Bäder® – Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gew­ün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­f­ür kun­den­s­pe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­o­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cy­ver­kla­ring zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert werden. 


  Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

  Smart torque seal solutions.

  Veiligheidsniveau Topsecure (BäderIdent®)

  Technologie met een doel

  Het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) maakt een dui­de­lij­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­mee een pro­baat mid­del tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie van wel­ke aard dan ook.

  Kijk eens naar onze producten.

  Afhan­ke­lijk van het toe­ge­pas­sings­ge­bied bie­den wij u hier­voor een reeks ver­schil­len­de schroef­ver­gren­de­lingslak­ken aan die zowel in de basis­uit­voe­ring als in de vei­lig­heids­ni­veaus Secu­re en Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) kun­nen wor­den gebruikt.

  Tube - Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Schroefvergrendelingslak

  Standard-reeks

  Onze Schrauben­sicherungs­lack is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van manipulatie.

  Tube - Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Nach­hal­tig­keit

  Schroefvergrendelingslak

  Zero-reeks

  Unse­re Zero Rei­he ist das erste zu hun­dert Pro­zent auf Was­ser­ba­sis beste­hen­de Siche­rungslack-Sys­tem, wel­ches kom­plett ohne orga­ni­sche Lösungs­mit­tel aus­kommt (VOC-frei).

  Tube - Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Ext­rem schnell trocken

  Schroefvergrendelingslak

  Fast Dry-reeks

  De Schrauben­sicherungs­lack Fast Dry van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is een extreem snel­dro­gend schroef­ver­gren­de­lingslak­sys­teem dat wordt geken­merkt door een uit­ste­kend anti-uit­loop­ge­drag en goe­de hechtingseigenschappen.

  Flasche - Universal Schraubensicherungslack Entferner

  Toebehoren

  Universele verwijderaar

  Ide­al geeig­net zum schnel­len Lösen von Schrau­ben­si­che­rungslac­ken (Plom­bier-/Sig­nier­lac­ken)

  Zubehör für Schraubensicherungslack

  Toebehoren

  Passendes Zubehör

  Wij leve­ren een omvang­rijk assor­ti­ment toe­be­ho­ren die bij onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken passen. 

  BäderIdent®.
  De technologische revolutie.

  Het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) maakt een dui­de­lij­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­mee een pro­baat mid­del tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie van wel­ke aard dan ook.

  Video afspe­len
  Video afspe­len

  Het verhogen van de veiligheid voor elke behoefte.

  Meer vei­lig­heid met twee extra veiligheidsniveaus.

  Lackfabrik Bäder

  Toonaangevende bedrijven wereldwijd vertrouwen al op ons.

  Wij bevei­li­gen de pro­duc­ten van meer dan 20.000 indu­stri­ë­le bedrij­ven wereldwijd.

  Lackfabrik Bäder

  Passende toebehoren.

  Wij leve­ren een omvang­rijk assor­ti­ment toe­be­ho­ren die bij onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken passen.

  Schnellverschlusskappe

  Vraag nu.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­nehmen möch­ten. Bit­te schrei­ben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.