Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cyverk­lar­ing zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder®

  Smart torque seal solutions.

  Veiligheidsniveau Topsecure (BäderIdent®)

  Technologie met een doel

  Het vei­lighei­d­sniveau Topse­cure (BäderI­dent®) maakt een duidelijke pro­duc­ti­den­ti­fi­catie mogelijk en is daarmee een probaat mid­del tegen pro­ductver­vals­ing en ‑manip­u­latie van welke aard dan ook.

  Kijk eens naar onze producten.

  Afhanke­lijk van het toegepass­ings­ge­bied bieden wij u hier­voor een reeks ver­schil­lende schroe­fver­gren­del­ingslakken aan die zow­el in de basisuit­vo­er­ing als in de vei­lighei­d­sniveaus Secure en Topse­cure (BäderI­dent®) kun­nen wor­den gebruikt.

  Het verhogen van de veiligheid voor elke behoefte.

  Video afspe­len

  BäderIdent®.
  De technologische revolutie.

  Video afspe­len

  Lackfabrik Bäder

  Toonaangevende bedrijven wereldwijd vertrouwen al op ons.

  Wij beveili­gen de pro­ducten van meer dan 20.000 indus­triële bedri­jven wereldwijd.

  Lackfabrik Bäder

  Passende toebehoren.

  Wij lev­eren een omvan­grijk assor­ti­ment toe­be­horen die bij onze schroe­fver­gren­del­ingslakken passen.

  Schnellverschlusskappe