Lackfabrik Bäder

Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

Fab­ry­ka lakierów Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 spec­jal­izu­je się w pro­dukcji lakierów zabez­piecza­ją­cych śruby(lakierów plombujących/znakujących) dla prze­mysłu obróbczego. Ofer­u­je­my całą gamę różnorod­nych lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by, które, w zależnoś­ci od planowanych zas­tosowań, mogą być uży­wane w wer­sji pod­sta­wowej lub do zapewnienia poziomów bez­pieczeńst­wa Secure i Topse­cure (BäderI­dent®).

Infor­ma­c­je o liś­cie produktów

Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

Fab­ry­ka lakierów Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG od roku 1962 spec­jal­izu­je się

w pro­dukcji lakierów zabez­piecza­ją­cych śruby(lakierów plombujących/znakujących) dla prze­mysłu obróbczego. Ofer­u­je­my całą gamę różnorod­nych lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by, które, w zależnoś­ci od planowanych zas­tosowań, mogą być uży­wane w wer­sji pod­sta­wowej lub do zapewnienia poziomów bez­pieczeńst­wa Secure i Topse­cure (BäderI­dent®).

Zwiększanie bezpieczeństwa w każdej potrzebie.

Odtwórz wideo

BäderIdent®. Rewolucja technologiczna.

Odtwórz wideo

Potencjalne obszary zastosowań.

Ist­nieje wiele różnych obszarów zas­tosowań dla naszych lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by. Mogą one być uży­wane do zapewnienia ory­gi­nal­noś­ci danego wyrobu, pełnić rolę zabez­pieczenia przed ewen­tu­al­ny­mi manip­u­lac­ja­mi i środ­ka umożli­wia­jącego stwierdze­nie otwar­cia pro­duk­tu, dlat­ego też są ważne dla każdej gałęzi przemysłu.

Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

Zabez­piecza­my pro­duk­ty pon­ad 20 000 firm dzi­ała­ją­cych w branży prze­mysłowej na całym świecie.

Wiodące firmy na całym świecie już nam zaufały.

To właśnie my.

Fab­ry­ka lakierów Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG została założona w 1936 roku przez Paula Bädera. Na początku ist­nienia fab­ry­ki jej dzi­ałal­ność kon­cen­trowała się na pro­dukcji lakierów do mebli. Po II wojnie świa­towej prowadze­nie firmy prze­jęli Georg Mar­tin i Kurt Pflanz­er, którzy postanow­ili położyć nacisk na wyt­warzanie lakierów mają­cych zas­tosowanie w prze­myśle, co w efek­cie doprowadz­iło do opra­cow­a­nia w roku 1962 lakieru zabez­piecza­jącego śru­by. Od tamtej pory Bäder GmbH & Co. KG, zaopa­tru­ją­cy pon­ad 10 000 klien­tów w branżach prze­mysłowych należy do grupy wiodą­cych dostaw­ców lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by na całym świecie, a przy tym od lat usta­la stan­dardy bez­pieczeńst­wa tych pro­duk­tów w branży prze­mysłowej dla zdrowia człowieka i dla środowiska, a także wprowadza innowac­je, będące odpowiedz­ią na potrze­by klientów.

Przewiń do góry