir.

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Tahribatsız ölçüm yöntemi

  Tedarik zincirinin her noktasında ürün kontrolü.

  Mobil ve tah­ri­bat­sız test yön­te­mi, iste­nil­di­ği kadar tek­rar­la­na­bi­len, her zaman yerin­de ve dola­yı­sıy­la cıva­ta güven­lik boya­sı­nın çıka­rıl­ma­sı­na gerek kal­ma­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­len kim­lik doğ­ru­la­ma­yı müm­kün kılar.

  Secure - Laser-Pointer

  Aksesuar

  300mW lazer işaretleyici

  Secu­re güven­lik sevi­ye­si, boya üze­rin­de 300 mW IR ışı­nı (980 nm) ile aydın­la­tı­la­rak görü­nür hale geti­ri­le­bi­len giz­li bir güven­lik özel­li­ği içerir.

  Şimdi sorgulayın.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te sch­re­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.