Bäder® – Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gew­ün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­f­ür kun­den­s­pe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­o­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cy­ver­kla­ring zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert werden. 


  De referentie sinds 1962.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard-reeks

  Onze Schrauben­sicherungs­lack is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van manipulatie.

  Kleuren

  • Wit

  • Gel

  • Rood

  • Blauw

  • Groen

  • Grijs

  • Zwart

  • Oran­je

  • Roze

  • Transpa­rent

  Veiligheidsniveau

  Verpakkingsgroottes

  • Icon TubeTube 20 ml
  • Icon TubeKar­tu­sche 30 ml / 50 ml
  • Icon TubeDose 1 kg

  Industriële specificaties

  • Air­bus-Spe­zi­fi­kat­ion ECS‑L 2274
  • Boei­ng-Spe­zi­fi­kat­ion BMS8 45 Type II
  • Rolls Roy­ce Spe­zi­fi­kat­ion MSRR1102 
  • Bosch Norm 2580–1

  Download

  Kom meer te weten over onze Standard-reeks.

  De Schrauben­sicherungs­lack Standard van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is sinds 1962 dé refe­ren­tie op de markt voor schroef­ver­gren­de­lingslak­ken en is mil­joe­nen keren gebruikt in Duit­se en inter­na­ti­o­na­le pro­duc­tie­lo­ca­ties van klei­ne, mid­del­gro­te, gro­te en wereld­wij­de indu­stri­ë­le bedrijven.

  Onze Schrauben­sicherungs­lack is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stek­ker- en behui­zings­aan­slui­tin­gen in de auto­mo­biel­in­du­strie, de lucht­vaart, in de elek­tro­ni­ca, de machi­ne­bouw en de precisietechniek.

  De tra­di­ti­o­neel nage­streef­de tech­no­lo­gi­sche aan­pak van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en fout­loos pro­duct te ont­wik­ke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebrui­ken die zo vrien­de­lijk moge­lijk zijn voor mens en natuur, heeft zijn waar­de bewe­zen in de loop der jaren. Het is dan ook geen toe­val dat onze schroef­ver­gren­de­lingslak Standard in dit opzicht onge­ë­ve­naard is in de industrie.

  Onze Schrauben­sicherungs­lack Zero is bestand tegen water, olie en ben­zi­ne, maar ook tegen ver­dun­de logen en zuren. Het kan zon­der pro­ble­men wor­den gebruikt bij tem­pe­ra­tu­ren tot ca. 90° C. Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u onze Schrauben­sicherungs­lack Zero in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

  Schraubensicherungslack Standard

  Eine Standard Reihe, viele Möglichkeiten.

  1. Torque loosening indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tor­que loo­se­ning indi­ca­tor gebruikt om het loskomen/losraken van vei­lig­heids­re­le­van­te schroef­ver­bin­din­gen onmid­del­lijk te detecteren. 

  2. Visual inspection marker

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als visu­al inspec­ti­on mar­ker gebruikt om aan te geven dat een schroef­ver­bin­ding al goed is aan­ge­draaid of dat een ander werk­stuk is geïnspecteerd/vrijgegeven.

  3. Tamper indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tam­per indi­ca­tor gebruikt om aan te geven dat schroef­ver­bin­din­gen of onder­de­len zon­der toe­stem­ming zijn losgedraaid. 

  4. Assigment indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als assign­ment indi­ca­tor gebruikt om aan te geven welk punt in de pro­duc­tie­ke­ten (bijv. pro­duc­tie, instal­la­tie, onder­houd) als laat­ste aan het des­be­tref­fen­de werk­stuk heeft gewerkt. 

  Toepassingsrede

  3. Tamper indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tam­per indi­ca­tor gebruikt om aan te geven dat schroef­ver­bin­din­gen of onder­de­len zon­der toe­stem­ming zijn losgedraaid. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  3. Tamper indicator

  Milieu en gezondheid

  Ver­vaar­digd met grond­stof­fen die zo zacht moge­lijk zijn voor mens en natuur.

  Weerstand

  Onze Schraubensicherungslack Standard is bestand tegen water, olie en benzine, maar ook tegen verdunde logen en zuren. De lak kan zonderproblemen worden gebruikt bij temperaturen tot 125° C.

  Toepassingsrede

  1. Torque loosening indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tor­que loo­se­ning indi­ca­tor gebruikt om het loskomen/losraken van vei­lig­heids­re­le­van­te schroef­ver­bin­din­gen onmid­del­lijk te detecteren. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  2. Visual inspection marker

  Toepassingsrede

  2. Visual inspection marker

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als visu­al inspec­ti­on mar­ker gebruikt om aan te geven dat een schroef­ver­bin­ding al goed is aan­ge­draaid of dat een ander werk­stuk is geïnspecteerd/vrijgegeven.

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  2. Visual inspection marker

  Toepassingsrede

  4. Assigment indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als assign­ment indi­ca­tor gebruikt om aan te geven welk punt in de pro­duc­tie­ke­ten (bijv. pro­duc­tie, instal­la­tie, onder­houd) als laat­ste aan het des­be­tref­fen­de werk­stuk heeft gewerkt. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  4. Assigment indicator

  Hoogste veiligheid in drie fasen.

  Afhankelijk van uw wensen kunt u de Standard-reeks in de veiligheidsniveaus Basic (standaarduitvoering), Secure en Topsecure (BäderI­dent® verkrijgen.

  Schraubensicherungslack Standard

  Passende toebehoren.

  Wij leve­ren een omvang­rijk assor­ti­ment toe­be­ho­ren die bij onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken passen.

  Schnellverschlusskappe

  Vraag nu.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­nehmen möch­ten. Bit­te schrei­ben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.