Seria Standard

Nasz Schrauben­sicherungslack Stan­dard to nieod­zow­na pomoc umożli­wia­ją­ca zabez­pieczanie, znakowanie, plom­bowanie, pieczę­towanie oraz zdoby­cie infor­ma­cji o manip­u­lac­jach dokony­wanych na danym produkcie.

Kolory

 • Biały

  #11000

 • Żół­ty

  #12000

 • Czer­wony

  #13000

 • Niebies­ki

  #14000

 • Zielony

  #15000

 • Szary

  #17000

 • Czarny

  #18000

 • Pomarań-czowy

  #12200

 • Różowy

  #13200

 • Przezro-czysty

  #10081

Dostępne poziomy bezpieczeństwa

Rozmiary pojemników

Specyfikacje przemysłowe

Do pobrania

Seria Standard.

Laki­er zabez­piecza­ją­cy śru­by z Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 stanowi pro­dukt ref­er­en­cyjny na rynku lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by, a przy tym od lat zna­j­du­je nie­zlic­zone zas­tosowa­nia w zakładach pro­duk­cyjnych w Niem­czech i na całym świecie, zarówno w małych, jak i w śred­nich oraz dużych fir­ma­ch prze­mysłowych, a także w kon­cer­nach o zasięgu globalnym.

Nasz laki­er zabez­piecza­ją­cy śru­by to nieod­zow­na pomoc umożli­wia­ją­ca zabez­pieczanie, znakowanie, plom­bowanie, pieczę­towanie oraz zdoby­cie infor­ma­cji o manip­u­lac­jach dokony­wanych na danym pro­duk­cie. Uży­wa się go w prze­myśle moto­ryza­cyjnym, w branży lot­niczej, elek­tron­icznej, w budowie maszyn oraz mechan­ice pre­cyzyjnej, do zabez­piecza­nia połączeń śrubowych, wtykowych oraz połączeń obudów.

Technologia i nanoszenie.

Pro­ces tech­no­log­iczny Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG, opar­ty na trady­cji, umożli­wił zapro­jek­towanie pro­duk­tu o doskon­ałej jakoś­ci, ide­al­nie speł­ni­a­jącego swo­je funkc­je, przy uży­ciu surow­ców pozwala­ją­cych maksy­mal­nie chronić zdrowie ludzkie oraz zaso­by przy­rod­nicze i od lat sprawdza się wręcz doskonale. To nie przy­padek więc, że nasz laki­er zabez­piecza­ją­cy do śrub nie ma równych sobie pro­duk­tów w tej branży.

Nasz Schrauben­sicherungslack jest odporny na dzi­ałanie wody, ole­ju i ben­zyny oraz na roz­cieńc­zone zasady i kwasy. Z powodze­niem moż­na go uży­wać w tem­per­at­u­rach do 125°C. W zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowa­nia i potrzeb­nej iloś­ci nasz Schrauben­sicherungslack moż­na zamówić w roz­maitych pojem­nikach, mają­cych różną obję­tość. Ofer­u­je­my go w tubkach po 20 ml, w kar­tuszach po 30 i 50 ml oraz w puszkach po 1 kg.

Ochrona oryginalności Twoich części.

Schrauben­sicherungslack jest nieod­zowny jako środek do zabez­piecza­nia wszelkiego rodza­ju połączeń śrubowych, stosowanych w budowie maszyn, mechan­ice pre­cyzyjnej, prze­myśle moto­ryza­cyjnym i w elektronice.

Schrauben­sicherungslack zabez­piecza Two­je ory­gi­nalne częś­ci przed dokony­waniem na nich manip­u­lacji, umożli­wia­jąc uzyskanie potwierdzenia polu­zowa­nia śrub bądź rozłączenia połączeń.

Schrauben­sicherungslack stanowi dowód bez­pieczeńst­wa jakoś­ciowego Twoich częś­ci pod­czas audy­tu w trak­cie pro­dukcji oraz w cza­sie kon­troli pro­duk­tu, gdyż umożli­wia opa­trze­nie pro­duk­tu pieczę­cią lakową.

Trzy poziomy największego bezpieczeństwa.

W zależnoś­ci od potrzeb możesz zamówić ser­ię Stan­dard o poziomach bez­pieczeńst­wa Basic (wer­s­ja stan­dar­d­owa), Secure i Topse­cure (BäderI­dent®)

Zamów nasz Schraubensicherungslack Standard.

Przewiń do góry