Zero-reeks

 • Zon­der oplos­mid­del
 • Niet gelei­dend
 • Goed bestand tegen media

Onze Schrauben­sicherungs­lack Zero is het onmis­ba­re hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie. Het is op water­ba­sis en geen gevaar­lij­ke stof.

Kleuren

 • Geel

  #12000w

 • Rood

  #13000w

 • Blauw

  #14000w

 • Groen

  #15000w

Verkrijgbare veiligheidsniveaus

Verpakkingsgroottes

 • Tube 20ml
 • Cart­rid­ge 30 ml / 50 ml
 • Blik 1 kg

Industriële specificaties

 • Boei­ng-Spe­ci­fi­ca­ti­on BMS8 45 Type II
 • Rolls Roy­ce Spe­ci­fi­ca­ti­on MSRR1102
 • Bosch Norm 2580–1

Downloads

Zero-reeks.

De Schrauben­sicherungs­lack  Zero van de Lack­fa­brik Bäder  GmbH & Co. KG is het eer­ste voor hon­derd pro­cent water­ge­dra­gen vei­lig­heids­lak­sys­teem dat vol­le­dig zon­der oplos­mid­de­len (VOC-vrij) is. Naast de uit­ste­ken­de hech­tings­ei­gen­schap­pen heeft het goe­de breek­ei­gen­schap­pen en een droog­snel­heid die feno­me­naal is voor wate­ri­ge sys­te­men. Boven­dien is het niet geclas­si­fi­ceerd als een gevaar­lij­ke stof, wat leidt tot een dui­de­lij­ke risi­co­mi­ni­ma­li­sa­tie voor de gebrui­ker bij de ver­wer­king ervan.

Onze Schrauben­sicherungs­lack  Zero  is het onmis­ba­re  hulp­mid­del voor het bevei­li­gen, sig­ne­ren, afdek­ken en ver­ze­ge­len, even­als voor het bewij­zen van mani­pu­la­tie. De lak wordt gebruikt voor schroef‑, stek­ker- en behui­zings­aan­slui­tin­gen in de auto­mo­biel­in­du­strie, de lucht­vaart, in de elek­tro­ni­ca, de machi­ne­bouw en de pre­ci­sie­tech­niek.

Technologie en toepassing.

De tra­di­ti­o­neel nage­streef­de tech­no­lo­gi­sche aan­pak van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG om niet alleen een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en fout­loos pro­duct te ont­wik­ke­len, maar ook om grond­stof­fen te gebrui­ken die zo vrien­de­lijk moge­lijk zijn voor mens en natuur, heeft in onze Schrauben­sicherungs­lack Zero zijn waar­de bewe­zen. Zon­der het gebruik van orga­ni­sche oplos­mid­de­len (VOS-vrij) draagt het actief bij aan een meer kli­maat­vrien­de­lij­ke toe­komst en biedt het ook een vei­lig alter­na­tief voor con­ven­ti­o­ne­le vei­lig­heids­lak­sys­te­men die als gevaar­lij­ke stof­fen zijn geclas­si­fi­ceerd.

Onze Schrauben­sicherungs­lack Zero is bestand tegen water, olie en ben­zi­ne, maar ook tegen ver­dun­de logen en zuren. Het kan zon­der pro­ble­men wor­den gebruikt bij tem­pe­ra­tu­ren tot ca. 90° C.
Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u onze Schrauben­sicherungs­lack Zero in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

Der Originalitätsschutz für ihre Bauteile.

Schrauben­sicherungs­lack ist unent­behr­lich zum Sichern von Schraub­ver­bin­dun­gen aller Art in Maschi­nen­bau, Fein­me­cha­nik, Auto­mo­bi­l­in­du­strie und Elek­tro­nik.

Schrauben­sicherungs­lack schützt Ihre Qua­litäts­ar­beit vor Mani­pu­la­ti­o­nen durch Nach­weis unbe­rech­tig­ten Lösens von Schrau­ben und Ver­bin­dun­gen.

Schrauben­sicherungs­lack doku­men­tiert Ihre Qua­litäts­si­che­rung, Fer­tig­ungs­kont­rol­le und Pro­dukt­prü­fung durch ein Lacksie­gel.

Hoogste veiligheid in drie fasen.

Afhan­ke­lijk van uw wen­sen kunt u de Standard-reeks in de vei­lig­heids­ni­veaus Basic (stan­daard­uit­voe­ring), Secu­re en Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) ver­krij­gen

Onze schroefvergrendelingslak Zero bestellen.

Scroll naar top