Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Veri koru­ması beyanı zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Belirgin ürün tanımı.
  Sadece sizin için.

  Sicherheitsstufe Topsecure - Mit Schraubensicherungslack gesicherte Blackbox

  Güvenlik seviyesi Topsecure (BäderIdent®)

  Topse­cure (BäderI­dent®) güven­lik seviye­si belir­gin bir ürün tanım­la­ması sağlıy­or ve böylece ürün sahte­cil­iğine ve her tür­lü manipülasy­ona karşı kanıt­lan­mış bir araçtır.

  Aşağıdaki boya ve renklerde temin edilebilir

  • Stan­dard serisi
   • Beyaz

    #11001

   • Sarı

    #12001

   • Kır­mızı

    #13001

   • Mavi

    #14001

   • Yeşil

    #15001

   • Por­takal

    #12201

   • Pem­be

    #13201

  • Zero serisi
   • Beyaz

    #11001w

   • Sarı

    #12001w

   • Kır­mızı

    #13001w

   • Mavi

    #14001w

   • Yeşil

    #15001w

   • Por­takal

    #12201w

   • Pem­be

    #13201w

  • Fast Dry serisi
   • Beyaz

    #11001f

   • Sarı

    #12001f

   • Kır­mızı

    #13001f

   • Mavi

    #14001f

   • Yeşil

    #15001f

   • Por­takal

    #12201f

   • Pem­be

    #13201f

  Kap büyüklükleri

  • Icon TubeTüp 20ml
  • Icon TubeKar­tuş 30ml / 50ml
  • Icon TubeKutu 1kg

  İndirmeler

  Güvenlik boyalarının yeni nesli.

  Topse­cure (BäderI­dent®) ile Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG size etk­ili bir koru­ma sunar. Yük­sek yeni­likçi güven­lik seviye­si belir­gin bir ürün tanım­la­ması sağlıy­or ve böylece ürün sahte­cil­iğine ve her tür­lü manipülasy­ona karşı kanıt­lan­mış bir araçtır.

  Kolay uygulama

  Tüm kaplarda değişmeyen işleme.

  Kolay ölçüm

  Saniyeler içerisinde ölçüm sonucu

  Uygun bir anal­iz cihazı ile ürünün ori­ji­nal­liği­ni ve sağlam­lığını her zaman kon­trol ede­bilirsiniz. Ortaya çıkan işaret­leyicinin has­sas dedek­tör ölçümü, sahte­ci­lerin işareti kopy­ala­masını neredeyse imkan­sız hale getirir.

  topsecure-messung-1000

  Tahribatsız ölçüm yöntemi

  Tedarik zincirinin her noktasında ürün kontrolü.

  Mobil ve tahri­b­at­sız test yön­te­mi, iste­nildiği kadar tekrar­lan­abilen, her zaman yerinde ve dolayısıy­la cıva­ta güven­lik boy­asının çıkarıl­ması­na gerek kalmadan gerçek­leştir­ilebilen kim­lik doğru­la­mayı mümkün kılar.

  Lackmessung - Topsecure (BäderIdent®)
  Videoyu oynat

  Yapı parçalarınız için orijinallik koruması.

  Ürün­lerinizin birey­sel olarak korun­ması için doğru çözümü geliştirmek için sizin­le bir­lik­te çalış­mak­tan mut­lu­luk duyarız.

  Mükemmel çözüm

  Orijinallik kanıtı

  Ürün emniyeti/ marka koruması

  Açılış kanıtı

  Manipülasyon algılaması

  Eşsiz bir koruma.

  Bireysel ve benzersiz müşteriye özel ürün kodu

  Çok daha dayanıklı, dirençli ve kalıcı koruma

  Kolay uygulama, düşük maliyetler ve minimum alan gereksinimi

  Manipülasy­on ve ürün­lerinizin saht­esinin yapıl­ması sadece fir­manızın itibarını ve dolayısıy­la müş­ter­i­lerinizin ürün­lerinize olan güveni­ni tehlik­eye atmak­la kalmaz, aynı zaman­da yük­sek finansal riskler de barındırır. Hak­sız rücu ve tazmi­nat tale­p­leri ile kovuş­tu­rul­ma ris­ki büyük­tür ve bunun sonu­cun­da şir­ke­tinize yöne­lik olası zarar­lar önem­li olabilir.

  Ve hepsi biraz boya içinde.

  Güven­lik seviye­si Topse­cure (BäderI­dent®) boya sis­tem­ine ente­gre edilmiş düşük kon­santrasyon­da yeni bir katkı mad­de­si içerir.

  işaretleyici parçacıkları. Farklı marker parçacıklarının bileşimi boyunca, yalnızca sizin için benzersiz bir boya oluştururuz.

  Güvenli vida bağlantısı. Uygun bir analiz cihazı ile ürünün orijinalliğini ve sağlamlığını her zaman kontrol edebilirsiniz.

  Bu katkı mad­de­si inor­ganik bir flo­re­san işaret­leyi­cidir. Daha spe­si­fik bir kanıt için, flo­re­san işaret­leyicinin karak­ter­is­tik özel­lik­leri küçük, mobil bir dedek­tör ile ölçülebilir. İşaret­leyicinin ölçümü, her zaman yerinde saniyel­er içerisinde tahri­b­at­sız bir şek­ilde gerçek­leştir­ilebilir ve bu neden­le büyük pratik fay­da sağlar.

  Verileriniz bizimle güvenli ellerde.

  Bäder® olarak ürün­leri­ni ve ver­i­leri­ni koru­yarak müş­ter­i­ler­im­iz için gelişmiş güven­lik ve veri koru­ma süreç­leri sağlıyoruz.

  Ancak, kötüye kul­lanı­ma ve manipülasy­ona karşı etk­ili ve ver­im­li koru­ma için önem­li olan, sadece kul­lanılan işaret­leyi­ci çözümünün kalite­si ve sahte­cil­iğe karşı güven­liği değil, aynı zaman­da müş­teriye özgü bil­gi­lerin güven­li dağıtımı ve garan­tili gizlil­iğidir. Bun­dan dolayı dağıtım ve bil­gi güven­liği bizde önce­lik­lidir. Bunu sağla­mak için her sipar­iş işleme, mümkün olan en yük­sek şef­faflığı ve böylece her bir üre­tim adımının izlenebilir­liği­ni sağlayan kesin olarak belir­len­miş bir pro­tokol adımını takip eder.

  Mükemmel bir ortaklık.

  Güvenlik seviyemiz Topsecure (Bäderident®), Polysecure GmbH ile işbirliği içinde sunulmaktadır.

  Aksesuar

  Analiz cihazı Brandproof®

  Uygun bir anal­iz cihazı ile ürünün ori­ji­nal­liği­ni ve sağlam­lığını her zaman kon­trol edebilirsiniz.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät