Seria Zero

Nasz Schrauben­sicherungslack Zero to nieod­zow­na pomoc umożli­wia­ją­ca zabez­pieczanie, znakowanie, plom­bowanie, pieczę­towanie oraz zdoby­cie infor­ma­cji o manip­u­lac­jach dokony­wanych na danym pro­duk­cie. Jest to sub­stanc­ja na bazie wody, a nie niebezpieczna.

Kolory

 • Żół­ty

  #12000w

 • Czer­wony

  #13000w

 • Niebies­ki

  #14000w

 • Zielony

  #15000w

Dostępne poziomy bezpieczeństwa

Rozmiary pojemników

Specyfikacje przemysłowe

Do pobrania

Seria Zero.

Schrauben­sicherungslack ZeroLack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG to pier­wszy sys­te­mowy laki­er zabez­piecza­ją­cy, stwor­zony w całoś­ci na bazie wody, nieuwal­ni­a­ją­cy roz­puszczal­ników organ­icznych (bez lot­nych sub­stancji organ­icznych VOC). Ma on doskon­ałą przy­czep­ność, dobre para­me­try łam­li­woś­ci oraz cechu­je się fenom­e­nal­ną szy­bkoś­cią wysy­cha­nia jak na sys­tem wykazu­ją­cy zawartoś­ci wody. Pon­ad­to nie został on zak­wal­i­fikowany jako sub­stanc­ja niebez­piecz­na, co znacznie zmniejsza ryzyko dla użytkown­i­ka, pow­stałe pod­czas obróbki.

Nasz Schrauben­sicherungslack Zero to nieod­zow­na pomoc umożli­wia­ją­ca zabez­pieczanie, znakowanie, plom­bowanie, pieczę­towanie oraz zdoby­cie infor­ma­cji o manip­u­lac­jach dokony­wanych na danym pro­duk­cie. Uży­wa się go w prze­myśle moto­ryza­cyjnym, w branży lot­niczej, elek­tron­icznej, w budowie maszyn oraz mechan­ice pre­cyzyjnej, do zabez­piecza­nia połączeń śrubowych, wtykowych oraz połączeń obudów.

Technologia i nanoszenie.

Pro­ces tech­no­log­iczny Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG, opar­ty na trady­cji, umożli­wił zapro­jek­towanie pro­duk­tu o doskon­ałej jakoś­ci, ide­al­nie speł­ni­a­jącego swo­je funkc­je, przy uży­ciu surow­ców pozwala­ją­cych maksy­mal­nie chronić zdrowie ludzkie oraz zaso­by przy­rod­nicze. Osiągnął on doty­chcza­sowy poziom maksy­mal­ny w naszym pro­duk­cie Schrauben­sicherungslack Zero. Jako że nie wyma­ga on stosowa­nia roz­puszczal­ników organ­icznych (nie zaw­iera LZO) akty­wnie przy­czy­nia się do dba­nia o kli­mat także w przyszłoś­ci i stanowi bez­pieczną alter­naty­wę dla kon­wencjon­al­nych sys­temów lakierów zabez­piecza­ją­cych, klasy­fikowanych jako sub­stanc­je niebezpieczne.

Nasz Schrauben­sicherungslack Zero jest odporny na dzi­ałanie wody, ole­ju i ben­zyny oraz na roz­cieńc­zone zasady i kwasy. Z powodze­niem moż­na go uży­wać w tem­per­at­u­rach do 90°C. W zależnoś­ci od rodza­ju zas­tosowa­nia i potrzeb­nej iloś­ci nasz Schrauben­sicherungslack Zero moż­na zamówić w roz­maitych pojem­nikach, mają­cych różną obję­tość. Ofer­u­je­my go w tubkach po 20 ml, w kar­tuszach po 30 i 50 ml oraz w puszkach po 1 kg.

Der Originalitätsschutz für ihre Bauteile.

Schrauben­sicherungslack ist unent­behrlich zum Sich­ern von Schraub­verbindun­gen aller Art in Maschi­nen­bau, Fein­mechanik, Auto­mo­bilin­dus­trie und Elektronik.

Schrauben­sicherungslack schützt Ihre Qual­ität­sar­beit vor Manip­u­la­tio­nen durch Nach­weis unberechtigten Lösens von Schrauben und Verbindungen.

Schrauben­sicherungslack doku­men­tiert Ihre Qual­itätssicherung, Fer­ti­gungskon­trolle und Pro­duk­t­prü­fung durch ein Lacksiegel.

Trzy poziomy największego bezpieczeństwa.

W zależnoś­ci od potrzeb możesz zamówić ser­ię Zero o poziomach bez­pieczeńst­wa Basic (wer­s­ja stan­dar­d­owa), Secure i Topse­cure (BäderI­dent®)

Zamów nasz Schraubensicherungslack Zero.

Przewiń do góry