Standard-reeks

 • Snel­dro­gend
 • Niet gelei­dend
 • Goed bestand tegen media

Onze Schrauben­sicherungs­lack Standard is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie.

Kleuren

 • Wit

  #11000

 • Geel

  #12000

 • Rood

  #13000

 • Blauw

  #14000

 • Groen

  #15000

 • Grijs

  #17000

 • Zwart

  #18000

 • Oran­je

  #12200

 • Roze

  #13200

 • Trans­pa­rant

  #10081

Verkrijgbare veiligheidsniveaus

Verpakkingsgroottes

 • Tube 20ml
 • Cart­rid­ge 30 ml / 50 ml
 • Blik 1 kg

Industriële specificaties

 • Air­bus-Spe­ci­fi­ca­ti­on ECS‑L 2274
 • Boei­ng-Spe­ci­fi­ca­ti­on BMS8 45 Type II
 • Rolls Roy­ce Spe­ci­fi­ca­ti­on MSRR1102
 • Bosch Norm 2580–1

Downloads

Standard-reeks.

De schroef­ver­gren­de­lingslak van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is sinds 1962 dé refe­ren­tie op de markt voor schroef­ver­gren­de­lingslak­ken en is mil­joe­nen keren gebruikt in Duit­se en inter­na­ti­o­na­le pro­duc­tie­lo­ca­ties van klei­ne, mid­del­gro­te, gro­te en wereld­wij­de indu­stri­ë­le bedrij­ven.

Onze schroef­ver­gren­de­lingslak is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stek­ker- en behui­zings­aan­slui­tin­gen in de auto­mo­biel­in­du­strie, de lucht­vaart, in de elek­tro­ni­ca, de machi­ne­bouw en de pre­ci­sie­tech­niek.

Technologie en toepassing.

De tra­di­ti­o­neel nage­streef­de tech­no­lo­gi­sche aan­pak van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en fout­loos pro­duct te ont­wik­ke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebrui­ken die zo vrien­de­lijk moge­lijk zijn voor mens en natuur, heeft zijn waar­de bewe­zen in de loop der jaren. Het is dan ook geen toe­val dat onze schroef­ver­gren­de­lingslak in dit opzicht onge­ë­ve­naard is in de indu­strie.

Onze schroef­ver­gren­de­lingslak is bestand tegen water, olie en ben­zi­ne, maar ook tegen ver­dun­de logen en zuren. De lak kan zon­der­pro­ble­men wor­den gebruikt bij tem­pe­ra­tu­ren tot 125° C.
Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u onze schroef­ver­gren­de­lingslak in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

De originaliteitsbescherming voor uw componenten.

Schrauben­sicherungs­lack is onmis­baar voor het bevei­li­gen van alle soor­ten schroef­ver­bin­din­gen in de machi­ne­bouw, pre­ci­sie­tech­niek, auto­mo­biel­in­du­strie en elek­tro­ni­ca.

Schrauben­sicherungs­lack beschermt uw kwa­li­teits­werk tegen mani­pu­la­tie door bewijs te leve­ren van het onbe­voegd los­draai­en van schroe­ven en ver­bin­din­gen.

Schrauben­sicherungs­lack docu­men­teert uw kwa­li­teits­bor­ging, pro­duc­tie­con­tro­le en pro­duct­tests met een lak­ze­gel.

Hoogste veiligheid in drie fasen.

Afhan­ke­lijk van uw wen­sen kunt u de Standard-reeks in de vei­lig­heids­ni­veaus Basic (stan­daard­uit­voe­ring), Secu­re en Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) ver­krij­gen

Onze schroefvergrendelingslak Standard bestellen.

Scroll naar top