Bäder® – Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gew­ün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­f­ür kun­den­s­pe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­o­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cy­ver­kla­ring zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert werden. 


  Droogt tot 10 x sneller.

  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Fast Dry-reeks

  De Schrauben­sicherungs­lack Fast Dry van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is een extreem snel­dro­gend schroef­ver­gren­de­lingslak­sys­teem dat wordt geken­merkt door een uit­ste­kend anti-uit­loop­ge­drag en goe­de hechtingseigenschappen.

  Kleuren

  • Wit

  • Gel

  • Rood

  • Blauw

  • Groen

  • Grijs

  • Zwart

  • Oran­je

  • Roze

  Veiligheidsniveau

  Verpakkingsgroottes

  • Icon TubeTube 20 ml
  • Icon TubeKar­tu­sche 30 ml / 50 ml
  • Icon TubeDose 1 kg

  Industriële specificaties

  Download

  Erfahren Sie mehr über unsere Fast Dry Reihe.

  De Schrauben­sicherungs­lack Fast Dry van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is een extreem snel­dro­gend schroef­ver­gren­de­lingslak­sys­teem dat wordt geken­merkt door een uit­ste­kend anti-uit­loop­ge­drag en goe­de hechtingseigenschappen.

  Onze Schrauben­sicherungs­lack is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stek­ker- en behui­zings­aan­slui­tin­gen in de auto­mo­biel­in­du­strie, de lucht­vaart, in de elek­tro­ni­ca, de machi­ne­bouw en de precisietechniek.

  De tra­di­ti­o­neel nage­streef­de tech­no­lo­gi­sche aan­pak van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en fout­loos pro­duct te ont­wik­ke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebrui­ken die zo vrien­de­lijk moge­lijk zijn voor mens en natuur, heeft in onze Schrauben­sicherungs­lack Zero zijn waar­de bewe­zen. Zon­der het gebruik van orga­ni­sche oplos­mid­de­len (VOS-vrij) draagt het actief bij aan een meer kli­maat­vrien­de­lij­ke toe­komst en biedt het ook een vei­lig alter­na­tief voor con­ven­ti­o­ne­le vei­lig­heids­lak­sys­te­men die als gevaar­lij­ke stof­fen zijn geclassificeerd.

  Schraubensicherungslack Fast Dry

  Eine Fast Dry Reihe, viele Möglichkeiten.

  Eigenschappen

  De Schraubensicherungslack Fast Dry van Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG is een extreem sneldrogend schroefvergrendelingslaksysteem dat wordt gekenmerkt door een uitstekend anti-uitloopgedrag en goede hechtingseigenschappen. 

  1. Torque loosening indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tor­que loo­se­ning indi­ca­tor gebruikt om het loskomen/losraken van vei­lig­heids­re­le­van­te schroef­ver­bin­din­gen onmid­del­lijk te detecteren. 

  2. Visual inspection marker

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als visu­al inspec­ti­on mar­ker gebruikt om aan te geven dat een schroef­ver­bin­ding al goed is aan­ge­draaid of dat een ander werk­stuk is geïnspecteerd/vrijgegeven.

  3. Tamper indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tam­per indi­ca­tor gebruikt om aan te geven dat schroef­ver­bin­din­gen of onder­de­len zon­der toe­stem­ming zijn losgedraaid. 

  4. Assigment indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als assign­ment indi­ca­tor gebruikt om aan te geven welk punt in de pro­duc­tie­ke­ten (bijv. pro­duc­tie, instal­la­tie, onder­houd) als laat­ste aan het des­be­tref­fen­de werk­stuk heeft gewerkt. 

  Toepassingsrede

  1. Torque loosening indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tor­que loo­se­ning indi­ca­tor gebruikt om het loskomen/losraken van vei­lig­heids­re­le­van­te schroef­ver­bin­din­gen onmid­del­lijk te detecteren. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  1. Torque loosening indicator

  Milieu en gezondheid

  Ver­vaar­digd met grond­stof­fen die zo zacht moge­lijk zijn voor mens en natuur.

  Weerstand

  Onze Schraubensicherungslack Fast Dry is bestand tegen water, olie en benzine, maar ook tegen verdunde logen en zuren. De lak kan zonder problemen worden gebruikt bij temperaturen tot 125° C.

  Toepassingsrede

  3. Tamper indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tam­per indi­ca­tor gebruikt om aan te geven dat schroef­ver­bin­din­gen of onder­de­len zon­der toe­stem­ming zijn losgedraaid. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  3. Tamper indicator

  Toepassingsrede

  2. Visual inspection marker

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als visu­al inspec­ti­on mar­ker gebruikt om aan te geven dat een schroef­ver­bin­ding al goed is aan­ge­draaid of dat een ander werk­stuk is geïnspecteerd/vrijgegeven.

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  2. Visual inspection marker

  Toepassingsrede

  4. Assigment indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als assign­ment indi­ca­tor gebruikt om aan te geven welk punt in de pro­duc­tie­ke­ten (bijv. pro­duc­tie, instal­la­tie, onder­houd) als laat­ste aan het des­be­tref­fen­de werk­stuk heeft gewerkt. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  4. Assigment indicator

  Hoogste veiligheid in drie fasen.

  Afhan­ke­lijk van uw wen­sen kunt u de Standard-reeks in de vei­lig­heids­ni­veaus Basic (stan­daard­uit­voe­ring), Secu­re en Top­se­cu­re (BäderI­dent® verkrijgen.

  Schraubensicherungslack Fast Dry

  Passende toebehoren.

  Wij leve­ren een omvang­rijk assor­ti­ment toe­be­ho­ren die bij onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken passen.

  Schnellverschlusskappe

  Vraag nu.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­nehmen möch­ten. Bit­te schrei­ben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.