Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­he­its­stu­fe aus.


  * Die Sicher­he­its­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochro­na danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespe­ichert werden. 


  Pasujące akcesoria.

  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Pierw­szy dostęp­ny na ryn­ku śro­dek do usu­wa­nia lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śruby.

  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Akcesoria do tuby

  Końcówka dozująca

  Końcówka dozująca

  Koń­ców­ka dozu­ją­ca 40 mm, Ø wewnętrz­na: 1 mm

  Kapturek wielokrotnego użytku, do szybkiego zamykania

  Opcja szyb­kie­go zamy­ka­nia tuby mię­dzy poszcze­gól­ny­mi eta­pa­mi pracy.

  Magnetyczny uchwyt wkielokrotnego uzytku, na tubę

  Umoż­li­wia szyb­kie i łatwe moco­wa­nie tuby pomię­dzy kolej­ny­mi eta­pa­mi pracy.

  Zgniatacz do tuby z uchwytem

  Umoż­li­wia cał­ko­wi­te opróż­nie­nie tuby i może słu­żyć jako sto­jak na tuby. 

  Akcesoria do kartusza

  Dosierpistole

  Igły dozujące i pistolet dozujący

  Igła dozu­ją­ca 1/4 cala

  Ø wewnętrz­na: 0,33 mm
  Ø wewnętrz­na: 0,41 mm
  Ø wewnętrz­na: 0,58 mm
  Ø wewnętrz­na: 0,84 mm
  Ø wewnętrz­na: 1,19 mm
  Ø wewnętrz­na: 1,37 mm

  Akcesoria — poziom bezpieczeństwa

  Secure - Laser-Pointer

  Poziom bezpieczeństwa Secure

  Wskaźnik laserowy 300mW

  W wer­sji o pozio­mie bez­pie­czeń­stwa Secu­re znaj­du­je się ukry­ty znacz­nik bez­pie­czeń­stwa, widocz­ny dopie­ro po oświe­tle­niu pro­mien­ni­kiem podczerwieni.

  Poziom bezpieczeństwa Topsecure (BäderIdent®)

  Analizator Brandproof®

  Przy pomo­cy odpo­wied­nie­go ana­li­za­to­ra moż­na w każ­dej chwi­li spraw­dzić auten­tycz­ność i inte­gral­ność produktu.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät

  Zamów teraz.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te schre­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kürze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.