Zero-reeks

Onze Schrauben­sicherungslack Zero is het onmis­bare hulp­mid­del voor het beveili­gen, signeren, afdekken en verzege­len, eve­nals voor het bewi­jzen van manip­u­latie. Het is op water­ba­sis en geen gevaar­lijke stof.

Kleuren

 • Geel

  #12000w

 • Rood

  #13000w

 • Blauw

  #14000w

 • Groen

  #15000w

Verkrijgbare veiligheidsniveaus

Verpakkingsgroottes

Industriële specificaties

Downloads

Zero-reeks.

De Schrauben­sicherungslack  Zero van de Lack­fab­rik Bäder  GmbH & Co. KG is het eerste voor hon­derd pro­cent waterge­dra­gen vei­lighei­d­slaksys­teem dat volledig zon­der oplos­mid­de­len (VOC-vrij) is. Naast de uit­stek­ende hecht­ing­seigen­schap­pen heeft het goede breekeigen­schap­pen en een droogsnel­heid die fenom­e­naal is voor waterige sys­te­men. Boven­di­en is het niet geclas­si­ficeerd als een gevaar­lijke stof, wat lei­dt tot een duidelijke risi­co­min­i­mal­isatie voor de gebruik­er bij de ver­w­erk­ing ervan.

Onze Schrauben­sicherungslack  Zero  is het onmis­bare  hulp­mid­del voor het beveili­gen, signeren, afdekken en verzege­len, eve­nals voor het bewi­jzen van manip­u­latie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stekker- en behuiz­ingsaansluitin­gen in de auto­mo­bielin­dus­trie, de lucht­vaart, in de elek­tron­i­ca, de machinebouw en de precisietechniek.

Technologie en toepassing.

De tra­di­tion­eel nagestreefde tech­nol­o­gis­che aan­pak van Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwal­i­tatief hoog­waardig en fout­loos prod­uct te ontwikke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebruiken die zo vrien­delijk mogelijk zijn voor mens en natu­ur, heeft in onze Schrauben­sicherungslack Zero zijn waarde bewezen. Zon­der het gebruik van organ­is­che oplos­mid­de­len (VOS-vrij) draagt het actief bij aan een meer kli­maatvrien­delijke toekomst en biedt het ook een veilig alter­natief voor con­ven­tionele vei­lighei­d­slaksys­te­men die als gevaar­lijke stof­fen zijn geclassificeerd.

Onze Schrauben­sicherungslack Zero is bestand tegen water, olie en ben­zine, maar ook tegen ver­dunde logen en zuren. Het kan zon­der prob­le­men wor­den gebruikt bij tem­per­a­turen tot ca. 90° C.
Afhanke­lijk van de toepass­ing en de ver­bruik­shoeveel­heid kunt u onze Schrauben­sicherungslack Zero in ver­schil­lende soorten en mat­en ver­pakkin­gen verkri­j­gen. We bieden het aan in zow­el tubes van 20 ml, als car­tridges van 30 en 50 ml alsook in blikken van 1 kg aan.

Der Originalitätsschutz für ihre Bauteile.

Schrauben­sicherungslack ist unent­behrlich zum Sich­ern von Schraub­verbindun­gen aller Art in Maschi­nen­bau, Fein­mechanik, Auto­mo­bilin­dus­trie und Elektronik.

Schrauben­sicherungslack schützt Ihre Qual­ität­sar­beit vor Manip­u­la­tio­nen durch Nach­weis unberechtigten Lösens von Schrauben und Verbindungen.

Schrauben­sicherungslack doku­men­tiert Ihre Qual­itätssicherung, Fer­ti­gungskon­trolle und Pro­duk­t­prü­fung durch ein Lacksiegel.

Hoogste veiligheid in drie fasen.

Afhanke­lijk van uw wensen kunt u de Stan­dard-reeks in de vei­lighei­d­sniveaus Basic (stan­daar­duitvo­er­ing), Secure en Topse­cure (BäderI­dent®) verkri­j­gen

Onze schroefvergrendelingslak Zero bestellen.

Scroll naar top