Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Datasky­dd zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Unik produktidentifiering.
  Bara för dig.

  Sicherheitsstufe Topsecure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Blackbox

  Säkerhetsnivå Topsecure (BäderIdent®)

  Säk­er­het­snivå Topse­cure (BäderI­dent®) möjlig­gör otvety­dig pro­duk­ti­den­ti­fierng, vilket gör det till ett effek­tivt verk­tyg mot pro­duk­t­för­fal­skn­ing och alla typer av manipulering.

  Tillgänglig i följande lacker och färger

  • Stan­dard-serien
   • Vit

    #11001

   • Gul

    #12001

   • Röd

    #13001

   • Blå

    #14001

   • Grön

    #15001

   • Orange

    #12201

   • Rosa

    #13201

  • Zero-serien
   • Vit

    #11001w

   • Gul

    #12001w

   • Röd

    #13001w

   • Blå

    #14001w

   • Grön

    #15001w

   • Orange

    #12201w

   • Rosa

    #13201w

  • Fast Dry-serien
   • Vit

    #11001f

   • Gul

    #12001f

   • Röd

    #13001f

   • Blå

    #14001f

   • Grön

    #15001f

   • Orange

    #12201f

   • Rosa

    #13201f

  Förpackningsstorlekar

  • Icon TubeTub 20 ml
  • Icon TubePatron 30 ml/50 ml
  • Icon TubeBurk 1 kg

  Nedladdningar

  En ny generation säkerhetslack.

  Med säk­er­het­snivån Topse­cure (BäderI­dent®) erb­jud­er Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG ett effek­tivt sky­dd. Vårt myck­et inno­v­a­ti­va sys­tem möjlig­gör en enty­dig pro­duk­ti­den­ti­fier­ing och är därmed ett effek­tivt medel mot pro­duk­t­för­fal­skn­ing och alla typer av manipulering.

  Enkel applicering

  Oförändrad bearbetning i alla behållare.

  Enkel mätning

  Mätresultat på några sekunder.

  Med en lämplig analysap­pa­rat kan du när som helst kon­trollera aut­en­ticitet och integritet hos din pro­dukt. Pre­cis detek­tor­mät­ning av en resul­terande markören.

  topsecure-messung-1000

  Icke-destruktiv testmetod

  Produktkontroll vid varje punkt i leveranskedjan.

  Den mobi­la och icke-destruk­ti­va test­meto­den möjlig­gör aut­en­ticer­ing som kan upprepas så ofta det krävs, kan alltid utföras på plats och utan att skru­vsäkringslack­en avlägsnas.

  Lackmessung - Topsecure (BäderIdent®)
  Spela videok­lipp

  Autentitetsskyddet för dina komponenter.

  Vi arbe­tar gär­na fram den kor­rek­ta lös­nin­gen för indi­vidu­ellt sky­dd av era produkter.

  Den perfekta lösningen.

  Autentitetsbevis

  Varumärkesskydd

  Bevis på öppnande

  Manipuleringsdetektion

  Unikt skydd.

  Individuell och unik kundspecifik produktkod

  Mycket bestående, motståndskraftigt och hållbart skydd

  Enkel tillämpning, låga kostnader och minimalt platsbehov

  Manip­u­ler­ing och för­fal­skn­ing av dina pro­duk­ter risker­ar inte bara ditt före­tags ryk­te, och därmed kun­der­nas förtrorende för era pro­duk­ter, utan för även med sig sto­ra finan­siel­la risker. Faran med att utsät­tas för oberät­ti­gade återkrav och skadestånd­sanspråk är stor, och de skador som det kan med­föra för ditt före­tag kan vara väsentliga.

  Och allt detta i lite lack.

  Säk­er­het­snivån Topse­cure (BäderI­dent®) innehåller en lång kon­cen­tra­tion av ett nytt till­satsmedel som är inte­gr­erat i lacksystemet.

  Markerpartiklar. Genom sammansättningen av olika markerpartiklar skapar vi en unik färg bara för dig.

  Säkrad skruvanslutning. Med en lämplig analysapparat kan du när som helst kontrollera autenticitet och integritet hos din produkt. Precis detektormätning av en resulterande markören.

  Till­satsmedlet är en oor­gan­isk flu­o­rescerande markör. För en speci­fik detek­ter­ing kan flu­o­rescens­markörens karak­ter­is­tiska egen­skaper mätas med en liten, mobil detek­tor. Markören kan mätas direkt på plats inom några sekun­der och är där­för till stor prak­tisk fördel.

  Dina uppgifter är i trygga händer hos oss.

  Hos Bäder® möjlig­gör vi avancer­ade process­er för sekret­ess och datasky­dd åt våra kun­der, som sky­d­dar deras pro­duk­ter och information.

  För effek­tivt och snabbt sky­dd mot felak­tig använd­ning och manip­u­ler­ing är det inte bara kvaliteten och det till­hörande sky­d­det mot för­fal­skn­ing hos den använ­da mark­er­ingslös­nin­gen som är av vikt, utan även säk­er dis­tri­b­u­tion och garan­ter­ad sekret­ess av kund­speci­fik infor­ma­tion. Dis­tri­b­u­tion och infor­ma­tion­ssäk­er­het är där­för vår högs­ta pri­or­itet. För att säk­er­stäl­la det­ta föl­jer var­je order­be­han­dling ett strikt angivet pro­tokoll, som garan­ter­ar högs­ta möjli­ga trans­parens och därmed möjlig­gör spår­barhet av var­je produktionssteg.

  Ett utmärkt partnerskap.

  Vår säkerhetsnivå Topsecure (BäderIdent®) erbjuds i samarbete med Polysecure GmbH.

  Tillbehör

  Analysapparat Brandproof®

  Med en lämplig analysap­pa­rat kan du när som helst kon­trollera aut­en­ticitet och integritet hos din pro­dukt. Pre­cis detek­tor­mät­ning av en resul­terande markören.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät