Lackfabrik Bäder

Prohlédněte si naše produkty.

Spo­leč­nost Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG se již od roku 1962 spe­ci­a­li­zu­je na výro­bu laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (plombovacích/označovacích laků) pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl. V závis­los­ti na oblas­ti pou­ži­tí vám nabí­zí­me roz­sáh­lý sor­ti­ment růz­ných laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů, kte­ré lze pou­ží­vat jak ve základ­ní vari­an­tě, tak i s bez­peč­nost­ní­mi úrov­ně­mi Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

Na pře­hled pro­duk­tů

Prohlédněte si naše produkty.

Spo­leč­nost Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG se již od roku 1962 spe­ci­a­li­zu­je na výro­bu laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů (plombovacích/označovacích laků) pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl. V závis­los­ti na oblas­ti pou­ži­tí vám nabí­zí­me roz­sáh­lý sor­ti­ment růz­ných laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů, kte­ré lze pou­ží­vat jak ve základ­ní vari­an­tě, tak i s bez­peč­nost­ní­mi úrov­ně­mi Secu­re a Top­secu­re (Bäde­rI­dent®).

Zvyšování bezpečnosti pro každou potřebu.

Pře­hrát video

BäderIdent®. Technologická revoluce.

Pře­hrát video

Možné oblasti použití.

Mož­né oblas­ti pou­ži­tí našich laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů jsou roz­ma­ni­té. Uplat­ní se jako pro­stře­dek k pro­ká­zá­ní ori­gi­nál­ní­ho půvo­du výrob­ků, jako ochra­na pro­ti mani­pu­la­cím a důkaz o ote­vře­ní, ale rov­něž při zajiš­ťo­vá­ní zbo­ží, díky čemuž jsou z bez­peč­nost­ně tech­nic­ké­ho hle­dis­ka rele­vant­ní v takřka kaž­dém prů­mys­lo­vém odvět­ví.

Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG

Zajiš­ťu­je­me poduk­ty více než 20 000 prů­mys­lo­vých pod­ni­ků po celém svě­tě.

To jsme my.

Spo­leč­nost Lackfab­rik Bäder GmbH & Co. KG zalo­žil v roce 1936 Paul Bäder. Nej­pr­ve se spo­leč­nost zamě­řo­va­la na výro­bu nábyt­ko­vých laků. Po 2. svě­to­vé vál­ce se její­ho vede­ní uja­li Georg Mar­tin a Kurt Pflan­zer, pod jejichž tak­tov­kou se zača­la ve zvý­še­né míře věno­vat výro­bě prů­mys­lo­vých laků, což postup­ně ved­lo k vývo­ji laku na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů v roce 1962. Od této doby pat­ří spo­leč­nost Bäder GmbH & Co. KG se svý­mi více než 10 000 zákaz­ní­ky z oblas­ti prů­mys­lu k celo­svě­to­vě vedou­cím doda­va­te­lům laků na zajiš­ťo­vá­ní šrou­bů a po dlou­há léta urču­je ve své bran­ži prů­mys­lo­vé stan­dar­dy, co se týče pří­vě­ti­vos­ti výro­by a pro­duk­tů pro člo­vě­ka a pří­ro­du, stej­ně jako na zákaz­ní­ky ori­en­to­va­ných ino­va­cí.

Scroll to Top