Lackfabrik Bäder

Kijk eens naar onze producten.

Die Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG spe­zi­a­li­siert sich seit 1962 in der Her­stel­lung von Schrau­ben­si­che­rungslac­ken (Plom­bier-/Sig­nier­lac­ken) für die ver­ar­bei­ten­de Indu­strie. Je nach Anwen­dungs­feld bie­ten wir Ihnen hier­f­ür eine Palet­te von ver­schie­de­nen Schrau­ben­si­che­rungslac­ken an, wel­che sowohl in ihrer Basisaus­f­ührung als auch in den Sicher­heits­stu­fen Secu­re und Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) ver­wen­det wer­den kön­nen.

Naar het pro­duc­to­ver­zicht

Het verhogen van de veiligheid voor elke behoefte.

Video afspe­len

BäderIdent®. De technologische revolutie.

Video afspe­len

Kijk eens naar onze producten.

Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is sinds 1962 gespe­ci­a­li­seerd in de pro­duc­tie van schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (verzegelende/markeringslakken) voor de ver­wer­ken­de indu­strie. Afhan­ke­lijk van het toe­ge­pas­sings­ge­bied bie­den wij u hier­voor een reeks ver­schil­len­de schroef­ver­gren­de­lingslak­ken aan, die zowel in de basis­uit­voe­ring als in de vei­lig­heids­ni­veaus Secu­re en Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) kun­nen wor­den gebruikt.

Mogelijke toepassingsgebieden.

De moge­lij­ke toe­pas­sings­ge­bie­den van onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken zijn divers. Ze wor­den zowel gebruikt als bewijs van ori­gi­na­li­teit, bescher­ming tegen mani­pu­la­tie en ope­ning en voor arti­kel­be­wa­king en zijn daar­om rele­vant voor de vei­lig­heid in bij­na elke indu­strie.

Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

Wij bevei­li­gen de pro­duc­ten van meer dan 20.000 indu­stri­ë­le bedrij­ven wereld­wijd.

Dat zijn wij.

Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG werd in 1936 opge­richt door Paul Bäder en richt­te zich in eer­ste instan­tie op de pro­duc­tie van meu­bel­lak. Na de twee­de wereld­oor­log werd het bedrijf voort­ge­zet door Georg Mar­tin en Kurt Pflan­zer die zich nu meer richt­ten op de pro­duc­tie van indu­stri­ë­le ver­ven, wat uit­ein­de­lijk leiddde tot de ont­wik­ke­ling van de schroef­ver­gren­de­lingslak­ken in 1962. Sinds­dien is Bäder GmbH & Co. KG met meer dan 10.000 indu­stri­ë­le klan­ten een van ’s werelds toon­aan­ge­ven­de leve­ran­ciers van schroef­ver­gren­de­lingslak­ken en zet het bedrijf al jaren de norm in zijn sec­tor wat betreft com­pa­ti­bi­li­teit voor mens en natuur en klant­ge­rich­te inno­va­tie.

Scroll naar top