Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrona danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Jednoznaczna identyfikacja produktu.
  Tylko dla Ciebie.

  Sicherheitsstufe Topsecure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Blackbox

  Poziom bezpieczeństwa Topsecure (BäderIdent®)

  Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

  Dostepny w następujących lakierach i farbach

  • Seria Stan­dard
   • Biały

    #11001

   • Żół­ty

    #12001

   • Czer­wony

    #13001

   • Niebies­ki

    #14001

   • Zielony

    #15001

   • Pomarańc­zowy

    #12201

   • Różowy

    #13201

  • Seria Zero
   • Biały

    #11001w

   • Żół­ty

    #12001w

   • Czer­wony

    #13001w

   • Niebies­ki

    #14001w

   • Zielony

    #15001w

   • Pomarańc­zowy

    #12201w

   • Różowy

    #13201w

  • Seria Fast Dry
   • Biały

    #11001f

   • Żół­ty

    #12001f

   • Czer­wony

    #13001f

   • Niebies­ki

    #14001f

   • Zielony

    #15001f

   • Pomarańc­zowy

    #12201f

   • Różowy

    #13201f

  Rozmiary pojemników

  • Icon TubeTub­ka 20 ml
  • Icon TubeKar­tusz 30 ml/50 ml
  • Icon TubePusz­ka 1 kg

  Do pobrania

  Nowa generacja lakierów zabezpieczających.

  Ofer­u­jąc poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG zapew­nia skuteczną ochronę. Nasz niezwyk­le innowa­cyjny sys­tem umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

  Łatwe nakładanie

  Niezmieniony sposób obróbki we wszystkich naczyniach.

  Łatwość pomiaru

  Szybki wynik pomiaru — w ciągu sekundy.

  Przy pomo­cy odpowied­niego anal­iza­to­ra moż­na w każdej chwili sprawdz­ić aut­en­ty­czność i inte­gral­ność pro­duk­tu. Pre­cyzyjny pomi­ar poziomu znaczni­ka, wyko­nany przez detek­tor, spraw­ia, że sko­pi­owanie tego typu oznaczenia jest dla fałsz­erzy prak­ty­cznie niemożliwe.

  topsecure-messung-1000

  Metoda nieniszcząca

  Kontrola produktu na każdym etapie łańcucha dostaw.

  Mobil­na i nieniszczą­ca meto­da kon­troli umożli­wia sprawdzanie, które może być pow­tarzane tak częs­to, jak jest to wyma­gane, i które zawsze może odby­wać się na miejs­cu, a więc bez usuwa­nia lakieru zabez­piecza­jącego śruby.

  Lackmessung - Topsecure (BäderIdent®)
  Odtwórz wideo

  Ochrona oryginalności Twoich części.

  Chęt­nie wspól­nie z Tobą opracu­je­my odpowied­nie rozwiązanie, umożli­wia­jące zapewnie­nie indy­wid­u­al­nie dopa­sowanej ochrony Twoich produktów.

  Idealne rozwiązanie.

  Potwierdzenie oryginalności

  Zabezpieczenie towaru/ochrona marki

  Potwierdzenie otwarcia

  Wykrywanie dokonanych manipulacji

  Unikatowa ochrona.

  Indywidualny i niepowtarzalny kod produktu, spersonalizowany dla każdego klienta

  Trwała, niezniszczalna i nieusuwalna ochrona

  Łatwość zastosowania, niewielkie koszty i minimalne zapotrzebowanie na miejsce

  Manip­u­lac­je dokony­wane na Twoich pro­duk­tach oraz fałs­zowanie ich nie tylko zagraża rep­utacji Two­jej firmy, a tym samym pod­waża zau­fanie klien­tów do Two­jej firmy, ale może wiązać się także ze znacznym ryzykiem finan­sowym. Pon­ad­to wzras­ta wów­czas praw­dopodobieńst­wo postępowa­nia sądowego z powodu nieuza­sad­nionych roszczeń zwrot­nych i odszkodowaw­czych, co potenc­jal­nie spowodu­je znaczne szkody dla Two­jej firmy.

  A wszystko to w odrobinie lakieru.

  Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) zapewniony jest dzię­ki obec­noś­ci w sys­temie lakieru­ją­cym nowego dodatku o niewielkim stężeniu.

  Cząsteczki markera. Poprzez kompozycję różnych cząsteczek markera, tworzymy unikalną farbę tylko dla Ciebie.

  Zabezpieczone połączenie śrubowe. Przy pomocy odpowiedniego analizatora można w każdej chwili sprawdzić autentyczność i integralność produktu.

  Ten dodatek to nieor­gan­iczny znacznik flu­o­res­cen­cyjny. W przy­pad­ku koniecznoś­ci dokład­niejszego określe­nia stanu pro­duk­tu poziom cech charak­terysty­cznych znaczni­ka flu­o­res­cen­cyjnego moż­na mierzyć przy uży­ciu małego przenośnego detek­to­ra. Pomi­ar poziomu znaczni­ka moż­na wykon­ać w postaci pró­by nieniszczącej, w ciągu kilku sekund, w dowol­nym momen­cie, bezpośred­nio na miejs­cu, co niesie ze sobą wiele korzyś­ci praktycznych.

  Twoje dane są u nas w bezpiecznych rękach.

  W fir­mie Bäder® umożli­wiamy naszym klien­tom zaawan­sowane pro­cesy bez­pieczeńst­wa i ochrony danych, które chronią ich pro­duk­ty i dane.

  Dla zapewnienia skutecznej i wyda­jnej ochrony przed naduży­ci­a­mi i manip­u­lac­ja­mi waż­na jest jed­nak nie tylko jakość, a tym samym zabez­piecze­nie przed podra­bi­an­iem zas­tosowanego rozwiąza­nia doty­czącego oznaczeń, ale także bez­piecz­na dys­try­buc­ja i gwaran­towana poufność infor­ma­cji odnoszą­cych się do danego klien­ta. Dlat­ego też dys­try­buc­ja i bez­pieczeńst­wo infor­ma­cji są naszym najwyższym pri­o­ry­tetem. W celu ich zapewnienia każde zamówie­nie real­i­zowane jest zgod­nie ze ściśle określonym pro­tokołem, który zapew­nia maksy­mal­ną możli­wą prze­jrzys­tość, a tym samym umożli­wia iden­ty­fikowal­ność każdego poszczegól­nego eta­pu produkcji.

  Doskonałe partnerstwo.

  Nasz poziom bezpieczeństwa Topsecure (BäderIdent®) jest oferowany we współpracy z firmą Polysecure GmbH.

  Akcesoria

  Analizator Brandproof®

  Przy pomo­cy odpowied­niego anal­iza­to­ra moż­na w każdej chwili sprawdz­ić aut­en­ty­czność i inte­gral­ność produktu.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät