Seria Standard

 • Szyb­ko­sch­ną­cy
 • Nie­prze­wo­dzą­cy
 • Dobra odpor­ność na dzia­ła­nie mediów

Nasz Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym pro­duk­cie.

Kolory

 • Bia­ły

  #11000

 • Żół­ty

  #12000

 • Czer­wo­ny

  #13000

 • Nie­bie­ski

  #14000

 • Zie­lo­ny

  #15000

 • Sza­ry

  #17000

 • Czar­ny

  #18000

 • Poma­rań-czo­wy

  #12200

 • Różo­wy

  #13200

 • Prze­zro-czy­sty

  #10081

Dostępne poziomy bezpieczeństwa

Rozmiary pojemników

 • Tub­ka 20 ml
 • Kar­tusz 30 ml/50 ml
 • Pusz­ka 1 kg

Specyfikacje przemysłowe

 • Air­bus-Spe­ci­fi­ca­tion ECS‑L 2274
 • Boeing-Spe­ci­fi­ca­tion BMS8 45 Type II
 • Rolls Roy­ce Spe­ci­fi­ca­tion MSRR1102
 • Bosch Norm 2580–1

Do pobrania

Seria Standard.

Lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by z Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 sta­no­wi pro­dukt refe­ren­cyj­ny na ryn­ku lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by, a przy tym od lat znaj­du­je nie­zli­czo­ne zasto­so­wa­nia w zakła­dach pro­duk­cyj­nych w Niem­czech i na całym świe­cie, zarów­no w małych, jak i w śred­nich oraz dużych fir­mach prze­my­sło­wych, a tak­że w kon­cer­nach o zasię­gu glo­bal­nym.

Nasz lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym pro­duk­cie. Uży­wa się go w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym, w bran­ży lot­ni­czej, elek­tro­nicz­nej, w budo­wie maszyn oraz mecha­ni­ce pre­cy­zyj­nej, do zabez­pie­cza­nia połą­czeń śru­bo­wych, wty­ko­wych oraz połą­czeń obu­dów.

Technologia i nanoszenie.

Pro­ces tech­no­lo­gicz­ny Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG, opar­ty na tra­dy­cji, umoż­li­wił zapro­jek­to­wa­nie pro­duk­tu o dosko­na­łej jako­ści, ide­al­nie speł­nia­ją­ce­go swo­je funk­cje, przy uży­ciu surow­ców pozwa­la­ją­cych mak­sy­mal­nie chro­nić zdro­wie ludz­kie oraz zaso­by przy­rod­ni­cze i od lat spraw­dza się wręcz dosko­na­le. To nie przy­pa­dek więc, że nasz lakier zabez­pie­cza­ją­cy do śrub nie ma rów­nych sobie pro­duk­tów w tej bran­ży.

Nasz Schrauben­sicherungs­lack jest odpor­ny na dzia­ła­nie wody, ole­ju i ben­zy­ny oraz na roz­cień­czo­ne zasa­dy i kwa­sy. Z powo­dze­niem moż­na go uży­wać w tem­pe­ra­tu­rach do 125°C. W zależ­no­ści od rodza­ju zasto­so­wa­nia i potrzeb­nej ilo­ści nasz Schrauben­sicherungs­lack moż­na zamó­wić w roz­ma­itych pojem­ni­kach, mają­cych róż­ną obję­tość. Ofe­ru­je­my go w tub­kach po 20 ml, w kar­tu­szach po 30 i 50 ml oraz w pusz­kach po 1 kg.

Ochrona oryginalności Twoich części.

Schrauben­sicherungs­lack jest nie­odzow­ny jako śro­dek do zabez­pie­cza­nia wszel­kie­go rodza­ju połą­czeń śru­bo­wych, sto­so­wa­nych w budo­wie maszyn, mecha­ni­ce pre­cy­zyj­nej, prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym i w elek­tro­ni­ce.

Schrauben­sicherungs­lack zabez­pie­cza Two­je ory­gi­nal­ne czę­ści przed doko­ny­wa­niem na nich mani­pu­la­cji, umoż­li­wia­jąc uzy­ska­nie potwier­dze­nia polu­zo­wa­nia śrub bądź roz­łą­cze­nia połą­czeń.

Schrauben­sicherungs­lack sta­no­wi dowód bez­pie­czeń­stwa jako­ścio­we­go Two­ich czę­ści pod­czas audy­tu w trak­cie pro­duk­cji oraz w cza­sie kon­tro­li pro­duk­tu, gdyż umoż­li­wia opa­trze­nie pro­duk­tu pie­czę­cią lako­wą.

Trzy poziomy największego bezpieczeństwa.

W zależ­no­ści od potrzeb możesz zamó­wić serię Stan­dard o pozio­mach bez­pie­czeń­stwa Basic (wer­sja stan­dar­do­wa), Secu­re i Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®)

Zamów nasz Schraubensicherungslack Standard.

Przewiń do góry