Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrona danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder®

  Smart torque seal solutions.

  Poziom bezpieczeństwa Topsecure (BäderIdent®)

  Technologia o określonym przeznaczeniu.

  Poziom bez­pieczeńst­wa Topse­cure (BäderI­dent®) umożli­wia przeprowadze­nie jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji, a tym samym stanowi wypróbowany środek uniemożli­wia­ją­cy fałs­zowanie pro­duk­tu oraz dokony­wanie na nim jakichkol­wiek manipulacji.

  Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

  Ofer­u­je­my całą gamę różnorod­nych lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by, które, w zależnoś­ci od planowanych zas­tosowań, mogą być uży­wane w wer­sji pod­sta­wowej lub do zapewnienia poziomów bez­pieczeńst­wa Secure i Topse­cure (BäderI­dent®).

  Zwiększanie bezpieczeństwa w każdej potrzebie.

  Odtwórz wideo

  BäderIdent®.
  Rewolucja technologiczna.

  Odtwórz wideo

  Lackfabrik Bäder

  Zaufały nam już wiodące firmy na całym świecie.

  Zabez­piecza­my pro­duk­ty pon­ad 20.000 przed­siębiorstw prze­mysłowych na całym świecie. I robimy to już od 1962 roku.

  Lackfabrik Bäder

  Pasujące akcesoria.

  Dostar­cza­my sze­roką gamę akce­soriów do naszych lakierów do zabez­piecza­nia śrub.

  Schnellverschlusskappe