Standard-reeks

Onze Schrauben­sicherungslack Stan­dard is het onmis­bare hulp­mid­del voor het beveili­gen, signeren, afdekken en verzege­len, eve­nals voor het bewi­jzen van manipulatie.

Kleuren

 • Wit

  #11000

 • Geel

  #12000

 • Rood

  #13000

 • Blauw

  #14000

 • Groen

  #15000

 • Gri­js

  #17000

 • Zwart

  #18000

 • Oran­je

  #12200

 • Roze

  #13200

 • Transparant

  #10081

Verkrijgbare veiligheidsniveaus

Verpakkingsgroottes

Industriële specificaties

Downloads

Standard-reeks.

De schroe­fver­gren­del­ingslak van Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG is sinds 1962 dé ref­er­en­tie op de markt voor schroe­fver­gren­del­ingslakken en is miljoe­nen keren gebruikt in Duitse en inter­na­tionale pro­duc­tie­lo­caties van kleine, mid­del­grote, grote en wereld­wi­jde indus­triële bedrijven.

Onze schroe­fver­gren­del­ingslak is het onmis­bare hulp­mid­del voor het beveili­gen, signeren, afdekken en verzege­len, eve­nals voor het bewi­jzen van manip­u­latie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stekker- en behuiz­ingsaansluitin­gen in de auto­mo­bielin­dus­trie, de lucht­vaart, in de elek­tron­i­ca, de machinebouw en de precisietechniek.

Technologie en toepassing.

De tra­di­tion­eel nagestreefde tech­nol­o­gis­che aan­pak van Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwal­i­tatief hoog­waardig en fout­loos prod­uct te ontwikke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebruiken die zo vrien­delijk mogelijk zijn voor mens en natu­ur, heeft zijn waarde bewezen in de loop der jaren. Het is dan ook geen toe­val dat onze schroe­fver­gren­del­ingslak in dit opzicht ongeëve­naard is in de industrie.

Onze schroe­fver­gren­del­ingslak is bestand tegen water, olie en ben­zine, maar ook tegen ver­dunde logen en zuren. De lak kan zon­der­prob­le­men wor­den gebruikt bij tem­per­a­turen tot 125° C.
Afhanke­lijk van de toepass­ing en de ver­bruik­shoeveel­heid kunt u onze schroe­fver­gren­del­ingslak in ver­schil­lende soorten en mat­en ver­pakkin­gen verkri­j­gen. We bieden het aan in zow­el tubes van 20 ml, als car­tridges van 30 en 50 ml alsook in blikken van 1 kg aan.

De originaliteitsbescherming voor uw componenten.

Schrauben­sicherungslack is onmis­baar voor het beveili­gen van alle soorten schroe­fverbindin­gen in de machinebouw, pre­cisi­etech­niek, auto­mo­bielin­dus­trie en elektronica.

Schrauben­sicherungslack beschermt uw kwaliteitswerk tegen manip­u­latie door bewi­js te lev­eren van het onbevoegd los­draaien van schroeven en verbindingen.

Schrauben­sicherungslack doc­u­menteert uw kwaliteits­borg­ing, pro­duc­tiecon­t­role en pro­ducttests met een lakzegel.

Hoogste veiligheid in drie fasen.

Afhanke­lijk van uw wensen kunt u de Stan­dard-reeks in de vei­lighei­d­sniveaus Basic (stan­daar­duitvo­er­ing), Secure en Topse­cure (BäderI­dent®) verkri­j­gen

Onze schroefvergrendelingslak Standard bestellen.

Scroll naar top