Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrona danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Pasujące akcesoria.

  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Pier­wszy dostęp­ny na rynku środek do usuwa­nia lakieru zabez­piecza­jącego śruby.

  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Akcesoria do tuby

  Końcówka dozująca

  Końcówka dozująca

  Końcówka dozu­ją­ca 40 mm, Ø wewnętrz­na: 1 mm

  Kapturek wielokrotnego użytku, do szybkiego zamykania

  Opc­ja szy­bkiego zamyka­nia tuby między poszczegól­ny­mi eta­pa­mi pracy.

  Magnetyczny uchwyt wkielokrotnego uzytku, na tubę

  Umożli­wia szy­bkie i łatwe mocow­anie tuby pomiędzy kole­jny­mi eta­pa­mi pracy.

  Zgniatacz do tuby z uchwytem

  Umożli­wia całkowite opróżnie­nie tuby i może służyć jako sto­jak na tuby. 

  Akcesoria do kartusza

  Dosierpistole

  Igły dozujące i pistolet dozujący

  Igła dozu­ją­ca 1/4 cala

  Ø wewnętrz­na: 0,33 mm
  Ø wewnętrz­na: 0,41 mm
  Ø wewnętrz­na: 0,58 mm
  Ø wewnętrz­na: 0,84 mm
  Ø wewnętrz­na: 1,19 mm
  Ø wewnętrz­na: 1,37 mm

  Akcesoria — poziom bezpieczeństwa

  Secure - Laser-Pointer

  Poziom bezpieczeństwa Secure

  Wskaźnik laserowy 300mW

  W wer­sji o poziomie bez­pieczeńst­wa Secure zna­j­du­je się ukry­ty znacznik bez­pieczeńst­wa, widoczny dopiero po oświ­etle­niu promi­en­nikiem podczerwieni.

  Poziom bezpieczeństwa Topsecure (BäderIdent®)

  Analizator Brandproof®

  Przy pomo­cy odpowied­niego anal­iza­to­ra moż­na w każdej chwili sprawdz­ić aut­en­ty­czność i inte­gral­ność produktu.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät