Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrona danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Schraubensicherungslack.

  Fab­ry­ka lakierów Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 spec­jal­izu­je się w pro­dukcji lakierów zabez­piecza­ją­cych śruby(lakierów plombujących/znakujących) dla prze­mysłu obróbczego.

  Lakier do zabezpieczania śrub

  Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Seria Standard

  Nasz laki­er zabez­piecza­ją­cy śru­by to nieod­zow­na pomoc umożli­wia­ją­ca zabez­pieczanie, znakowanie, plom­bowanie, pieczę­towanie oraz zdoby­cie infor­ma­cji o manip­u­lac­jach dokony­wanych na danym produkcie.

  • Biały

   #11000

  • Żół­ty

   #12000

  • Czer­wony

   #13000

  • Niebies­ki

   #14000

  • Zielony

   #15000

  • Szary

   #17000

  • Czarny

   #18000

  • Pomarańc­zowy

   #12200

  • Różowy

   #13200

  • Przezroczysty

   #10081

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Seria Zero

  Schrauben­sicherungslack Zero z Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG to pier­wszy sys­te­mowy laki­er zabez­piecza­ją­cy, stwor­zony w całoś­ci na bazie wody, nieuwal­ni­a­ją­cy roz­puszczal­ników organ­icznych (bez lot­nych sub­stancji organ­icznych VOC). 

  • Biały

   #11000w

  • Żół­ty

   #12000w

  • Czer­wony

   #13000w

  • Niebies­ki

   #14000w

  • Zielony

   #15000w

  • Szary

   #17000w

  • Czarny

   #18000w

  • Pomarańc­zowy

   #12200w

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe
  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Seria Fast Dry

  Schrauben­sicherungslack Fast Dry od firmy Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG jest bard­zo szy­bkoschną­cym sys­te­mem lakierów zabez­piecza­ją­cych, który charak­teryzu­je się doskon­ały­mi właś­ci­woś­ci­a­mi anty­pośl­iz­gowy­mi i dobrą przyczepnością.

  • Biały

   #11000f

  • Żół­ty

   #12000f

  • Czer­wony

   #13000f

  • Niebies­ki

   #14000f

  • Zielony

   #15000f

  • Szary

   #17000f

  • Czarny

   #18000f

  • Pomarańc­zowy

   #12200f

  • Różowy

   #13200f

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Lakier do zabezpieczania śrub

  Większe bezpieczeństwo dzięki dwóm dodatkowym poziomom zabezpieczeń.

  Secure

  W wer­sji o poziomie bez­pieczeńst­wa Secure zna­j­du­je się ukry­ty znacznik bez­pieczeńst­wa, widoczny dopiero po oświ­etle­niu promi­en­nikiem podczerwieni.

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Topsecure (BäderIdent®)

  Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

  Akcesoria

  Idealne uzupełnienie.

  Zmywacz uniwersalny

  Ide­al­nie nada­je się do szy­bkiego usuwa­nia lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by (lakierów plombujących/znakujących).

  Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

  Inne akcesoria

  Dostar­cza­my sze­roką gamę akce­soriów do naszych lakierów do zabez­piecza­nia śrub.