Bäder® — Lackfab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wäh­len Sie hier bit­te den gewün­schten Schrauben­sicherungs­lack und die
  Sicherhe­itsstu­fe aus.


  * Die Sicherhe­itsstu­fe Top­secu­re Bäde­rI­dent® kann nicht als Mus­ter bes­tellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spe­zi­fisch her­ges­tellt wird. Schic­ken Sie Ihre Anfrage bit­te tro­tzdem ab,
  falls Sie Inte­res­se an die­sem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bit­te Ihre Infor­mati­o­nen ein.

  Ich habe die Ochra­na úda­jů zur Kennt­nis geno­m­men. Ich sti­m­me zu, dass mei­ne Anga­ben zur Kon­tak­tauf­na­h­me und Rückfragen dauer­haft gespe­i­chert werden. 


  Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

  Smart torque seal solutions.

  Bezpečnostní úroveň Topsecure (BäderIdent®)

  Technologie s posláním.

  Bez­peč­nost­ní úro­veň Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) umož­ňu­je jed­no­znač­nou iden­ti­fi­ka­ci pro­duk­tu a je pro­to osvěd­če­ným pro­střed­kem pro­ti fal­šo­vá­ní pro­duk­tů a mani­pu­la­ci jaké­ho­ko­li druhu.

  Prohlédněte si naše produkty.

  V závis­los­ti na oblas­ti pou­ži­tí vám nabí­zí­me roz­sáh­lý sor­ti­ment růz­ných laků na zabez­pe­če­ní šrou­bů, kte­ré lze pou­ží­vat jak v základ­ní vari­an­tě, tak s bez­peč­nost­ní­mi úrov­ně­mi Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

  Tube - Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Lak na zabezpečení šroubů

  Řada Standard

  Náš lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Stan­dard je nepo­stra­da­tel­ný pomoc­ník při zabez­pe­čo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní, plom­bo­vá­ní, peče­tě­ní a při pro­ka­zo­vá­ní manipulací.

  Tube - Schraubensicherungslack Zero Reihe

  Nachhal­ti­g­ke­it

  Lak na zabezpečení šroubů

  Řada Zero

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Zero od spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prv­ní sys­té­me zabez­pe­čo­va­cí­ho laku na sto­pro­cent­ní vod­ní bázi, kte­rý neob­sa­hu­je napros­to žád­ná  orga­nic­ká roz­pouš­tě­dla (bez těka­vých orga­nic­kých látek — VOC).

  Tube - Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Schne extrém­ně rychle

  Lak na zabezpečení šroubů

  Řada Fast Dry

  Lak na zabez­pe­če­ní šrou­bů Schrauben­sicherungs­lack Fast Dry od spo­leč­nos­ti Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG je extrém­ně rych­le schnou­cí sys­tém zabez­pe­čo­va­cí­ho laku, kte­rý se vyzna­ču­je vyni­ka­jí­cí odol­nos­tí pro­ti sté­ká­ní a dobrou přilnavostí.

  Flasche - Universal Schraubensicherungslack Entferner

  Příslušenství

  Univerzální odstraňovač

  Ide­al gee­ignet zum schnellen Lösen von Schrau­bensi­che­run­gslac­ken (Plom­bier-/Sig­nier­lac­ken)

  Zubehör für Schraubensicherungslack

  Příslušenství

  Passendes Zubehör

  K našim lakům na zabez­pe­če­ní šrou­bů dodá­vá­me roz­sáh­lý sor­ti­ment příslušenství. 

  BäderIdent®.
  Technologická revoluce.

  Bez­peč­nost­ní úro­veň Top­secu­re (Bäde­rI­dent®) umož­ňu­je jed­no­znač­nou iden­ti­fi­ka­ci pro­duk­tu a je pro­to osvěd­če­ným pro­střed­kem pro­ti fal­šo­vá­ní pro­duk­tů a mani­pu­la­ci jaké­ho­ko­li druhu.

  Pře­hrát video

  Zvyšování bezpečnosti pro každou potřebu.

  Vět­ší zabez­pe­če­ní díky dvě­ma dal­ším úrov­ním zabezpečení.

  Lackfabrik Bäder

  Vedoucí celosvětové společnosti nám již důvěřují.

  Zajiš­ťu­je­me výrob­ky více než 20 000 prů­mys­lo­vých pod­ni­ků po celém svě­tě. A to již od roku 1962.

  Lackfabrik Bäder

  Vhodné příslušenství.

  K našim lakům na zabez­pe­če­ní šrou­bů dodá­vá­me roz­sáh­lý sor­ti­ment příslušenství.

  Schnellverschlusskappe

  Požádat nyní.

  Wir fre­u­en uns, wenn Sie mit uns Kon­takt auf­ne­hmen möch­ten. Bit­te schre­i­ben Sie uns eine Mail oder füllen Sie das For­mu­lar aus. Wir wer­den uns in Kür­ze mit Ihnen in Ver­bin­dung setzen.