Seria Zero

 • Bez zawar­to­ści roz­pusz­czal­ni­ka
 • Nie­prze­wo­dzą­cy
 • Dobra odpor­ność na dzia­ła­nie mediów

Nasz Schrauben­sicherungs­lack Zero to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym pro­duk­cie. Jest to sub­stan­cja na bazie wody, a nie nie­bez­piecz­na.

Kolory

 • Żół­ty

  #12000w

 • Czer­wo­ny

  #13000w

 • Nie­bie­ski

  #14000w

 • Zie­lo­ny

  #15000w

Dostępne poziomy bezpieczeństwa

Rozmiary pojemników

 • Tub­ka 20 ml
 • Kar­tusz 30 ml/50 ml
 • Pusz­ka 1 kg

Specyfikacje przemysłowe

 • Boeing-Spe­ci­fi­ca­tion BMS8 45 Type II
 • Rolls Roy­ce Spe­ci­fi­ca­tion MSRR1102
 • Bosch Norm 2580–1

Do pobrania

Seria Zero.

Schrauben­sicherungs­lack ZeroLack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG to pierw­szy sys­te­mo­wy lakier zabez­pie­cza­ją­cy, stwo­rzo­ny w cało­ści na bazie wody, nie­uwal­nia­ją­cy roz­pusz­czal­ni­ków orga­nicz­nych (bez lot­nych sub­stan­cji orga­nicz­nych VOC). Ma on dosko­na­łą przy­czep­ność, dobre para­me­try łam­li­wo­ści oraz cechu­je się feno­me­nal­ną szyb­ko­ścią wysy­cha­nia jak na sys­tem wyka­zu­ją­cy zawar­to­ści wody. Ponad­to nie został on zakwa­li­fi­ko­wa­ny jako sub­stan­cja nie­bez­piecz­na, co znacz­nie zmniej­sza ryzy­ko dla użyt­kow­ni­ka, powsta­łe pod­czas obrób­ki.

Nasz Schrauben­sicherungs­lack Zero to nie­odzow­na pomoc umoż­li­wia­ją­ca zabez­pie­cza­nie, zna­ko­wa­nie, plom­bo­wa­nie, pie­czę­to­wa­nie oraz zdo­by­cie infor­ma­cji o mani­pu­la­cjach doko­ny­wa­nych na danym pro­duk­cie. Uży­wa się go w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym, w bran­ży lot­ni­czej, elek­tro­nicz­nej, w budo­wie maszyn oraz mecha­ni­ce pre­cy­zyj­nej, do zabez­pie­cza­nia połą­czeń śru­bo­wych, wty­ko­wych oraz połą­czeń obu­dów.

Technologia i nanoszenie.

Pro­ces tech­no­lo­gicz­ny Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG, opar­ty na tra­dy­cji, umoż­li­wił zapro­jek­to­wa­nie pro­duk­tu o dosko­na­łej jako­ści, ide­al­nie speł­nia­ją­ce­go swo­je funk­cje, przy uży­ciu surow­ców pozwa­la­ją­cych mak­sy­mal­nie chro­nić zdro­wie ludz­kie oraz zaso­by przy­rod­ni­cze. Osią­gnął on dotych­cza­so­wy poziom mak­sy­mal­ny w naszym pro­duk­cie Schrauben­sicherungs­lack Zero. Jako że nie wyma­ga on sto­so­wa­nia roz­pusz­czal­ni­ków orga­nicz­nych (nie zawie­ra LZO) aktyw­nie przy­czy­nia się do dba­nia o kli­mat tak­że w przy­szło­ści i sta­no­wi bez­piecz­ną alter­na­ty­wę dla kon­wen­cjo­nal­nych sys­te­mów lakie­rów zabez­pie­cza­ją­cych, kla­sy­fi­ko­wa­nych jako sub­stan­cje nie­bez­piecz­ne.

Nasz Schrauben­sicherungs­lack Zero jest odpor­ny na dzia­ła­nie wody, ole­ju i ben­zy­ny oraz na roz­cień­czo­ne zasa­dy i kwa­sy. Z powo­dze­niem moż­na go uży­wać w tem­pe­ra­tu­rach do 90°C. W zależ­no­ści od rodza­ju zasto­so­wa­nia i potrzeb­nej ilo­ści nasz Schrauben­sicherungs­lack Zero moż­na zamó­wić w roz­ma­itych pojem­ni­kach, mają­cych róż­ną obję­tość. Ofe­ru­je­my go w tub­kach po 20 ml, w kar­tu­szach po 30 i 50 ml oraz w pusz­kach po 1 kg.

Der Originalitätsschutz für ihre Bauteile.

Schrauben­sicherungs­lack ist unent­behr­lich zum Sichern von Schrau­bver­bin­dun­gen aller Art in Maschi­nen­bau, Fein­me­cha­nik, Auto­mo­bi­lin­du­strie und Elek­tro­nik.

Schrauben­sicherungs­lack schützt Ihre Quali­tät­sar­be­it vor Mani­pu­la­tio­nen durch Nachwe­is unbe­rech­tig­ten Lösens von Schrau­ben und Ver­bin­dun­gen.

Schrauben­sicherungs­lack doku­men­tiert Ihre Quali­täts­si­che­rung, Fer­ti­gung­skon­trol­le und Pro­dukt­prüfung durch ein Lack­sie­gel.

Trzy poziomy największego bezpieczeństwa.

W zależ­no­ści od potrzeb możesz zamó­wić serię Zero o pozio­mach bez­pie­czeń­stwa Basic (wer­sja stan­dar­do­wa), Secu­re i Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®)

Zamów nasz Schraubensicherungslack Zero.

Przewiń do góry