Bäder® – Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gew­ün­sch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­se­cu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­f­ür kun­den­s­pe­zi­fisch her­ge­stellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfra­ge bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­ti­o­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cy­ver­kla­ring zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­nah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert werden. 


  Verborgen veiligheidskenmerk.

  Fluorescerend.

  Sicherheitsstufe Secure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Batterie

  Veiligheidsniveau Secure

  Het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re (flu­o­res­ce­ren­de verzegelende/markeerlak) heeft een ver­bor­gen vei­lig­heids­ken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplich­ten van de lak met een IR-straler.

  Verkrijgbaar in de volgende lakken en kleuren

  Verpakkingsgroottes

  • Icon TubeTube 20 ml
  • Icon TubeKar­tu­sche 30 ml / 50 ml
  • Icon TubeDose 1 kg

  Download

  Meer informatie.

  Door de toe­ge­no­men garan­tie- en mani­pu­la­tie­frau­des in bij­na alle pro­duc­tie­sec­to­ren is de vraag naar vei­li­ge­re iden­ti­fi­ca­tie­sys­te­men de laat­ste jaren gestaag toegenomen. 

  Het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re (flu­o­res­ce­ren­de verzegelende/markeerlak) is ons ant­woord op de ver­an­de­ren­de behoef­ten van onze klan­ten en is de scha­kel tus­sen het Basis-vei­lig­heids­ni­veau en het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®).

  Het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re (flu­o­res­ce­ren­de verzegelende/markeerlak) heeft een ver­bor­gen vei­lig­heids­ken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplich­ten van de lak met een IR-straler.

  Die dabei ver­wen­de­te mobi­le und zerstörungs­freie Prüf­me­tho­de ermög­licht eine belie­big oft wie­der­hol­ba­re Authen­ti­fi­zie­rung, wel­che immer vor Ort und dadurch ohne Abtra­gung des Schrau­ben­si­che­rungslacks stattfin­den kann. Die Sicher­heits­stu­fe Secu­re ist für unse­re Siche­rungslac­ke Standard, Zero und Fast Dry erhältlich.

  Afhan­ke­lijk van de toe­pas­sing en de ver­bruiks­hoe­veel­heid kunt u het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re in ver­schil­len­de soor­ten en maten ver­pak­kin­gen ver­krij­gen. We bie­den het aan in zowel tubes van 20 ml, als cart­rid­ges van 30 en 50 ml als­ook in blik­ken van 1 kg aan.

  Fluorescerende zegel-/markeerlak.

  Het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re (flu­o­res­ce­ren­de verzegelende/markeerlak) is ons ant­woord op de ver­an­de­ren­de behoef­ten van onze klan­ten en is de scha­kel tus­sen het Basis-vei­lig­heids­ni­veau en het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®).

  Eenvoudig aan te brengen

  Ongewijzigde verwerking in alle verpakkingen.

  Eenvoudige meting

  Meetresultaat binnen enkele seconden.

  Het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re (flu­o­res­ce­ren­de verzegelende/markeerlak) heeft een ver­bor­gen vei­lig­heids­ken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplich­ten van de lak met een IR-straler.

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Niet-destructieve meetmethode

  Productcontrole op elk punt in de leveringsketen.

  De mobie­le en niet-destruc­tie­ve test­me­tho­de maakt het moge­lijk een authen­ti­ca­tie zo vaak als nodig is te her­ha­len, wat altijd ter plaat­se kan gebeu­ren en dus kan plaats­vin­den zon­der dat de schroef­ver­gren­de­lingslak ver­wij­derd dient te worden.

  Secure - Laser-Pointer

  Toebehoren

  300 mW laserpointer

  Het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re (flu­o­res­ce­ren­de verzegelende/markeerlak) heeft een ver­bor­gen vei­lig­heids­ken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplich­ten van de lak met een IR-straler.

  Vraag nu.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­nehmen möch­ten. Bit­te schrei­ben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.