Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­he­its­stu­fe aus.


  * Die Sicher­he­its­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochro­na danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespe­ichert werden. 


  Produkt referencyjny od roku 1962.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Seria Standard

  Nasz lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym produkcie.

  Kolory

  • Bia­ły

  • Żół­ty

  • Czer­wo­ny

  • Nie­bie­ski

  • Zie­lo­ny

  • Sza­ry

  • Czar­ny

  • Poma­rań­czo­wy

  • Różo­wy

  • Prze­zro­czy­sty

  Poziom bezpieczeństwa

  Rozmiary pojemników

  • Icon TubeTub­ka 20 ml
  • Icon TubeKar­tusz 30 ml/50 ml
  • Icon TubePusz­ka 1 kg

  Specyfikacje przemysłowe

  • Air­bus-Spe­zi­fi­ka­tion ECS‑L 2274
  • Boeing-Spe­zi­fi­ka­tion BMS8 45 Type II
  • Rolls Roy­ce Spe­zi­fi­ka­tion MSRR1102 
  • Bosch Norm 2580–1

  Do pobrania

  Dowiedz się więcej o serii Standard.

  Lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by z Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 sta­no­wi pro­dukt refe­ren­cyj­ny na ryn­ku lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by, a przy tym od lat znaj­du­je nie­zli­czo­ne zasto­so­wa­nia w zakła­dach pro­duk­cyj­nych w Niem­czech i na całym świe­cie, zarów­no w małych, jak i w śred­nich oraz dużych fir­mach prze­my­sło­wych, a tak­że w kon­cer­nach o zasię­gu globalnym.

  Nasz lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym pro­duk­cie. Uży­wa się go w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym, w bran­ży lot­ni­czej, elek­tro­nicz­nej, w budo­wie maszyn oraz mecha­ni­ce pre­cy­zyj­nej, do zabez­pie­cza­nia połą­czeń śru­bo­wych, wty­ko­wych oraz połą­czeń obudów.

  Pro­ces tech­no­lo­gicz­ny Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG, opar­ty na tra­dy­cji, umoż­li­wił zapro­jek­to­wa­nie pro­duk­tu o dosko­na­łej jako­ści, ide­al­nie speł­nia­ją­ce­go swo­je funk­cje, przy uży­ciu surow­ców pozwa­la­ją­cych mak­sy­mal­nie chro­nić zdro­wie ludz­kie oraz zaso­by przy­rod­ni­cze i od lat spraw­dza się wręcz dosko­na­le. To nie przy­pa­dek więc, że nasz lakier zabez­pie­cza­ją­cy do śrub nie ma rów­nych sobie pro­duk­tów w tej branży.

  Nasz Schrauben­sicherungs­lack jest odpor­ny na dzia­ła­nie wody, ole­ju i ben­zy­ny oraz na roz­cień­czo­ne zasa­dy i kwa­sy. Z powo­dze­niem moż­na go uży­wać w tem­pe­ra­tu­rach do 125°C. W zależ­no­ści od rodza­ju zasto­so­wa­nia i potrzeb­nej ilo­ści nasz Schrauben­sicherungs­lack moż­na zamó­wić w roz­ma­itych pojem­ni­kach, mają­cych róż­ną obję­tość. Ofe­ru­je­my go w tub­kach po 20 ml, w kar­tu­szach po 30 i 50 ml oraz w pusz­kach po 1 kg.

  Schraubensicherungslack Standard

  Eine Standard Reihe, viele Möglichkeiten.

  1. Torque loosening indicator

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest sto­so­wa­ny jako torque loose­ning indi­ca­tor do natych­mia­sto­we­go wykry­wa­nia poluzowania/odkręcenia połą­czeń śru­bo­wych istot­nych dla bezpieczeństwa. 

  2. Visual inspection marker

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest uży­wa­ny jako visu­al inspec­tion mar­ker, aby wska­zać, żepo­łą­cze­nie śru­bo­we zosta­ło pra­wi­dło­wo dokrę­co­ne lub jaki­kol­wiek inny ele­ment został sprawdzony/zwolniony.

  3. Tamper indicator

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest uży­wa­ny jako tam­per indi­ca­tor w celu wska­za­nia, czy połą­cze­nia śru­bo­we lub ele­men­ty zosta­ły polu­zo­wa­ne bez upoważnienia. 

  4. Assigment indicator

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest uzy­wa­ny jako assi­gn­ment indi­ca­tor, aby wska­zać, któ­ry punkt w łań­cu­chu pro­duk­cyj­nym (np. pro­duk­cja, mon­taż, kon­ser­wa­cja) pra­co­wał jako ostat­ni na danym elemencie. 

  Przyczyna zastosowania

  3. Tamper indicator

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest uży­wa­ny jako tam­per indi­ca­tor w celu wska­za­nia, czy połą­cze­nia śru­bo­we lub ele­men­ty zosta­ły polu­zo­wa­ne bez upoważnienia. 

  Dowiedz się więcej

  Aplikacja

  3. Tamper indicator

  Środowisko i zdrowie

  Wypro­du­ko­wa­no z mate­ria­łów przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska i człowieka

  Opór

  Nasz Schraubensicherungslack Standard jest odporny na działanie wody, oleju i benzyny oraz na rozcieńczone zasady i kwasy. Z powodzeniem można go używać w temperaturach do 125°C.

  Przyczyna zastosowania

  1. Torque loosening indicator

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest sto­so­wa­ny jako torque loose­ning indi­ca­tor do natych­mia­sto­we­go wykry­wa­nia poluzowania/odkręcenia połą­czeń śru­bo­wych istot­nych dla bezpieczeństwa. 

  Dowiedz się więcej

  Aplikacja

  2. Visual inspection marker

  Przyczyna zastosowania

  2. Visual inspection marker

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest uży­wa­ny jako visu­al inspec­tion mar­ker, aby wska­zać, żepo­łą­cze­nie śru­bo­we zosta­ło pra­wi­dło­wo dokrę­co­ne lub jaki­kol­wiek inny ele­ment został sprawdzony/zwolniony.

  Dowiedz się więcej

  Aplikacja

  2. Visual inspection marker

  Przyczyna zastosowania

  4. Assigment indicator

  Lakier do zabez­pie­cza­nia śrub jest uzy­wa­ny jako assi­gn­ment indi­ca­tor, aby wska­zać, któ­ry punkt w łań­cu­chu pro­duk­cyj­nym (np. pro­duk­cja, mon­taż, kon­ser­wa­cja) pra­co­wał jako ostat­ni na danym elemencie. 

  Dowiedz się więcej

  Aplikacja

  4. Assigment indicator

  Trzy poziomy największego bezpieczeństwa.

  W zależności od potrzeb możesz zamówić serię Standard o poziomach bezpieczeństwa Basic (wersja standardowa), Secure i Topsecure (BäderIdent®).

  Schraubensicherungslack Standard

  Pasujące akcesoria.

  Dostar­cza­my sze­ro­ką gamę akce­so­riów do naszych lakie­rów do zabez­pie­cza­nia śrub.

  Schnellverschlusskappe

  Zamów teraz.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te schre­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kürze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.