Bäder® – Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gew­ün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­f­ür kun­den­s­pe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­o­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cy­ver­kla­ring zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert werden. 


  Het groene alternatief.
  Op waterbasis.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Zero-reeks

  *vol­doet aan Ver­or­de­ning (EG) nr. 1935/2004 en vol­doet aan de voor­schrif­ten van het Duit­se levens­mid­de­len- en dier­voe­der­wet­boek (Leb­ens­mit­tel- und Fut­ter­mit­tel­ge­setz­buch, LFGB).

  De Schrauben­sicherungs­lack  Zero van de Lack­fa­brik Bäder  GmbH & Co. KG is het eer­ste voor hon­derd pro­cent water­ge­dra­gen vei­lig­heids­lak­sys­teem dat vol­le­dig zon­der oplos­mid­de­len (VOC-vrij) is.

  Kleuren

  • Wit

  • Gel

  • Rood

  • Blauw

  • Groen

  • Grijs

  • Zwart

  • Neon Oran­ge

  Veiligheidsniveau

  Verpakkingsgroottes

  • Icon TubeTube 20 ml
  • Icon TubeKar­tu­sche 30 ml / 50 ml
  • Icon TubeDose 1 kg

  Industriële specificaties

  Download

  Erfahren Sie mehr über unsere Zero Reihe.

  De Schrauben­sicherungs­lack  Zero van de Lack­fa­brik Bäder  GmbH & Co. KG is het eer­ste voor hon­derd pro­cent water­ge­dra­gen vei­lig­heids­lak­sys­teem dat vol­le­dig zon­der oplos­mid­de­len (VOC-vrij) is. Naast de uit­ste­ken­de hech­tings­ei­gen­schap­pen heeft het goe­de breek­ei­gen­schap­pen en een droog­snel­heid die feno­me­naal is voor wate­ri­ge sys­te­men. Boven­dien is het niet geclas­si­fi­ceerd als een gevaar­lij­ke stof, wat leidt tot een dui­de­lij­ke risi­co­mi­ni­ma­li­sa­tie voor de gebrui­ker bij de ver­wer­king ervan.

  Onze Schrauben­sicherungs­lack is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stek­ker- en behui­zings­aan­slui­tin­gen in de auto­mo­biel­in­du­strie, de lucht­vaart, in de elek­tro­ni­ca, de machi­ne­bouw en de precisietechniek.

  De tra­di­ti­o­neel nage­streef­de tech­no­lo­gi­sche aan­pak van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en fout­loos pro­duct te ont­wik­ke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebrui­ken die zo vrien­de­lijk moge­lijk zijn voor mens en natuur, heeft in onze Schrauben­sicherungs­lack Zero zijn waar­de bewe­zen. Zon­der het gebruik van orga­ni­sche oplos­mid­de­len (VOS-vrij) draagt het actief bij aan een meer kli­maat­vrien­de­lij­ke toe­komst en biedt het ook een vei­lig alter­na­tief voor con­ven­ti­o­ne­le vei­lig­heids­lak­sys­te­men die als gevaar­lij­ke stof­fen zijn geclassificeerd.

  Onze Schrauben­sicherungs­lack Zero is bestand tegen water, olie en ben­zi­ne, maar ook tegen ver­dun­de logen en zuren. Het kan zon­der pro­ble­men wor­den gebruikt bij tem­pe­ra­tu­ren tot ca. 90° C. Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u onze Schrauben­sicherungs­lack Zero in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

  Schraubensicherungslack Zero

  Eine Zero Reihe, viele Möglichkeiten.

  Eigenschappen

  Voed­sel­vei­lig.

  *vol­doet aan Ver­or­de­ning (EG) nr. 1935/2004 en vol­doet aan de voor­schrif­ten van het Duit­se levens­mid­de­len- en dier­voe­der­wet­boek (Leb­ens­mit­tel- und Fut­ter­mit­tel­ge­setz­buch, LFBG).

  1. Torque loosening indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tor­que loo­se­ning indi­ca­tor gebruikt om het loskomen/losraken van vei­lig­heids­re­le­van­te schroef­ver­bin­din­gen onmid­del­lijk te detecteren. 

  2. Visual inspection marker

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als visu­al inspec­ti­on mar­ker gebruikt om aan te geven dat een schroef­ver­bin­ding al goed is aan­ge­draaid of dat een ander werk­stuk is geïnspecteerd/vrijgegeven.

  3. Tamper indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tam­per indi­ca­tor gebruikt om aan te geven dat schroef­ver­bin­din­gen of onder­de­len zon­der toe­stem­ming zijn losgedraaid. 

  4. Assigment indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als assign­ment indi­ca­tor gebruikt om aan te geven welk punt in de pro­duc­tie­ke­ten (bijv. pro­duc­tie, instal­la­tie, onder­houd) als laat­ste aan het des­be­tref­fen­de werk­stuk heeft gewerkt. 

  Toepassingsrede

  4. Assigment indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als assign­ment indi­ca­tor gebruikt om aan te geven welk punt in de pro­duc­tie­ke­ten (bijv. pro­duc­tie, instal­la­tie, onder­houd) als laat­ste aan het des­be­tref­fen­de werk­stuk heeft gewerkt. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  4. Assigment indicator

  Eigenschappen

  Unse­re Zero Rei­he ist das erste zu hun­dert Pro­zent auf Was­ser­ba­sis beste­hen­de Siche­rungslack-Sys­tem, wel­ches kom­plett ohne orga­ni­sche Lösungs­mit­tel aus­kommt (VOC-frei).

  Toepassingsrede

  1. Torque loosening indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tor­que loo­se­ning indi­ca­tor gebruikt om het loskomen/losraken van vei­lig­heids­re­le­van­te schroef­ver­bin­din­gen onmid­del­lijk te detecteren. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  1. Torque loosening indicator

  Weerstand

  Unser Schraubensicherungslack Zero ist wasser, öl- und benzinfest, sowie beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren. Er ist bei Temperaturen bis 90° C problemlos einsetzbar.

  Toepassingsrede

  2. Visual inspection marker

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als visu­al inspec­ti­on mar­ker gebruikt om aan te geven dat een schroef­ver­bin­ding al goed is aan­ge­draaid of dat een ander werk­stuk is geïnspecteerd/vrijgegeven.

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  2. Visual inspection marker

  Milieu en gezondheid

  Ver­vaar­digd met grond­stof­fen die zo zacht moge­lijk zijn voor mens en natuur.

  Toepassingsrede

  3. Tamper indicator

  Schroef­ver­gren­de­lingslak wordt als tam­per indi­ca­tor gebruikt om aan te geven dat schroef­ver­bin­din­gen of onder­de­len zon­der toe­stem­ming zijn losgedraaid. 

  Meer infor­ma­tie

  Toepassing

  3. Tamper indicator

  Hoogste veiligheid in drie fasen.

  Afhan­ke­lijk van uw wen­sen kunt u de Standard-reeks in de vei­lig­heids­ni­veaus Basic (stan­daard­uit­voe­ring), Secu­re en Top­se­cu­re (BäderI­dent® verkrijgen.

  Schraubensicherungslack Zero

  Passende toebehoren.

  Wij leve­ren een omvang­rijk assor­ti­ment toe­be­ho­ren die bij onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken passen.

  Schnellverschlusskappe

  Vraag nu.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­nehmen möch­ten. Bit­te schrei­ben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.