Lackfabrik Bäder

Kijk eens naar onze producten.

Die Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG spezial­isiert sich seit 1962 in der Her­stel­lung von Schrauben­sicherungslack­en (Plom­bier-/Sig­nier­lack­en) für die ver­ar­bei­t­ende Indus­trie. Je nach Anwen­dungs­feld bieten wir Ihnen hier­für eine Palette von ver­schiede­nen Schrauben­sicherungslack­en an, welche sowohl in ihrer Basisaus­führung als auch in den Sicher­heitsstufen Secure und Topse­cure (BäderI­dent®) ver­wen­det wer­den können.

Naar het productoverzicht

Het verhogen van de veiligheid voor elke behoefte.

Video afspe­len

BäderIdent®. De technologische revolutie.

Video afspe­len

Kijk eens naar onze producten.

Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG is sinds 1962 gespe­cialiseerd in de pro­duc­tie van schroe­fver­gren­del­ingslakken (verzegelende/markeringslakken) voor de ver­w­erk­ende indus­trie. Afhanke­lijk van het toegepass­ings­ge­bied bieden wij u hier­voor een reeks ver­schil­lende schroe­fver­gren­del­ingslakken aan, die zow­el in de basisuit­vo­er­ing als in de vei­lighei­d­sniveaus Secure en Topse­cure (BäderI­dent®) kun­nen wor­den gebruikt.

Mogelijke toepassingsgebieden.

De mogelijke toepass­ings­ge­bieden van onze schroe­fver­gren­del­ingslakken zijn divers. Ze wor­den zow­el gebruikt als bewi­js van orig­i­naliteit, bescherming tegen manip­u­latie en open­ing en voor artikel­be­wak­ing en zijn daarom rel­e­vant voor de vei­ligheid in bij­na elke industrie.

Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

Wij beveili­gen de pro­ducten van meer dan 20.000 indus­triële bedri­jven wereldwijd.

Toonaangevende bedrijven wereldwijd vertrouwen ons al.

Dat zijn wij.

Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG werd in 1936 opgericht door Paul Bäder en richtte zich in eerste instantie op de pro­duc­tie van meubel­lak. Na de tweede werel­door­log werd het bedri­jf voort­gezet door Georg Mar­tin en Kurt Pflanz­er die zich nu meer richt­ten op de pro­duc­tie van indus­triële ver­ven, wat uitein­delijk lei­d­dde tot de ontwik­kel­ing van de schroe­fver­gren­del­ingslakken in 1962. Sinds­di­en is Bäder GmbH & Co. KG met meer dan 10.000 indus­triële klanten een van ’s werelds toon­aangevende lever­anciers van schroe­fver­gren­del­ingslakken en zet het bedri­jf al jaren de norm in zijn sec­tor wat betre­ft com­pat­i­biliteit voor mens en natu­ur en klant­gerichte innovatie.

Scroll naar top