Bäder® — Lack­fa­brik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bit­te den gewünsch­ten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicher­heits­stu­fe aus.


  * Die Sicher­heits­stu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­denspe­zi­fisch her­gestellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te trotz­dem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Data­skydd zur Kennt­nis genom­men. Ich stim­me zu, dass mei­ne Ang­a­ben zur Kon­tak­taufnah­me und Rück­fra­gen dau­er­haft gespeichert werden. 


  Det gröna alternativet.
  Vattenbaserat.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Zero-serien

  * enligt för­ord­ning (EG) nr 1935/2004 och upp­fyl­ler bestäm­mel­ser­na i den tys­ka livs­me­dels- och foder­la­gen (Lebens­mit­tel- und Fut­ter­mit­tel­ge­setz­buch, LFGB).

  Schrauben­sicherungs­lack Zero från Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG är det förs­ta säk­rings­lacks­sy­ste­met som är 100% vat­ten­ba­se­rat och som fun­ge­rar helt utan orga­nis­ka lös­nings­me­del (VOC-fritt).

  Färger

  • Vit

  • Gul

  • Röd

  • Blå

  • Grön

  • Grå

  • Svart

  • Neon Oran­ge

  Säkerhetsnivåer

  Förpackningsstorlekar

  • Icon TubeTub 20 ml
  • Icon TubePatron 30 ml/50 ml
  • Icon TubeBurk 1 kg

  Industrispecifikationr

  Nedladdningar

  Lär dig mer om vår serie Zero.

  Schrauben­sicherungs­lack Zero från Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG är det förs­ta säk­rings­lacks­sy­ste­met som är 100% vat­ten­ba­se­rat och som fun­ge­rar helt utan orga­nis­ka lös­nings­me­del (VOC-fritt). För­u­tom sina utmärk­ta vid­häf­tan­de egen­ska­per har det goda bryt­nings­e­gen­ska­per och en tork­nings­has­tig­het som är feno­me­nal för vat­ten­ba­se­ra­de system. Dess­utom är det inte ett far­ligt mate­ri­al, vil­ket inne­bär en väsent­lig risk­minsk­ning för använ­da­ren vid hantering.

  Vår Schrauben­sicherungs­lack Zero är det oum­bär­li­ga hjälp­med­let för att skyd­da, mar­ke­ra, plom­be­ra, för­seg­la alla typer av skruv­säk­rings­ar­be­ten. Den används för kva­li­tets­särkring och för att säk­ra emot mani­pu­le­ring inom bil­in­du­strin, fly­gin­du­strin, i elekt­ro­nik, maskin­bygg­nad och finmekanik.

  Det tek­nis­ka angrepps­sätt som Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG tra­di­tio­nellt föl­jer, att inte bara utveck­la en hög­kva­li­ta­tiv och fel­fri pro­dukt men även använ­da råma­te­ri­al som är skon­sam­ma för män­ni­ska och mil­jö, har hit­tills fun­nit sin höjd­punkt i vårt skruv­säk­rings­lack Zero. Utan använd­ning av orga­nis­ka lös­nings­me­del (fri från VOC) bidrar den aktivt till en kli­mat­vän­li­ga­re fram­tid och erbju­der dess­utom ett säkert alter­na­tiv till kon­ven­tio­nel­la skruv­säk­rings­lac­ker som klas­si­fi­ce­ras som far­li­ga ämnen.

  Vårt skruv­säk­rings­lack Zero är vatten‑, olje- och ben­sin­be­stän­digt och mot­stånds­kraf­tigt mot späd­da alka­lis­ka och sura lös­ning­ar. Den kan använ­das upp till tem­pe­ra­tu­rer på upp till cir­ka 90° C. Bero­en­de på tillämp­ning och för­bru­kad mängd kan våra skruv­säk­rings­lac­ker (plom­be­rings­lack) erhål­las i oli­ka typer och stor­le­kar. Vi leve­re­rar den i tuber om 20 ml, 30 ml och 50 ml, samt i bur­kar om 1 kg.

  Schraubensicherungslack Zero

  En Zero-serien, många möjligheter.

  Funktioner

  Livs­me­dels­sä­ker.

  * enligt för­ord­ning (EG) nr 1935/2004 och upp­fyl­ler bestäm­mel­ser­na i den tys­ka livs­me­dels- och foder­la­gen (Lebens­mit­tel- und Fut­ter­mit­tel­ge­setz­buch, LFBG).

  1. Torque loosening indicator

  Skruv­säk­rings­lack används som tor­que loo­se­ning indi­ca­tor för att genast upp­täc­ka om skru­var som är vik­ti­ga för säker­he­ten los­sar eller bör­jar bli lösa. 

  2. Visual inspection marker

  Skruv­säk­rings­lack används som visu­al inspec­tion mar­ker för att visa att en skru­van­slut­ning redan har dra­gits åt ordent­ligt, eller att ett annat arbets­styc­ke har kontrollerats/godkänts.

  3. Tamper indicator

  Skruv­säk­rings­lack används som tam­per indi­ca­tor för att visa om gäng­a­de anslut­ning­ar eller kom­po­nen­ter har los­sats utan godkännande. 

  4. Assigment indicator

  Skruv­säk­rings­lack används som en assign­ment indi­ca­tor för att visa vil­ken punkt i pro­duk­tions­ked­jan (t.ex. pro­duk­tion, instal­la­tion, under­håll osv) senast arbe­ta­de på det aktu­el­la arbetsstycekt. 

  Tillämpningsområde

  4. Assigment indicator

  Skruv­säk­rings­lack används som en assign­ment indi­ca­tor för att visa vil­ken punkt i pro­duk­tions­ked­jan (t.ex. pro­duk­tion, instal­la­tion, under­håll osv) senast arbe­ta­de på det aktu­el­la arbetsstycekt. 

  Ta reda på mer

  Ansökan

  4. Assigment indicator

  Funktioner

  Schrauben­sicherungs­lack Zero från Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG är det förs­ta säk­rings­lacks­sy­ste­met som är 100% vat­ten­ba­se­rat och som fun­ge­rar helt utan orga­nis­ka lös­nings­me­del (VOC-fritt).

  Tillämpningsområde

  1. Torque loosening indicator

  Skruv­säk­rings­lack används som tor­que loo­se­ning indi­ca­tor för att genast upp­täc­ka om skru­var som är vik­ti­ga för säker­he­ten los­sar eller bör­jar bli lösa. 

  Ta reda på mer

  Ansökan

  1. Torque loosening indicator

  Motstånd

  Vårt skruvsäkringslack Zero är vatten‑, olje- och bensinbeständigt och motståndskraftigt mot spädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas upp till temperaturer på upp till cirka 90° C.

  Tillämpningsområde

  2. Visual inspection marker

  Skruv­säk­rings­lack används som visu­al inspec­tion mar­ker för att visa att en skru­van­slut­ning redan har dra­gits åt ordent­ligt, eller att ett annat arbets­styc­ke har kontrollerats/godkänts.

  Ta reda på mer

  Ansökan

  2. Visual inspection marker

  Miljö och hälsa

  Fram­ställt av mate­ri­al som är skon­sam­ma för mil­jö och människa.

  Tillämpningsområde

  3. Tamper indicator

  Skruv­säk­rings­lack används som tam­per indi­ca­tor för att visa om gäng­a­de anslut­ning­ar eller kom­po­nen­ter har los­sats utan godkännande. 

  Ta reda på mer

  Ansökan

  3. Tamper indicator

  Säkerhet i tre olika nivåer.

  Bero­en­de på vil­ka behov du har kan du använ­da Stan­dard-seri­en i säker­hets­ni­vå­er­na Basic, Secu­re och Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

  Schraubensicherungslack Zero

  Passande tillbehör.

  Vi erbju­der ett omfat­tan­de sor­ti­ment av till­be­hör som pas­sar våra skruvsäkringslacker.

  Schnellverschlusskappe

  Förfrågan nu.

  Wir freu­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt aufneh­men möch­ten. Bit­te sch­rei­ben Sie uns eine Mail oder fül­len Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.