Lackfabrik Bäder

Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

Fabry­ka lakie­rów Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śruby(lakierów plombujących/znakujących) dla prze­my­słu obrób­cze­go. Ofe­ru­je­my całą gamę róż­no­rod­nych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by, któ­re, w zależ­no­ści od pla­no­wa­nych zasto­so­wań, mogą być uży­wa­ne w wer­sji pod­sta­wo­wej lub do zapew­nie­nia pozio­mów bez­pie­czeń­stwa Secu­re i Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®).

Infor­ma­cje o liście pro­duk­tów

Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

Fabry­ka lakie­rów Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 spe­cja­li­zu­je się

w pro­duk­cji lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śruby(lakierów plombujących/znakujących) dla prze­my­słu obrób­cze­go. Ofe­ru­je­my całą gamę róż­no­rod­nych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by, któ­re, w zależ­no­ści od pla­no­wa­nych zasto­so­wań, mogą być uży­wa­ne w wer­sji pod­sta­wo­wej lub do zapew­nie­nia pozio­mów bez­pie­czeń­stwa Secu­re i Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®).

Zwiększanie bezpieczeństwa w każdej potrzebie.

Odtwórz wideo

BäderIdent®. Rewolucja technologiczna.

Odtwórz wideo

Potencjalne obszary zastosowań.

Ist­nie­je wie­le róż­nych obsza­rów zasto­so­wań dla naszych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by. Mogą one być uży­wa­ne do zapew­nie­nia ory­gi­nal­no­ści dane­go wyro­bu, peł­nić rolę zabez­pie­cze­nia przed ewen­tu­al­ny­mi mani­pu­la­cja­mi i środ­ka umoż­li­wia­ją­ce­go stwier­dze­nie otwar­cia pro­duk­tu, dla­te­go też są waż­ne dla każ­dej gałę­zi prze­my­słu.

Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

Zabez­pie­cza­my pro­duk­ty ponad 20 000 firm dzia­ła­ją­cych w bran­ży prze­my­sło­wej na całym świe­cie.

To właśnie my.

Fabry­ka lakie­rów Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG zosta­ła zało­żo­na w 1936 roku przez Pau­la Bäde­ra. Na począt­ku ist­nie­nia fabry­ki jej dzia­łal­ność kon­cen­tro­wa­ła się na pro­duk­cji lakie­rów do mebli. Po II woj­nie świa­to­wej pro­wa­dze­nie fir­my prze­ję­li Georg Mar­tin i Kurt Pflan­zer, któ­rzy posta­no­wi­li poło­żyć nacisk na wytwa­rza­nie lakie­rów mają­cych zasto­so­wa­nie w prze­my­śle, co w efek­cie dopro­wa­dzi­ło do opra­co­wa­nia w roku 1962 lakie­ru zabez­pie­cza­ją­ce­go śru­by. Od tam­tej pory Bäder GmbH & Co. KG, zaopa­tru­ją­cy ponad 10 000 klien­tów w bran­żach prze­my­sło­wych nale­ży do gru­py wio­dą­cych dostaw­ców lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by na całym świe­cie, a przy tym od lat usta­la stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa tych pro­duk­tów w bran­ży prze­my­sło­wej dla zdro­wia czło­wie­ka i dla śro­do­wi­ska, a tak­że wpro­wa­dza inno­wa­cje, będą­ce odpo­wie­dzią na potrze­by klien­tów.

Przewiń do góry