Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sic­her­he­itss­tu­fe aus.


  * Die Sic­her­he­itss­tu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­dens­pe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anf­ra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­onen ein.

  Ich habe die Veri koru­ma­sı beya­nı zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­ta­uf­nah­me und Rückf­ra­gen dau­er­haft ges­pe­ic­hert werden. 


  1962’den beri referans.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard serisi

  Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard ürü­nü­müz, emni­ye­te alma, işa­ret­le­me, kur­şun­la­ma, mühür­le­me ve ayrı­ca mani­pü­las­yon kanı­tı için vaz­ge­çil­mez bir yar­dım­cı araçtır.

  Renkler

  • Beyaz

  • Sarı

  • Kır­mı­zı

  • Mavi

  • Yeşil

  • Gri

  • Siyah

  • Por­ta­kal

  • Pem­be

  • Şef­faf

  Güvenlik seviyesi

  Kap büyüklükleri

  • Icon TubeTüp 20ml
  • Icon TubeKar­tuş 30ml / 50ml
  • Icon TubeKutu 1kg

  Endüstriyel özellikler

  • Air­bus-Spe­zi­fi­ka­ti­on ECS‑L 2274
  • Boe­ing-Spe­zi­fi­ka­ti­on BMS8 45 Type II
  • Rolls Roy­ce Spe­zi­fi­ka­ti­on MSRR1102 
  • Bosch Norm 2580–1

  İndirmeler

  Standard serimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG şir­ke­ti­nin Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard boya­sı 1962 yılın­dan beri cıva­ta güven­lik boya­sı paza­rın­da refe­rans­tır ve yıl­lar­dır Alman ve ulus­lar ara­sı üre­tim yer­le­rin­de küçük, orta, büyük ve ayrı­ca glo­bal sana­yi şir­ket­le­rin­de mil­yon­lar­ca kez kullanılmaktadır.

  Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard ürü­nü­müz, emni­ye­te alma, işa­ret­le­me, kur­şun­la­ma, mühür­le­me ve ayrı­ca mani­pü­las­yon kanı­tı için vaz­ge­çil­mez bir yar­dım­cı araç­tır. Oto­mo­tiv sana­yin­de, hava­cı­lık­ta, elekt­ro­nik­te, maki­ne mühen­dis­li­ğin­de ve has­sas meka­nik­te vida, fiş ve göv­de bağ­lan­tı­la­rın­da kullanılır.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin izle­di­ği gele­nek­sel tek­no­lo­jik yak­la­şım sade­ce kali­te­li ve kusur­suz bir ürün geliş­tir­mek değil, aynı zaman­da bu sıra­da insa­na ve doğa­ya müm­kün ola­bil­di­ğin­ce duyar­lı ham mad­de­ler kul­lan­ma­da, yıl­lar­dır ken­di­ni kanıt­la­mış­tır. Bu neden­le Stan­dard cıva­ta güven­lik boya­mı­zın bu bakım­dan sek­tö­rün­de rakip­siz olma­sı tesa­düf değildir.

  Cıva­ta güven­lik boya­mız Stan­dard (Plom­bi­er­lack) suya, yağa ve ben­zi­ne ve ayrı­ca sey­rel­tik alka­li­le­re ve asit­le­re kar­şı daya­nık­lı­dır. 125° C’ye kadar olan sıcak­lık­lar­da sorun­suz bir şekil­de kul­la­nı­la­bi­lir. Kul­la­nım duru­mu­na ve tüke­tim mik­ta­rı­na göre cıva­ta güven­lik boya­mı­zı (işa­ret­le­me boya­sı) çeşit­li kap tür­le­rin­de ve boyut­la­rın­da ala­bi­lir­si­niz. 20 ml’­lik tüp­ler­de, 30 ve 50 ml’­lik kar­tuş­lar­da ve 1 kg’­lık bidon­lar­da sunuyoruz.

  Schraubensicherungslack Standard

  Eine Standard Reihe, viele Möglichkeiten.

  1. Torque loosening indicator

  Cıva­ta güven­lik boya­sı emni­yet­le ilgi­li vida bağ­lan­tı­la­rı­nın çözülmesini/gevşetilmesini hemen algı­la­yan tor­que loose­ning indi­ca­tor ola­rak kullanılır. 

  2. Visual inspection marker

  Cıva­ta güven­lik boya­sı, bir cıva­ta bağ­lan­tı­sı­nın zaten usu­lü­ne uygun ola­rak sıkıl­mış oldu­ğu­nu veya baş­ka bir iş par­ça­sı­nın kont­rol edildiğini/onaylandığını gös­ter­mek için visu­al ins­pec­ti­on mar­ker ola­rak kullanılır. 

  3. Tamper indicator

  Cıva­ta güven­lik boya­sı, cıva­ta bağ­lan­tı­la­rı­nın veya yapı par­ça­la­rı­nın yet­ki­siz bir şekil­de çözü­lüp çözül­me­di­ği­ni gös­ter­mek için tam­per indi­ca­tor ola­rak kullanılır. 

  4. Assigment indicator

  Cıva­ta güven­lik boya­sı, üre­tim zin­ci­rin­de­ki han­gi nok­ta­nın (örn. üre­tim, kuru­lum, bakım) mev­cut iş par­ça­sı üze­rin­de en son çalı­şıl­dı­ğı­nı gös­ter­mek için assign­ment indi­ca­tor ola­rak kullanılır. 

  Kullanım nedeni

  3. Tamper indicator

  Cıva­ta güven­lik boya­sı, cıva­ta bağ­lan­tı­la­rı­nın veya yapı par­ça­la­rı­nın yet­ki­siz bir şekil­de çözü­lüp çözül­me­di­ği­ni gös­ter­mek için tam­per indi­ca­tor ola­rak kullanılır. 

  Daha faz­la bil­gi edin

  Uygulama

  3. Tamper indicator

  Çevre ve sağlık

  İnsan­la­ra ve doğa­ya müm­kün oldu­ğun­ca duyar­lı ham mad­de­ler­le üretilmiştir.

  Direnç

  Cıvata güvenlik boyamız Standard (Plombierlack) suya, yağa ve benzine ve ayrıca seyreltik alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır. 125° C’ye kadar olan sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

  Kullanım nedeni

  1. Torque loosening indicator

  Cıva­ta güven­lik boya­sı emni­yet­le ilgi­li vida bağ­lan­tı­la­rı­nın çözülmesini/gevşetilmesini hemen algı­la­yan tor­que loose­ning indi­ca­tor ola­rak kullanılır. 

  Daha faz­la bil­gi edin

  Uygulama

  2. Visual inspection marker

  Kullanım nedeni

  2. Visual inspection marker

  Cıva­ta güven­lik boya­sı, bir cıva­ta bağ­lan­tı­sı­nın zaten usu­lü­ne uygun ola­rak sıkıl­mış oldu­ğu­nu veya baş­ka bir iş par­ça­sı­nın kont­rol edildiğini/onaylandığını gös­ter­mek için visu­al ins­pec­ti­on mar­ker ola­rak kullanılır. 

  Daha faz­la bil­gi edin

  Uygulama

  2. Visual inspection marker

  Kullanım nedeni

  4. Assigment indicator

  Cıva­ta güven­lik boya­sı, üre­tim zin­ci­rin­de­ki han­gi nok­ta­nın (örn. üre­tim, kuru­lum, bakım) mev­cut iş par­ça­sı üze­rin­de en son çalı­şıl­dı­ğı­nı gös­ter­mek için assign­ment indi­ca­tor ola­rak kullanılır. 

  Daha faz­la bil­gi edin

  Uygulama

  4. Assigment indicator

  Üç seviyede en yüksek güvenlik.

  İhtiyaca göre, Basic (standart sürüm), Secure ve Topsecure (BäderIdent®) güvenlik seviyelerindeki Standard seriyi satın alabilirsiniz.

  Schraubensicherungslack Standard

  Uygun aksesuarlar.

  Cıva­ta güven­lik boya­la­rı­mı­za uygun geniş bir akse­su­ar yel­pa­ze­si sunuyoruz.

  Schnellverschlusskappe

  Şimdi sorgulayın.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te sch­re­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.