Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­he­its­stu­fe aus.


  * Die Sicher­he­its­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochro­na danych zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass meine Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

  Smart torque seal solutions.

  Poziom bezpieczeństwa Topsecure (BäderIdent®)

  Technologia o określonym przeznaczeniu.

  Poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek manipulacji.

  Zapoznaj się z krótką historią naszych produktów.

  Ofe­ru­je­my całą gamę róż­no­rod­nych lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych śru­by, któ­re, w zależ­no­ści od pla­no­wa­nych zasto­so­wań, mogą być uży­wa­ne w wer­sji pod­sta­wo­wej lub do zapew­nie­nia pozio­mów bez­pie­czeń­stwa Secu­re i Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®).

  Tube - Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Lakier do zabezpieczania śrub

  Seria Standard

  Nasz lakier zabez­pie­cza­ją­cy śru­by to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym produkcie.

  Tube - Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Nach­hal­tig­ke­it

  Lakier do zabezpieczania śrub

  Seria Zero

  Schrauben­sicherungs­lack Zero z Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG to pierw­szy sys­te­mo­wy lakier zabez­pie­cza­ją­cy, stwo­rzo­ny w cało­ści na bazie wody, nie­uwal­nia­ją­cy roz­pusz­czal­ni­ków orga­nicz­nych (bez lot­nych sub­stan­cji orga­nicz­nych VOC).

  Tube - Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Extrem schnell trocken

  Lakier do zabezpieczania śrub

  Seria Fast Dry

  Schrauben­sicherungs­lack Fast Dry od fir­my Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG jest bar­dzo szyb­ko­sch­ną­cym sys­te­mem lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się dosko­na­ły­mi wła­ści­wo­ścia­mi anty­po­śli­zgo­wy­mi i dobrą przyczepnością.

  Flasche - Universal Schraubensicherungslack Entferner

  Akcesoria

  Zmywacz uniwersalny

  Ide­al geeignet zum schnel­len Lösen von Schrau­ben­si­che­rung­slac­ken (Plom­bier-/Si­gnier­lac­ken)

  Zubehör für Schraubensicherungslack

  Akcesoria

  Passendes Zubehör

  Dostar­cza­my sze­ro­ką gamę akce­so­riów do naszych lakie­rów do zabez­pie­cza­nia śrub. 

  BäderIdent®.
  Rewolucja technologiczna.

  Poziom bez­pie­czeń­stwa Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji, a tym samym sta­no­wi wypró­bo­wa­ny śro­dek unie­moż­li­wia­ją­cy fał­szo­wa­nie pro­duk­tu oraz doko­ny­wa­nie na nim jakich­kol­wiek manipulacji.

  Odtwórz wideo

  Zwiększanie bezpieczeństwa w każdej potrzebie.

  Więk­sze bez­pie­czeń­stwo dzię­ki dwóm dodat­ko­wym pozio­mom zabezpieczeń.

  Lackfabrik Bäder

  Zaufały nam już wiodące firmy na całym świecie.

  Zabez­pie­cza­my pro­duk­ty ponad 20.000 przed­się­biorstw prze­my­sło­wych na całym świe­cie. I robi­my to już od 1962 roku.

  Lackfabrik Bäder

  Pasujące akcesoria.

  Dostar­cza­my sze­ro­ką gamę akce­so­riów do naszych lakie­rów do zabez­pie­cza­nia śrub.

  Schnellverschlusskappe

  Zamów teraz.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­neh­men möch­ten. Bit­te schre­iben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kürze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.