Zdobądź więcej informacji.

Na tej stro­nie znaj­du­ją się wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce naszych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by oraz infor­ma­cje ogól­ne, któ­re bez­płat­nie udo­stęp­nia­my do pobra­nia.

Dokumenty do pobrania – ogólne

DIN EN ISO 9001:2015

Ogólne warunki handlowe

Ochrona danych

Kodeks postępowania

REACH / SVHC

Dokumenty do pobrania – dotyczące produktu

Lakier zabezpieczający śruby

Seria Standard

Standard

Secure

BäderIdent®

Lakier zabezpieczający śruby

Seria Zero

Zero

Zero Secure

Na żąda­nie

Zero BäderIdent®

Na żąda­nie

Lakier zabezpieczający śruby

Akcesoria

Uniwersalny zmywacz

Przewiń do góry