Lackfabrik Bäder

Prohlédněte si naše produkty.

Společnost Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG se již od roku 1962 spe­cial­izu­je na výrobu laků na zajišťování šroubů (plombovacích/označovacích laků) pro zpra­co­v­a­tel­ský průmysl. V závis­losti na oblasti použití vám nabízíme rozsáh­lý sor­ti­ment různých laků na zajišťování šroubů, které lze použí­vat jak ve zák­lad­ní vari­antě, tak i s bezpečnos­t­ní­mi úrovně­mi Secure a Topse­cure (BäderI­dent®).

Na přehled produktů

Prohlédněte si naše produkty.

Společnost Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG se již od roku 1962 spe­cial­izu­je na výrobu laků na zajišťování šroubů (plombovacích/označovacích laků) pro zpra­co­v­a­tel­ský průmysl. V závis­losti na oblasti použití vám nabízíme rozsáh­lý sor­ti­ment různých laků na zajišťování šroubů, které lze použí­vat jak ve zák­lad­ní vari­antě, tak i s bezpečnos­t­ní­mi úrovně­mi Secure a Topse­cure (BäderI­dent®).

Zvyšování bezpečnosti pro každou potřebu.

Přehrát video

BäderIdent®. Technologická revoluce.

Přehrát video

Možné oblasti použití.

Možné oblasti použití našich laků na zajišťování šroubů jsou roz­man­ité. Uplat­ní se jako prostředek k prokázání orig­inál­ního půvo­du výrobků, jako ochrana pro­ti manip­u­lacím a důkaz o otevření, ale rovněž při zajišťování zboží, díky čemuž jsou z bezpečnos­t­ně tech­nick­ého hlediska rel­e­vant­ní v takř­ka každém průmyslovém odvětví.

Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

Zajišťu­jeme poduk­ty více než 20 000 průmyslových pod­niků po celém světě.

Přední světové společnosti nám již věří.

To jsme my.

Společnost Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG založil v roce 1936 Paul Bäder. Nejprve se společnost zaměřo­vala na výrobu nábytkových laků. Po 2. svě­tové válce se jejího vedení ujali Georg Mar­tin a Kurt Pflanz­er, pod jejichž tak­tovk­ou se začala ve zvýšené míře věno­vat výrobě průmyslových laků, což pos­tup­ně ved­lo k vývo­ji laku na zajišťování šroubů v roce 1962. Od této doby patří společnost Bäder GmbH & Co. KG se svý­mi více než 10 000 zákazníky z oblasti průmys­lu k celosvě­tově vedoucím doda­vatelům laků na zajišťování šroubů a po dlouhá léta urču­je ve své branži průmyslové stan­dardy, co se týče přívě­tivosti výro­by a pro­duk­tů pro člově­ka a příro­du, ste­jně jako na zákazníky ori­en­to­vaných inovací.

Scroll to Top